ΨΥΧ 706 Νευροφυσιολογία

Η ανθρώπινη συμπεριφορά απορρέει τόσο από φυσικούς (βιολογικούς) όσο και από εξωγενείς παράγοντες. Το μάθημα αυτό θα ασχοληθεί με τη βασική δομή, οργάνωση και λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος, όπως αυτές επηρεάζουν ή ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Ειδικότερα, ανασκοπείται η ανατομία του εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, περιφερειακών νεύρων και μυών, η λειτουργία και δομή των νευρώνων, οι επιδράσεις των νευροδιαβιβαστών, ορμονών και άλλων ενδοκρινολογικών παραγόντων, καθώς επίσης και οι αλληλεπιδράσεις των βιολογικών αυτών συστημάτων στη συμπεριφορά. Η νευροφυσιολογική βάση συγκεκριμένων συμπεριφορών, όπως, για παράδειγμα, εκείνης του ύπνου, της αναπαραγωγής, της μνήμης, της επιθετικότητας, της επικοινωνίας και των νοητικών διαταραχών θα μελετηθούν σε βάθος. Θα αναφερθούν, επίσης, οι τρέχουσες ερευνητικές τάσεις και δεδομένα, που σχετίζονται με τα πιο πάνω θέματα.

 

ΨΥΧ 707 Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις επιδράσεις, που ασκούνται από δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μικροσυστήματος της οικογένειας πάνω στα μέλη της και, ιδιαίτερα, τα αναπτυσσόμενα. Θα παρουσιαστούν οι βασικότερες θεωρίες ανάπτυξης και λειτουργίας της οικογένειας και θα δοθεί έμφαση στη συστημική προσέγγιση. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την αλληλεπίδραση ενδοατομικών και διατομικών μεταβλητών στη γνωστική, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

 

ΨΥΧ 710 Προχωρημένο Σεμινάριο Ψυχολογίας

Το μάθημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στο φοιτητή/τρια να μελετήσει σε βάθος θέματα στις περιοχές της γνωστικής, εξελικτικής και εκπαιδευτικής ψυχολογίας τόσο σε βιβλιογραφικό όσο και ερευνητικό επίπεδο, σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι συνήθως τους επιτρέπει ένα μάθημα, που γίνεται στην τάξη. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να μελετήσουν διεξοδικά τη συγκεκριμένη βιβλιογραφία, να εφαρμόσουν κάποια ερευνητική εργασία και να συνθέσουν ένα άρθρο, που θα μπορούσε να δημοσιευτεί.

 

ΨΥΧ 711 Ψυχοφαρμακολογία

Εισαγωγή στη χρησιμότητα και τη δράση διάφορων ψυχοτρόπων ουσιών σε διάφορα κλινικά σύνδρομα στα παιδιά, στους έφηβους, στους ενήλικες, και στους ηλικιωμένους. Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων αξιολόγησης για τη χρησιμότητα και τις πιθανές επιπτώσεις των ψυχοδραστικών φαρμάκων σε διάφορες διαταραχές.

 

ΨΥΧ 712 Γνωστική Επιστήμη

Ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών είναι η γέννηση ενός νέου πεδίου έρευνας, της γνωστικής επιστήμης. H γνωστική επιστήμη είναι καλύτερα κατανοητή ως ένα ευρύ πεδίο έρευνας, που χρησιμοποιεί πόρους από την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τη γλωσσολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και τη νευροεπιστήμη. Αυτοί οι ερευνητικοί τομείς, παρά το γεγονός ότι διαφοροποιούνται σε κάποιο βαθμό ως προς τις μεθόδους που χρησιμοποιούν, τις θεωρίες και τα αποτελέσματα, ενοποιούνται από τη σύγκλιση των ερωτημάτων που θέτουν και από την ανάδυση σε καθένα από αυτούς μίας υπολογιστικής αντίληψης για τη λειτουργία του νου, σύμφωνα με την οποία ο νους επεξεργάζεται πληροφορίες. Ερευνητές στους τομείς αυτούς συνειδητοποίησαν ότι έθεταν πολλές από τις ίδιες ερωτήσεις περί της φύσεως του ανθρωπίνου νου και ότι είχαν αναπτύξει συμπληρωματικές και εν δυνάμει συνεργατικές μεθόδους έρευνας. O όρος "γνωσιακή" αναφέρεται στις ενέργειες της αντίληψης και γνώσης. H γνωστική επιστήμη, συνεπώς, είναι η επιστήμη του νου. Oι γνωσιακοί επιστήμονες διερευνούν την αντίληψη, τη σκέψη, τη μνήμη, την κατανόηση της γλώσσας, τη μάθηση και άλλα νοητικά φαινόμενα.Oι μέθοδοι έρευνας είναι πολυποίκιλοι και περιλαμβάνουν την παρατήρηση ενηλίκων και παιδιών, τον προγραμματισμό υπολογιστών προς επιτέλεση συνθέτων προβλημάτων, την εξέταση της φύσης του νοήματος και της νοηματοδότησης γλωσσών, την εξέταση του τρόπου λειτουργίας του εγκεφάλου κ.λπ. Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εξοικείωση του φοιτητή με αυτόν το νέο θαυμαστό κόσμο.

 

ΨΥΧ 713 Πειραματική Ψυχολογία

Αυτό το μεταπτυχιακό σεμινάριο έχει ως στόχο του να προσφέρει στους φοιτητές προχωρημένη γνώση, καθώς και πρακτική εξάσκηση ως προς τον σχεδιασμό , την προετοιμασία, και την εκτέλεση πειραμάτων ψυχολογίας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το μάθημα θα προσφέρει θεωρητικό υπόβαθρο στη λογική των πειραματικών σχεδιασμών, καθώς, επίσης, και εις βάθος γνώση όσον αφορά πειραματικά σχέδια που χρησιμοποιούνται ευρέως στη σύγχρονη ψυχολογική έρευνα. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και θα εκπαιδευτούν στην ετοιμασία πειραμάτων με τη χρήση των λογισμικών, τα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα για τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας. Μέσα από ατομικές εργασίες και μια τελική εργασία, αναμένεται ότι οι φοιτητές θα αποκτήσουν εμπειρία σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής έρευνας με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

ΨΥΧ 715 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γλωσσικές Διαταραχές

Η ανθρώπινη γλώσσα είναι μία από τις πλέον δυναμικές και πολύπλοκες ανθρώπινες λειτουργίες. Το μάθημα αυτό έχει στόχο να παρουσιάσει θεωρίες και επιστημονικές βάσεις για την ανάπτυξη της γλώσσας στον άνθρωπο και τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν λόγω εξελικτικών, οργανικών, και νευρολογικών αιτιών. Θα διανύσει το φάσμα διαταραχών αρχίζοντας από την βρεφική ηλικία και θα συμπεριλάβει και την τρίτη ηλικία. Γλωσσικές διαταραχές, όπως αφασία, ειδικό πρόβλημα γλώσσας, γλωσσικές μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και διαταραχές που προκύπτουν από γεροντική άνοια και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η σχέση γλώσσας με άλλες γνωστικές και ψυχολογικές λειτουργίες αποτελούν κύρια θέματα του μαθήματος. Θα συμπεριληφθούν μέσα αξιολόγησης και προγράμματα παρέμβασης που θα βασίζονται σε σύγχρονα και έγκυρα θεωρητικά, ερευνητικά, και κλινικά πρότυπα.

 

ΨΥΧ 718 Ψυχολογία Ανάγνωσης

Ανασκόπηση της ψυχολογικής έρευνας, που εξετάζει τις γνωστικές διαδικασίες της αντίληψης και της κατανόησης, όπως αυτές εφαρμόζονται κατά την ανάγνωση. Έμφαση δίνεται στις νοητικές αναπαραστάσεις, που υποστηρίζουν την ανάγνωση (γενικές εννοιολογικές γνώσεις, γλωσσολογικές γνώσεις και δεξιότητες) και που προκύπτουν από την κατανόηση κειμένου (αναφορική αναπαράσταση, μοντέλο κειμένου). Eξετάζονται, επίσης, θέματα, όπως η αναγνωστική ικανότητα και η μέτρησή της και μάθηση από κείμενο.

 

ΨΥΧ 719 Θέματα Nευροεπιστήμης

Ένα σημαντικό πρόβλημα στη Γνωσιακή Eπιστήμη αφορά στον τρόπο αναπαράστασης της γνώσης στον εγκέφαλο, στη διερεύνηση, δηλαδή, του αναπαραστικού μέσου των πληροφοριών στο επίπεδο των σημαινομένων, στο επίπεδο των μαθηματικών διαδικασιών (αλγοριθμικών ή μη), οι οποίες επεξεργάζονται τα σημαίνοντα, και στο επίπεδο της εγκεφαλικής λειτουργίας. H διερεύνηση αυτή προϋποθέτει γνώση των βασικών μεθόδων αναπαραστάσης, όπως είναι η προτασιακή αναπαράσταση, τα σημασιολογικά δίκτυα, οι κατανεμημένες αναπαραστάσεις των νευρωνικών δικτύων κ.λπ. H κατανόηση αυτών των μεθόδων και η συγκριτική μελέτη των διαφορών τους προϋποθέτει, με τη σειρά της, γνώση τόσο της προτασιακής λογικής όσο και των βασικών αρχών της θεωρίας των νευρωνικών δικτύων. Tο μάθημα αυτό αποβλέπει ακριβώς στο να εισαγάγει το σπουδαστή στη συμβολική λογική και στη θεωρία των νευρωνικών δικτύων και να εξετάσει τις μεθόδους αναπαράστασης της γνώσης, έτσι ώστε ο μεταπτυχιακός σπουδαστής να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης έρευνας στον τομέα αυτόν.

 

ΨΥΧ 722 Διαπολιτισμικά Θέματα στην Ψυχολογία

Το μάθημα στοχεύει να αναδείξει την ανάγκη μιας κοινωνικής- ψυχολογικής προσέγγισης ως προς την κατανόηση των φαινομένων, που συνδέονται με τη διαπολιτισμική επαφή και επικοινωνία, μέσα από τη χρήση διαφορετικών θεωρητικών πλαισίων και εμπειρικών δεδομένων από διεθνή πολυπολιτισμικά πλαίσια. Στο μάθημα θα μας απασχολήσει η έννοια του έθνους/κράτους και του εθνικισμού, η μελέτη των ψυχολογικών διεργασιών που ενεργοποιούνται κατά τη μετακίνηση των ατόμων τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για τις κοινωνικές που τα υποδέχονται, και η μελέτη των προκλήσεων συμβίωσης και πολυπολιτισμικής διαβίωσης. Ως προς τα ίδια τα άτομα, θα αναφερθούμε σε ποικίλες κοινωνικές ομάδες (1ης και 2ης γενιάς μετανάστες, τουρίστες, φοιτητές κ.ά.), που συν- δέονται άμεσα και έμμεσα με τη μετακίνηση, και θα εστιάσουμε σε ζητήματα ταυτότητας και διαχείρισης του στίγματος. Ως προς τις ομάδες που υποδέχονται τους μετακινούμενους πληθυσμούς (κοινωνίες υποδοχής), θα αναφερθούμε σε ζητήματα επιπολιτισμού και προκατάληψης. Τέλος, θα αναφερθούμε σε θέματα σύστασης και διατήρησης του έθνους κράτους και στη μελέτη των συνθετικών της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

 

ΨΥΧ 730 Νευροψυχολογική Αξιολόγηση

Η Κλινική Νευροψυχολογία ασχολείται με την αλληλεπίδραση και τη συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών διαδικασιών και συμπεριφοράς. Το μάθημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης και τις διαδικασίες εκτίμησης γνωστικών λειτουργιών (π.χ. δοκιμασίες για εκτίμηση της μνήμης, προσοχής, γλώσσας, αντίληψης, οργάνωσης, οπτικοχωρικών ικανοτήτων, λεκτικής μάθησης κ.ά.). Γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ οργανικού και λειτουργικού προβλήματος, συζητείται ο ρόλος της νοημοσύνης, εκπαίδευσης, καθώς και η ευαισθησία και η ειδικότητα της δοκιμασίας. Τέλος, μελετώνται οι συνέπειες της εγκεφαλικής βλάβης και οι νευροψυχολογικές μέθοδοι, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών, του συναισθήματος, της συμπεριφοράς και της προσωπικότητας του ασθενούς (π.χ. άνοιες, αφασίες, απραξίες, αγνωσίες, αλλαγές στην προσωπικότητα λόγω οργανικών εγκεφαλικών διαταραχών. Το μάθημα προϋποθέτει βασικές γνώσεις στην νευροεπιστήμη και νευροανατομία (ΨΥΧ 200, ΨΥΧ 706).

 

ΨΥΧ 731 Γνωστική Νευροεπιστήμη : Κατανοώντας τη Βιολογία του Νου

Η γνωστική νευροεπιστήμη είναι η μελέτη των βιολογικών θεμελίων του νου. Αυτό το μάθημα θα αποτελέσει μια εισαγωγή στον συγκεκριμένο τομέα, θα καλύψει μία γκάμα τεχνικών/μεθόδων και θα επιδείξει εφαρμογές αυτών των τεχνικών σε διάφορες γνωστικές, κοινωνικές, συναισθηματικές και αναπτυξιακές διαδικασίες. Το μάθημα στοχεύει, εκτός από το να συνοψίσει τις κυριότερες μεθόδους και έρευνες στον τομέα, να ακονίσει την ικανότητα των φοιτητών έτσι που να εξασκούν κριτική σκέψη σχετικά με διάφορα θέματα στον τομέα της γνωστικής νευροεπιστήμης, καθώς και να τους βοηθήσει να χρησιμοποιούν αυτήν την ικανότητα σε δικές τους έρευνες.

 

ΨΥΧ 741 Διομαδικές Σχέσεις σε Διαιρεμένες Κοινωνίες

Το μάθημα αυτό θα συζητήσει σε βάθος τις κλασικές και πρόσφατες θεωρίες των διομαδικών σχέσεων. Θα συζητηθούν οι έννοιες των στερεοτύπων, προκαταλήψεων και διακρίσεων και θα επικεντρωθούμε στις θεωρίες της Ματαίωσης-Επιθετικότητας, της Αυταρχικής προσωπικότητας, της Ρεαλιστικής Σύγκρουσης, της Κοινωνικής Ταυτότητας, της Υπόθεσης της Επαφής, αλλά και πρόσφατες εξελίξεις αυτών των θεωριών όπως αυτής του Προσανατολισμού στην Κοινωνική Επικυριαρχία, της Θεωρίας των Απειλών και θεωρίες που συνδυάζουν την Θεωρία της Επαφής με τη Θεωρία της Κοινωνικής Ταυτότητας. Θα συζητηθούν, επίσης, εμπειρικά ευρηματα και πρακτικές εφαρμογές των θεωριών αυτών στον θεσμό της μεικτής εκπαίδευσης και την επίλυση των διομαδικών συγκρούσεων στην Βόρειο Ιρλάνδία, Νότιο Αφρική, Ισραήλ και Παλαιστίνη και άλλα μέρη του κόσμου.

 

ΨΥΧ 746 Κοινωνική Ψυχολογία της Εκπαίδευσης

Το μάθημα αυτό στόχο έχει να συζητήσει τις κοινωνιοψυχολογικές βάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες δημιουργίας και μείωσης της προκατάληψης, στερεοτύπων και διακρίσεων και τις εφαρμογές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης από τη σκοπιά της μειονότητας και της πλειονότητας, αλλά και το φαινόμενο των εθνοτικών συγκρούσεων και τον ρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να διαδραματίσει στην εδραίωση της ειρήνης μέσα από πρακτικές εφαρμογές των θεωριών που θα συζητηθούν. Θα γίνει, επίσης, εξειδικευμένη συζήτηση για τον ρόλο των εκπαιδευτικών ψυχολόγων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον νόμο ειδικής εκπαίδευσης, τη σχέση ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και τη διαμόρφωση παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

 

ΨΥΧ 749 Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η εξοικείωση των φοιτητών με την ποιοτική μεθοδολογία στην ψυχολογία μέσα από θεωρητική ανασκόπηση και ερευνητικές εφαρμογές. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: 1) την επισκόπηση των επιστημολογικών αρχών της ποιοτικής και της ποσοτικής μεθοδολογίας, 2) την εξοικείωση με τις αρχές και την εφαρμογή βασικών μεθόδων συλλογής δεδομένων, 3) την εκμάθηση βασικών αναλυτικών θεωρητικών μοντέλων και 4) την οργάνωση, εκτέλεση και παρουσίαση στην τάξη ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας μικρής έκτασης.

 

ΨYX 788 Ερευνητικές Μέθοδοι Προχωρημένου Επιπέδου II

Σχεδιασμός ποσοτικής έρευνας, υπενθύμιση και περιληπτική αναφορά στην Ανάλυση Παλινδρόμησης στη Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση, βασικές λειτουργίες των Μοντέλων Δοκιμών Εξισώσεων, παρουσίαση της Επιβεβαιωτικής Παραγοντικής Ανάλυσης, παρουσίαση εξειδικευμένων Μοντέλων Δομικών Εξισώσεων (Invariance Multitrait-Multimethod model, Full Latent Variable model, Growth Modeling), έλεγχος της παραγοντικής δομής μέσω ανάπτυξης μοντέλων σε δείγματα διαφορετικών ομάδων, παρουσίαση της Σύγχρονης Θεωρίας Μέτρησης (Item Response Theory), μοντέλα μέτρησης τύπου Rasch. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή, ανάλυση και ερμηνεία μοντέλων λανθανόντων μεταβλητών με τη χρήση λογισμικού.

 

ΨΥΧ 789 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

Το μάθημα έχει στόχο του να προσφέρει μια περιεκτική και λεπτομερή προσέγγιση στις μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, που αφορούν στην ψυχολογική έρευνα. Έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή και εννοιολογική κατανόηση των μεθόδων ανάλυσης δεδομένων παρά στη στατιστική θεωρία που συνδέεται με αυτές. Η εφαρμογή τεχνικών σε πραγματικά δεδομένα και η μελέτη θεωρητικών και εμπειρικών άρθρων και η συζήτησή τους στα πλαίσια των μαθημάτων θα αποτελέσουν την κύρια μεθοδολογία του μαθήματος. Το μάθημα κινείται γύρω από δύο θεματικούς πόλους, την ερευνητική μεθοδολογία και την εφαρμοσμένη στατιστική. Θα καλυφθούν ερευνητικές διεργασίες και τεχνικές πειραματισμού, οιωνοί πειραματισμού, ατομικών μελετών, επισκοπήσεων, συνεντεύξεων, καθώς και σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση συσχετικών και κλινικών ερευνών.

 

ΨΥΧ 790 Διδακτορικό Σεμινάριο: Ανάπτυξη Διατριβής και Ερευνητικών Προγραμμάτων

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τη διατριβή τους και να μάθουν πώς ετοιμάζεται μια ερευνητική πρόταση που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση. Το μάθημα θα γίνεται σε μορφή σεμιναρίου στο οποίο οι φοιτητές θα αναπτύσσουν τις ιδέες τους για τη διατριβή τους, θα περιγράφουν τα προβλήματα που συναντούν και τις απορίες που έχουν με στόχο να παίρνουν ανατροφοδότηση από το διδάσκοντα και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας