Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου, που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες στους φοιτητές σχετικά με τις προπτυχιακές, τις μεταπτυχιακές σπουδές και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Η υποστήριξη αυτή είναι επικεντρωμένη στις ανάγκες, στις δυνατότητές, στις αξίες και στις πεποιθήσεις των φοιτητών καθώς εκπληρώνει βασικές λειτουργίες ως ακολούθως:

 • Τη διερεύνηση και διασαφήνιση των αναγκών των ίδιων των φοιτητών.
 • Τη βοήθεια που μπορεί να δοθεί στους φοιτητές ώστε να αναπτυχθούν και να ωριμάσουν.
 • Την υποστήριξη σε προβλήματα προσαρμογής των φοιτητών στη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας.

Οι κύριες ευθύνες του Ακαδημαϊκού Συμβούλου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  • Να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή προσπάθεια των φοιτητών.
  • Να αναγνωρίζει φοιτητές με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες υποστήριξης και να δίνει συμβουλές πάνω σε κατάλληλες διαδικασίες.
  • Να παραπέμπει στις περιπτώσεις που το κρίνει απαραίτητο στις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Να παρέχει συμβουλές στους φοιτητές κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών διαδικασιών.
  • Να παρέχει συμβουλές σε αναφορά με διαδικασίες εκτίμησης, σε θέματα διαχείρισης χρόνου, και στην πρόσβαση πληροφοριών.

Σημείωση: Στις αρχές κάθε εξάμηνου οι φοιτητές ενημερώνονται από την φοιτητική μέριμνα του Πανεπιστημίου για συγκεκριμένες ώρες και ημέρες που θα μπορούν να επισκεφτούν τους Ακαδημαϊκούς τους Συμβούλους οι οποίοι ορίζονται από το Τμήμα. Οι συναντήσεις συνήθως γίνονται εντός του κτιρίου του Τμήματος. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων καθορίζονται και πραγματοποιούνται λίγες ημέρες πριν από τις εγγραφές τους.

Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα κατά την διάρκεια του εξαμήνου να ζητήσουν συνάντηση με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο. Ο ακαδημαϊκός τους σύμβουλος παραμένει ο ίδιος για ολόκληρο το εξάμηνο και είναι αυτός που έχουν επισκεφτεί στην αρχή του εξαμήνου. Αυτές οι συναντήσεις γίνονται με προκαθορισμένα ραντεβού και σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες που ορίζονται από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο.