ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ

  • Συμπληρωμένη αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές (Για το σχετικό έντυπο πατήστε εδώ).
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Επίσημα Αντίγραφα Πανεπιστημιακών τίτλων από αναγνωρισμένα ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης
  • Επίσημα Αντίγραφα Αναλυτικής Βαθμολογίας
  • Σύντομη έκθεση/αναφορά για προσωπικούς στόχους και ερευνητικά ενδιαφέροντα (έκτασης 2-3 σελίδων)
  • Πιστοποιητικά και/ή άλλα έγγραφα σχετικά με το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
  • Όνομα και διεύθυνση από δύο μέχρι τρείς ακαδημαϊκούς από τους οποίους οι υποψήφιοι έχουν ζητήσει συστατικές επιστολές που θα σταλούν απευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψυχολογίας (Για το σχετικό έντυπο πατήστε εδώ). Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
  • Οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που ο υποψήφιος κρίνει ως απαραίτητα για να ενισχύσει και περαιτέρω να υποστηρίξει την αίτηση του για εισδοχή, όπως άρθρα, ερευνητικές αναφορές, ακαδημαϊκές διακρίσεις και άλλες σχετικές πληροφορίες.
  • Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για τα διδακτορικά προγράμματα θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Τμήματος που έχει συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα και να εξασφαλίσουν συνεργασία και εποπτεία της διδακτορικής τους διατριβής προτού καταθέσουν την αίτηση τους.