Εκτύπωση

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΣΥΜ 601 Δεοντολογία στη Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τον κώδικα δεοντολογίας και τα βασικά κριτήρια άσκησης του επαγγέλματος του σχολικού συμβούλου. Μελετά σύγχρονες διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ένα κοινωνικο-πολιτιστικό και ιστορικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα στο φοιτητή να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη άποψη για τις σημαντικότερες διαστάσεις του χώρου της συμβουλευτικής και καθοδήγησης. Μελετάται η σχετική νομοθεσία και καλύπτονται θέματα δεοντολογικά και επαγγελματικά που συνήθως αντιμετωπίζει ο σχολικός σύμβουλος. Το μάθημα αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο μαθημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη κλινικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων (όπως τα μαθήματα πρακτικής άσκησης).

ΣΥΜ 602 Εισαγωγή στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισαγάγει το φοιτητή στο ρόλο και την εργασία του σχολικού συμβούλου. Το μάθημα περιλαμβάνει την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και μελετά τις θεωρίες και τις αρχές που διέπουν το επάγγελμα του σχολικού συμβούλου και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους που ξεκινούν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Θέματα που σχετίζονται με το βοηθητικό ρόλο του επαγγελματία σχολικού συμβούλου και την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων συμβουλευτικής και καθοδήγησης αποτελούν βασικές διαστάσεις του μαθήματος.

ΣΥΜ 605 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική I

Το μάθημα παρέχει τη βασική γνώση σε σχέση με την καθοδήγηση και τη συμβουλευτική. Εστιάζεται στην κατανόηση των αναγκών του ατόμου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, καθώς και των αρχών, μεθόδων και στρατηγικών για καθοδήγηση και συμβουλευτική. Σημαντικό στόχο του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση στρατηγικών στο άτομο ώστε να μπορεί να κάνει έξυπνες επιλογές και να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στο περιβάλλον του και στην κοινωνία. Επίσης, το μάθημα αυτό προσφέρει την ευκαιρία για την ενασχόληση με ζητήματα που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής σε περιβάλλοντα με διάφορες πολιτισμικές ομάδες.

ΣΥΜ 650 Καινοτομία και Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση

Στα πλαίσια του μαθήματος, διερευνώνται η σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας ως επίκαιρων κοινωνικών αλλά και εκπαιδευτικών θεματικών, στο μέτρο που προκρίνονται διεθνώς δεξιότητες, όπως η ευελιξία, η προσαρμογή στις αλλαγές, η δια βίου εκπαίδευση, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στην κρίση και τις προκλήσεις των καιρών.

ΣΥΜ 660 Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας

Παρουσιάζονται και συζητούνται θέματα που αφορούν την καθημερινή πρακτική του εκπαιδευτικού στο σχολείο και τη σχέση του με Οργανισμούς και οργανωμένες ομάδες εκτός αυτού. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να έχει ο επιτυχημένος εκπαιδευτικός.

ΣΥΜ 604 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας

Σχεδιασμός έρευνας, διατύπωση και έλεγχος ερευνητικών υποθέσεων, διαδικασίες και έργα μέτρησης μεταβλητών, συλλογή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων, στατιστικές αναλύσεις (SPSS), συγγραφή επιστημονικής εργασίας.

ΣΥΜ 700 Διατριβή Μάστερ Ι

ΣΥΜ 701 Διατριβή Μάστερ ΙΙ

Η διατριβή αποτελεί ατομικό έργο για κάθε φοιτητή, ολοκληρώνεται σε δύο με τρία εξάμηνα και εκπονείται σε θέμα σχετικό με την περιοχή ενδιαφέροντος του προγράμματος σπουδών.

ΣΥΜ 789 Πρακτική Άσκηση I (σε Δημόσια Σχολεία)

ΣΥΜ790 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Δημόσια Σχολεία)

ΣΥΜ 791 Πρακτική Άσκηση I (σε Ιδιωτικά Σχολεία και άλλες δομές)

ΣΥΜ792 Πρακτική Άσκηση ΙΙ (σε Ιδιωτικά Σχολεία και άλλες δομές)

Το μάθημα αυτό φέρνει το φοιτητή σε άμεση επαφή με το χώρο εργασίας και την τοποθέτησή του στη σχολική μονάδα. Επίσης, παρέχει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν και να ενσωματώσουν τη γνώση και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος σπουδών και να τις εφαρμόσουν στο σχολικό περιβάλλον. Το μάθημα αυτό, επομένως, λειτουργεί ως το μέσο για την επαγγελματική ανάπτυξη του σχολικού συμβούλου.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαθήματα Παιδαγωγικής

ΣΥΜ 651 Θεωρία και Πράξη Παιδαγωγικής Επιστήμης

Έννοια και αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Κλάδοι της Παιδαγωγικής. Η παιδαγωγική σχέση: Γνωρίσματα και προϋποθέσεις. Μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής. Η εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Ψυχική εξέλιξη του παιδιού και παιδαγωγική διαδικασία. Σκοποί και μέσα αγωγής. Παράγοντες αγωγής (Οικογένεια, Ιδρύματα Προσχολικής Αγωγής, Σχολείο). Ελεύθερος χρόνος και αγωγή. Το παιχνίδι. Η πειθαρχία. Ο παιδαγωγικός ρόλος του εκπαιδευτικού.

ΣΥΜ 652 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στο Σχολείο

Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Δεξιότητες και σχολική επιτυχία. Δεξιότητες και διδακτικά μοντέλα. Δεξιότητες και σύγχρονες προσεγγίσεις. Η δυναμική των ομάδων. Τρόποι ένταξης κοινωνικών δεξιοτήτων στη διδασκαλία. Ρόλος και δεξιότητες του εκπαιδευτικού. Μεταφορά δεξιοτήτων στην πράξη (π.χ. αυτοπεποίθηση, επίλυση συγκρούσεων, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση). Δεξιότητες και μη λεκτική επικοινωνία. Οφέλη από την εκπαίδευση σε κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητες.

ΣΥΜ 653 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ. Πλεονεκτήματα της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μεθοδολογία Συνδυασμένης Μάθησης (blended-learning). Εργαλεία ΤΠΕ για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου (λογισμικά, πλατφόρμες, περιβάλλοντα εικονικής μάθησης, βιντεοδιάσκεψη κ.ά.). Εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασιμότητας. Παιχνίδια ηλεκτρονικής μάθησης. Αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα στη μάθηση. Η θέση των ΤΠΕ στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του σχολείου.

ΣΥΜ 654 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση

Στην εποχή της μετανεωτερικότητας όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και στο χώρο της εκπαίδευσης (δημόσιο-ιδιωτικό) με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Η επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, η εκπαίδευση και η επιμόρφωσή του, τα κίνητρα, η αύξηση της παραγωγικότητάς του, η αξιολόγηση της απόδοσής του αλλά και οι σύγχρονες μέθοδοι υποκίνησής του για ένα καλύτερο αποτέλεσμα των εκπαιδευτικών μονάδων, αποτελούν τις σημαντικότερες θεματικές διδασκαλίας του μαθήματος.

ΣΥΜ 655 Κοινωνική Παιδαγωγική

Το μάθημα αυτό στόχο έχει να συζητήσει τις κοινωνιοψυχολογικές βάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές θεωρίες δημιουργίας και μείωσης της προκατάληψης, στερεοτύπων και διακρίσεων και τις εφαρμογές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Θα συζητηθεί το φαινόμενο της μετανάστευσης από τη σκοπιά της μειονότητας και της πλειοψηφίας, αλλά και το φαινόμενο των εθνοτικών συγκρούσεων και το ρόλο που το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να διαδραματίσει στην εδραίωση της ειρήνης μέσα από πρακτικές εφαρμογές των θεωριών που θα συζητηθούν. Θα γίνει επίσης εξειδικευμένη συζήτηση για το ρόλο των συμβούλων στο εκπαιδευτικό σύστημα, τον νόμο ειδικής εκπαίδευσης, τη σχέση ιδεολογίας και εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και την διαμόρφωση παρεμβατικών προγραμμάτων σε σχέση με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.

ΣΥΜ 656 Αναλυτικά Προγράμματα και Μικρο-διδασκαλία

Το μάθημα αναφέρεται στον σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και στην αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και στις προϋποθέσεις αξιοποίησης των προδιαγραφών του από τον εκπαιδευτικό. Κατά τον σχεδιασμό και την οργάνωση της διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί σε αυτές τις προδιαγραφές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα επιχειρηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος η απαιτούμενη άσκηση των εκπαιδευτικών μέσω της τεχνικής της μικρο-διδασκαλίας και των μικρο-μαθημάτων.

ΣΥΜ 657 Επίκαιρα Ζητήματα στην Εκπαίδευση

Σύγχρονες τάσεις της αγωγής (π.χ. παιδαγωγική της ειρήνης). Προγράμματα στην εκπαίδευση (αγωγή υγείας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολιτιστικά θέματα κ.ά.). Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση. Ο σχολικός χώρος και η επίδρασή του στη μάθηση. Ο ελεύθερος χρόνος και η αξιοποίησή του στη μάθηση. Home schooling: η διδασκαλία του μέλλοντος; Σχολική Βία και Εκφοβισμός. Εναλλακτικές στρατηγικές διδασκαλίας μαθητών σε κίνδυνο. Επιδράσεις της οικονομικής κατάστασης στη μάθηση και τη διδασκαλία.

ΣΥΜ 661 Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες-Κοινωνικός Αποκλεισμός και Δια Βίου Μάθηση

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των φοιτητών  για την  ψυχοκοινωνική υποστήριξη  μαθητών και των οικογενειών τους που ανήκουν σε ευπαθείς  κοινωνικές ομάδες (μετανάστες, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, άτομα με αναπηρία, πρώην χρήστες ουσιών, αποφυλακισμένοι, ομάδες με το στίγμα της αποτυχίας κλπ.) και γενικότερα σε πολυπολιτισμικές ομάδες, οι οποίες βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να αδυνατούν να ενταχθούν ομαλά και δημιουργικά στην κοινωνία. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικών τεχνικών που προωθούν την επικοινωνία και τη συνεργασία και η αναθεώρηση απόψεων και στερεοτυπικών παραδοχών που οδηγούν σε λανθασμένους χειρισμούς.

ΣΥΜ 659 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η μελέτη της εκπαίδευσης ως πολυσύνθετος κοινωνικός θεσμός μετάδοσης γνώσης αλλά και αναπαραγωγής των υφιστάμενων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών δομών. Το μάθημα πραγματεύεται τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού θεσμού μέσω των βασικών θεωριών που εξηγούν τη δομή και κυρίως τις λειτουργίες της εκπαίδευσης, καθώς και τη συσχέτισή της με ευρύτερες αλλαγές των εκπαιδευτικών συστημάτων στο διεθνή χώρο. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος εξετάζεται η σχολική τάξη ως κοινωνικό υποσύνολο και μελετώνται οι βασικοί συντελεστές και οι σχέσεις μεταξύ τους στα πλαίσια της σχολικής πράξης.

ΣΥΜ 609 Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η Εκπαίδευση Ενηλίκων διεθνώς: προβλήματα και τάσεις. Βασικοί Εκπρόσωποι και οι Θεωρίες τους. Στρατηγική και Εκπαιδευτικές Τεχνικές. Κριτικός Στοχασμός και Τέχνη. Βιωματικές Δραστηριότητες. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Μαθήματα Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής

ΣΥΜ 610 Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Το μάθημα αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει τη συνεισφορά της ψυχολογικής και συμβουλευτικής έρευνας και γνώσης στην παιδαγωγική πρακτική. Στοχεύει, επίσης, να προκαλέσει συζήτηση βασικών θεμάτων που σχετίζονται με την Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική τα οποία απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει κριτικά σύγχρονες θεωρίες, που έχουν διατυπωθεί αναφορικά με την ανθρώπινη ανάπτυξη (γνωστική, ηθική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη), καθώς και σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Εξετάζει, επίσης, τις ατομικές διαφορές που παρουσιάζονται στα πιο πάνω θέματα και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Τέλος, αναλύει τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου και τις δυνατότητες συνεργασίας του εκπαιδευτικού με τους γονείς και το σχολικό σύμβουλο.

ΣΥΜ 611 Συμβουλευτική Ψυχολογία

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις κυριότερες θεωρίες Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και να βοηθήσει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις αντίστοιχες συμβουλευτικές τεχνικές. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται κριτικά οι ακόλουθες θεωρίες και μέθοδοι συμβουλευτικής: Ψυχαναλυτική θεωρία (Freud), Νεο-Ψυχαναλυτικές θεωρίες (Erikson, Adler), Λογικο-θυμική θεωρία (Ellis), Συνδιαλεκτική θεωρία (Burns), Συμπεριφοριστικές θεωρίες (Wolpe, Dollard & Miller), Προσωποκεντρική θεωρία (Rogers), Υπαρξιακές θεωρίες (May, Frankl) και Μορφολογική θεωρία (Perls). Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία, θεωρητική και πρακτική, της ψυχολογικής συνέντευξης.

ΣΥΜ 612 Σύγχρονες Θεωρίες Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Παρουσιάζονται και συζητούνται κριτικά οι κυριότερες θεωρίες ανθρώπινης ανάπτυξης από τη σύλληψη μέχρι το τέλος της ζωής. Συζητούνται οι ενδοτομικές και διατομικές επιδράσεις στη βιοσωματική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη.

ΣΥΜ 613 Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια ανασκόπηση των τυπικών διαταραχών που παρουσιάζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία, με έμφαση στη διαγνωστική εικόνα, την εξελικτική πορεία, την πιθανή αιτιολογία, το ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην εμφάνιση και συντήρηση του προβλήματος και τις ενδεικνυόμενες από τη σύγχρονη έρευνα ψυχολογικές και άλλες παρεμβάσεις.

ΣΥΜ 614 Ψυχολογία της Διδασκαλίας

Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για μεταπτυχιακούς φοιτητές Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης με ενδιαφέροντα στην εφαρμοσμένη έρευνα ή/και στην άσκηση του επαγγέλματος με στόχο την υποστήριξη και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθησης σε σχολικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση μαθητών και η καθοδήγηση εκπαιδευτικών εξετάζονται σε συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πλαίσια και περιεχόμενα, και σε σχέση με παράγοντες που αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι σε αυτά. Τα επιμέρους θέματα είναι οργανωμένα σε θεματικές ενότητες όπως: (α) η φύση και οι συνθήκες σχολικής μάθησης, (β) τα μοντέλα διδασκαλίας, οι εξειδικευμένες διδακτικές προσεγγίσεις και η αποτελεσματικότητα, (γ) οι αλληλεπιδράσεις ικανότητας και διδακτικής προσέγγισης/παρέμβασης, (δ) οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, (ε) οι γνώσεις και απόψεις εκπαιδευτικών και η ειδημοσύνη στη διδασκαλία, (στ) η αξιολόγηση και παρέμβαση σε επίπεδο σχολείου, τάξης, και εκπαιδευτικού.

ΣΥΜ 615 Οικογένεια και Ανάπτυξη του Παιδιού

Το μάθημα αυτό εξετάζει τις επιδράσεις που ασκούνται από δομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του μικροσυστήματος της οικογένειας πάνω στα μέλη της και, ιδιαίτερα, τα αναπτυσσόμενα. Εστιάζεται στις βασικότερες θεωρίες ανάπτυξης και λειτουργίας της οικογένειας, με έμφαση στη συστημική προσέγγιση. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και συζητούνται σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την αλληλεπίδραση ενδοατομικών και διατομικών μεταβλητών στη γνωστική, την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη, καθώς και την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.

ΣΥΜ 606 Μαθησιακές Δυσκολίες

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τείνουν να παρουσιάζουν αδυναμίες σε πέντε βασικές περιοχές: εργαζόμενη μνήμη, προσοχή, εφαρμογή στρατηγικών, γνώση λεξιλογίου και κωδικοποίηση του λόγου. Αδυναμίες στις περιοχές αυτές επηρεάζουν τη μάθηση σε όλα τα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Η καθοδήγηση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες χρειάζεται να δίνει έμφαση στην ενίσχυση των περιοχών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι η καθοδήγηση και η συμβουλευτική θα πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο ώστε στη βάση των επιπέδων επίδοσης του μαθητή, να καθορίζονται ετήσιοι στόχοι και να παρακολουθούνται συνεχώς με σκοπό την ατομική ανάπτυξη του μαθητή. Στο μάθημα αυτό οι σχολικοί σύμβουλοι θα ενημερωθούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, θα μάθουν για τις διδακτικές και παρεμβατικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θα γνωρίσουν συγκεκριμένες στρατηγικές για την ενίσχυση του μαθητή σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

ΣΥΜ 607 Πρόληψη και Αντιμετώπιση Κρίσεων στο Σχολείο

Το μάθημα εστιάζεται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων στα σχολεία. Δίνει έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση ατομικών, διαπροσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων μέσω προγραμμάτων και διαδικασιών που αξιοποιούν και εμπλέκουν το σύστημα του σχολείου, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στον εντοπισμό των αναγκών του σχολικού συστήματος, στη μεθοδολογία δημιουργίας και εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης και στην εμπειρική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους.

ΣΥΜ 608 Διαπολιτισμική Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Μειονοτήτων

Το μάθημα αυτό δίνει έμφαση στην ανάπτυξη γνώσης, δεξιοτήτων και στάσεων για την αποτελεσματικότερη συμβουλευτική και καθοδήγηση από το σχολικό σύμβουλο ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως είναι η κουλτούρα, η φυλή, το γένος, οι σεξουαλικοί προσανατολισμοί, οι θρησκευτικές προτιμήσεις και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εξελικτικές διαταραχές. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην ανάπτυξη επίγνωσης και αφύπνισης του σχολικού συμβούλου σχετικά με τις αξίες, στάσεις και πεποιθήσεις των διαφόρων ατόμων όπως αυτές σχετίζονται με τη συμβουλευτική και καθοδήγηση στα πλαίσια μιας πολυποίκιλης κοινωνίας. Παρέχει τρόπους για να κατανοήσει ο φοιτητής πώς ποικίλες αξίες, ήθη και έθιμα, μορφές αλληλεπίδρασης, κοινωνικές συνθήκες και τάσεις σχετίζονται με πολιτισμικές και εθνικές διαφορές που μπορεί να επηρεάζουν τη συμβουλευτική.

ΣΥΜ 603 Μέθοδοι και Εργαλεία Αξιολόγησης στη Συμβουλευτική

Το μάθημα αυτό εισαγάγει το φοιτητή στη χρήση εκπαιδευτικών και ψυχολογικών μεθόδων αξιολόγησης που μπορεί να αξιοποιηθούν από το σχολικό σύμβουλο. Ασχολείται, συγκεκριμένα, με

την επιλογή, χορήγηση, και βαθμολόγηση διαφορετικών εργαλείων και τεχνικών αξιολόγησης - όπως η χρήση σταθμισμένων εργαλείων, κλιμάκων ελέγχου, δομημένης συνέντευξης και συστηματικής παρατήρησης - και την ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την αξιολόγηση. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή ενός μοντέλου ανάλυσης προβλήματος για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών και συμπεριφορικών προβλημάτων των μαθητών. Το μοντέλο ορίζει τα εκπαιδευτικά και συμπεριφορικά προβλήματα στα πλαίσια του σχολείου, μελετά τους λόγους που προκαλούνται και τις πιθανές στρατηγικές επίλυσής τους. Ο φοιτητής μαθαίνει ότι οι δυσκολίες που συναντά ο μαθητής δεν σχετίζονται μόνο με το ίδιο το άτομο, αλλά μπορεί να προκύπτουν από την αλληλεπίδραση μεταξύ της συμπεριφοράς του μαθητή, του εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και της διδασκαλίας.

ΣΥΜ 616 Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική ΙΙ

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές σε θέματα επαγγελματικής αγωγής και διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης καριέρας, μέσα από μελέτη σύγχρονων πηγών, οι οποίες αποτελούν ευρέως διαδεδομένα και χρήσιμα εργαλεία στις συμβουλευτικές διαδικασίες επαγγελματικού προσανατολισμού. Επίσης, προσφέρει την ευκαιρία δημιουργίας βάσης δεδομένων (προσωπικό αρχείο φοιτητών) μέσα από παρουσιάσεις και ενημερώσεις από συνεργαζόμενους φορείς εντός και εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκμάθηση δεξιοτήτων διαχείρισης της σχολικής τάξης και Καινοτομίας - Επιχειρηματικότητας και στην εφαρμογή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτελεί τη συνέχεια του μαθήματος ΣΥΜ 605 - Επαγγελματική Καθοδήγηση και Συμβουλευτική.