ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας είναι τριετούς διάρκειας και αποτελείται από 180 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Περιλαμβάνει εποπτευόμενη Κλινική Άσκηση (60 Πιστωτικές μονάδες ή 1500 ώρες) . Το πρόγραμμα σπουδών δημιουργήθηκε βάσει των σύγχρονων τάσεων στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχολόγων και των απαιτήσεων του επαγγέλματος του Σχολικού Ψυχολόγου. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα σπουδών διασφαλίζει ότι οι απόφοιτοί του μπορούν να διεκδικήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου στην Κύπρο σύμφωνα με τον Περί Επαγγελματιών Ψυχολόγων Νόμο και στην Ευρώπη σύμφωνα με την εκδοθείσα Ευρωπαϊκή Οδηγία. Επιτρέπει, ακόμη, συνέχιση των σπουδών σε Διδακτορικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί πρωτίστως με βάση το πρότυπο εκπαίδευσης του επαγγελματία ψυχολόγου. Κατ' επέκταση, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων, για την άσκηση του επαγγέλματος ενώ ταυτόχρονα επιχειρεί να προσφέρει στο μεταπτυχιακό φοιτητή ευρύτερη θεωρητική και ερευνητική γνώση. Το πρόγραμμα κατά τον πρώτο χρόνο, επιδιώκει να προσφέρει στο φοιτητή το αναγκαίο θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο ψυχολογικής γνώσης πάνω στο οποίο θα δομήσει, κατά το δεύτερο χρόνο, τις εξειδικευμένες δεξιότητες ψυχολογικής αξιολόγησης και παρέμβασης. Κατά τον τρίτο χρόνο ο φοιτητής καλείται αποκλειστικά να παρακολουθήσει την κλινική άσκηση, συνδυασμένη με επαγγελματικά σεμινάρια και μεταπτυχιακή έρευνα. Επιπλέον, για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω ερευνητικές γνώσεις και δεξιότητες, το πρόγραμμα διαθέτει την ευελιξία, ώστε αυτοί να πιστωθούν με επιπλέον διδακτικές μονάδες ανεξάρτητης έρευνας και να ολοκληρώσουν μια μεταπτυχιακή διατριβή.
Ο Σχολικός Ψυχολόγος πρέπει να πληροί τα απαιτούμενα προσόντα (ακαδημαϊκά και κλινικά) για να μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο των Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου. Συγκεκριμένα, στο εφαρμοσμένο πρόγραμμα της Σχολικής Ψυχολογίας απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες και γνώσεις που να επιτρέπουν την αξιολόγηση, πρόληψη και παρέμβαση ψυχολογικών και μαθησιακών προβλημάτων. Επιπλέον, στο πλαίσιο ενός εφαρμοσμένου προγράμματος αναμένεται ότι θα αποκτηθεί μεθοδολογική γνώση και ερευνητικές δεξιότητες τέτοιες που να επιτρέπουν στον απόφοιτο ενός τέτοιου προγράμματος να αξιολογεί προγράμματα παρέμβασης και πρόληψης. Τέλος, αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του Σχολικού Ψυχολόγου είναι η σταδιακή ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων δια μέσου της εποπτευόμενης κλινικής άσκησης γι' αυτό και απαιτείται ο φοιτητής να συμπληρώσει τουλάχιστο 1,500 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης σε κατάλληλους επαγγελματικούς χώρους πριν την αποφοίτησή του. Για όλους τους παραπάνω λόγους, το πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας έχει ελάχιστη διάρκεια πλήρους φοίτησης τριών ετών.
 
Δίδακτρα: €4100
 
Τέλος εποπτευόμενης άσκησης: €1000 *
 
Συνολικό κόστος προγράμματος: €5100
 
*Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.
 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
 
Το Πρόγραμμα αποτελείται από 12 υποχρεωτικά μαθήματα και 3 μαθήματα περιορισμένης επιλογής, όλα των 7.5 Π.Μ., μία υποχρεωτική ανεξάρτητη μεταπτυχιακή έρευνα αποτελούμενη από τρία επίπεδα (ΨΥΧ 622, ΨΥΧ 623 και ΨΥΧ 624) (7.5 Π.Μ.), κλινική άσκηση (60 Π.Μ.) και την τελική περιεκτική εξέταση επαγγελματικών γνώσεων.
 
(12 Υποχρεωτικά Μαθήματα (90 Π.Μ.) + 3 Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (22,5 Π.Μ.) + Υποχρεωτική Ανεξάρτητη Έρευνα (7,5 Π.Μ.) + Κλινική Άσκηση (60 Π.Μ.) = 180 Π.Μ.
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (90 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 601 ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 614 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ I (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 615 ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 617 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 619 ΕΥΦΥΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 642 ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 701 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 705 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 708 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 714 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ IΙ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 716 ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ (7.5 Π.Μ.)

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΨΥΧ 603 ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 711 ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 730 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (7.5 Π.Μ.)

 

ΨΥΧ 637 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 746 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 722 ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. (7.5 Π.Μ.)

 

ΨΥΧ 715 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ (7.5 Π.Μ.)

ΨΥΧ 610 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (7.5 Π.Μ.)

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (60 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 698 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι (5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 699 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙ (27.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 700 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ (27.5 Π.Μ.)
 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (7.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 622 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι (2.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 623 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙI (2.5 Π.Μ.)
 
ΨΥΧ 624 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙII (2.5 Π.Μ.)
 
 
Ή ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ
 
ΨΥΧ 742 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι (15 Π.Μ)
 
ΨΥΧ 743 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙΑ (15 Π.Μ)
 
ΨΥΧ 744 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΒ (15 Π.Μ)
 
ΨΥΧ 745 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΜΑΣΤΕΡ (1 Π.Μ.)
 
 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
 
ΨΥΧ 688 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 
O κάθε φοιτητής αναμένεται να παρακαθίσει το ΨΥΧ 688 «Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας στη Σχολική Ψυχολογία» αμέσως πριν την προγραμματισμένη αποφοίτηση. Η εξέταση είναι ατομική και διεξάγεται προφορικά από τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από το Τμήμα. Η εξέταση έχει σκοπό να εκτιμήσει την ετοιμότητα του κάθε εκπαιδευόμενου να ασκήσει ανεξάρτητα το επάγγελμα του σχολικού ψυχολόγου με επάρκεια σε επίπεδο νεοεισερχόμενου επαγγελματία. Κατ’ επέκταση, η εξέταση λειτουργεί ως μια τελευταία ασφαλιστική δικλείδα για την άσκηση του επαγγέλματος μέσα σε δεοντολογικά, νομικά, επιστημονικά, και επαγγελματικά πλαίσια με σκοπό την προστασία του καταναλωτή.
Για να αποκτήσει το δικαίωμα ένας εκπαιδευόμενος να παρακαθίσει στην «Εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας στη Σχολική Ψυχολογία» πρέπει πρώτα να έχει :
(1) ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας (δύναται να εκκρεμεί η υποστήριξη διπλωματικής εργασίας εντός μερικών ημερών),
(2) συμπληρώσει ικανοποιητικά τις απαιτήσεις του Σεμιναρίου Πρακτικής Άσκησης ΙΙΙ σύμφωνα με ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα,
(3) τεκμηριώσει τη συμπλήρωση τουλάχιστο 1500 ωρών εποπτευόμενης πρακτικής άσκησης,
(4) ικανοποιήσει ότι συμπληρώθηκαν με επάρκεια οι στόχοι της πρακτικής άσκησης όπως αυτοί περιγράφονται στα σχετικά έντυπα,
(5) παραδώσει όλα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης έντυπα, και να
(6) αξιολογηθεί από τον εξωτερικό επόπτη στον ανάδοχο φορέα και από την Υπεύθυνη Κλινικής Εκπαίδευσης του Τμήματος ότι παρουσιάζει ετοιμότητα για ανεξάρτητη άσκηση του επαγγέλματος του Σχολικού Ψυχολόγου.
 
Η εξέταση αξιολογείται με Επιτυχία/Αποτυχία και το αποτελέσματα καταχωρείται στην αναλυτική βαθμολογία του ειδικευόμενου. Σε περίπτωση αποτυχίας, η Εξεταστική Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο του Τμήματος τη διαδικασία και τους όρους επανεξέτασης.
 
 
 
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 
Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι ενσωματωμένο στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και κατ’ επέκταση υπηρετεί τους στόχους και την αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας (ΜΠΣΨ) που είναι «η εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχολόγων με ειδικότητα στη Σχολική Ψυχολογία οι οποίοι θα υπηρετήσουν το επάγγελμα και τον καταναλωτή προσφέροντας υψηλού επιπέδου ψυχολογικές υπηρεσίες στη βάση της ψυχολογικής θεωρίας, υψηλής δεοντολογικής και νομικής συνείδησης, και επιστημονικά επικυρωμένων μεθόδων.» Η πρακτική άσκηση αποσκοπεί να βοηθήσει τους ειδικευόμενους να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να παρέχουν υψηλού επιπέδου ψυχολογικές υπηρεσίες σε παιδιά, έφηβους, οικογένειες, και εκπαιδευτικούς και να υποστηρίζουν το σχολικό σύστημα, τη μάθηση, και την εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης δημιουργήθηκε στη βάση του εκπαιδευτικού μοντέλου ψυχολόγων «επαγγελματία ειδικού ψυχολόγου». Στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν σταδιακά επαγγελματικές δεξιότητες ως Σχολικοί Ψυχολόγοι και να υιοθετήσουν πολλαπλούς επαγγελματικούς ρόλους σε επίπεδο νεοεισερχόμενου επαγγελματία. Αναμένεται ότι μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στην ειδικότητα της Σχολικής Ψυχολογίας, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους μέσα από συνεχόμενη επαγγελματική εκπαίδευση.
Η δομή, η διάρκεια, και το περιεχόμενο του προγράμματος πρακτικής άσκησης διαμορφώθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη εκείνων των επαγγελματικών δεξιοτήτων που συνάδουν με τα εκπαιδευτικά κριτήρια του Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης International School Psychology Association (ISPA). Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης προάγει τη σύνθεση της πράξης με τη θεωρία και την έρευνα. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις πρακτικής άσκησης της ισχύουσας νομοθεσίας Περί Επαγγελματιών Ψυχολόγων στην Κύπρο ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να διεκδικήσουν με επιτυχία άδεια άσκησης επαγγέλματος. Ταυτόχρονα, λήφθηκαν υπόψη και τα ευρωπαϊκά κριτήρια για πρακτική άσκηση του European Federation of Psychologists Association/EFPA ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να διεκδικούν με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Ψυχολογίας EuroPsy.
 
Πίστωση Ακαδημαϊκών Ωρών
Τα τρία επίπεδα υποχρεωτικής πρακτικής άσκηση λαμβάνουν 60 ECTS τα οποία χρεώνονται μέσα από σειρά τριών Σεμιναρίων Κλινικής Άσκησης, το ΨΥΧ 698, Σεμινάριο Κλινικής Άσκησης Ι, το ΨΥΧ 699 Σεμινάριο Κλινικής Άσκησης ΙΙ και το ΨΥΧ 700 Σεμινάριο Κλινικής Άσκησης ΙΙΙ. Τα σεμινάρια αποσκοπούν στο να γεφυρώσουν την πρακτική άσκηση με την ακαδημαϊκή γνώση.
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 
Η συμμετοχή σε μεταπτυχιακή έρευνα είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές της Σχολικής κατεύθυνσης, ώστε να αναπτύξουν ικανότητες κατανόησης της έρευνας αλλά και παραγωγής γνώσης. Ταυτόχρονα αυτό τους καθιστά ανταγωνιστικούς σε περίπτωση που επιθυμούν να συνεχίσουν σε διδακτορικό πρόγραμμα. Οι φοιτητές πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν 7.5 Π.Μ. μεταπτυχιακής έρευνας υπό την εποπτεία μέλους ΔΕΠ ή άλλου ερευνητικού-διδακτικού προσωπικού κατόπιν σχετικής έγκρισης από το Συμβούλιο του Τμήματος, με σκοπό να ολοκληρώσουν μια ερευνητική εργασία, η οποία θα πρέπει να είναι σύντομης έκτασης (π.χ. ένα αναλυτικό case study ή ένα μικρό άρθρο εμπειρικής έρευνας) αλλά υψηλής ποιότητας (να είναι δημοσιεύσιμο) κατά την κρίση τριμελούς επιτροπής από το Τμήμα που θα την εξετάσει. Οι 7.5 υποχρεωτικές Π.Μ. κατανέμονται σε 3 διαφορετικά εξάμηνα για να υπάρχει χρόνος ωρίμανσης και εκτέλεσης μιας ερευνητικής πρότασης. Η έκταση της έρευνας σχετίζεται και με τον αριθμό των Π.Μ. που θα πιστωθούν στους φοιτητές. Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν μέχρι και 30 Π.Μ., από τις οποίες μόνο οι 7.5 είναι υποχρεωτικές για τη συμπλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος.
 
Η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και εκτενούς Διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές . Προϋποτίθεται ο ορισμός Επόπτη ο οποίος θα πρέπει να είναι απαραίτητα μέλος ΔΕΠ. Διεξάγεται σε τρία εξάμηνα ως ακολούθως: ΨΥΧ 742 Διπλωματική Μάστερ Ι (15 Π.Μ.), ΨΥΧ 743 Διπλωματική Μάστερ ΙΙΑ (15 Π.Μ.) και ΨΥΧ 744 Διπλωματική Μάστερ ΙΙΒ (15 Π.Μ.). Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διατριβής σε τρία εξάμηνα, προσφέρεται το μάθημα ΨΥΧ 745 Συνέχεια Διατριβής Μάστερ (προαιρετικό). Το μάθημα ΨΥΧ 742 είναι προαπαιτούμενο του μαθήματος ΨΥΧ 743 και το ΨΥΧ 743 προαπαιτούμενο του μαθήματος ΨΥΧ 744. Φοιτητές της Επαγγελματικής κατεύθυνσης που επιλέγουν να εκπονήσουν Διπλωματική εργασία, πιστώνονται με 45 μονάδες (δηλαδή, χρειάζονται περισσότερες μονάδες για να αποφοιτήσουν από εκείνους που δεν εκπονούν Διατριβή). Η εκπόνηση Διατριβής αφορά και εκείνους τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο. 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ
 
Στο τέλος κάθε έτους του προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας, τα μέλη ΔΕΠ του Κλινικού τομέα, μαζί με το/τη Λειτουργό Πρακτικής Άσκησης αξιολογούν σφαιρικά την πρόοδο κάθε φοιτητή του προγράμματος στους ακόλουθους τομείς:
· Επίδοση στα μαθήματα
· Επίδοση στην κλινική άσκηση
· Δεοντολογική και Επαγγελματική συμπεριφορά
· Πρόοδο και επίδοση στην Έρευνα
· Προσωπική ωρίμανση
 
Μετά από σχετική συνεδρία των αρμόδιων μελών του προσωπικού δίνεται γραπτή ή προφορική ανατροφοδότηση στον κάθε φοιτητή με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του.
 
ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΟ
 
Φάκελος Πρακτικής Άσκησης
Ο κάθε φοιτητής τηρεί φάκελο πρακτικής άσκησης που περιλαμβάνει τα εξής:
1. Βιογραφικό σημείωμα
2. Ενδιάμεση εκτίμηση προόδου από το Τμήμα
3. Δείγματα εργασιών του φοιτητή από τα τρία Σεμινάρια Πρακτικής Άσκησης (π.χ. Ψυχολογικές Εκθέσεις)
4. Ωρολόγια, Συγκεντρωτικός Πίνακας Ωρών
5. Έντυπα στόχου και εκτίμησης προόδου για κάθε στάδιο πρακτικής άσκησης
 
ΨΥΧ 688 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (0 ΠΜ)
Οι φοιτητές υποχρεούνται να λάβουν μέρος στην εξέταση Επαγγελματικής Επάρκειας και να επιτύχουν για να μπορέσουν να αποφοιτήσουν. Ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα να συμμετέχει στην εξέταση όταν (1) συμπληρώσει ικανοποιητικά το πορτοφόλιο του, (2) αποδεδειγμένα συμπληρώσει τουλάχιστον 1500 ώρες εποπτευόμενης κλινικής άσκησης, και (3) ικανοποιήσει τους στόχους της κλινικής άσκησης όπως αυτοί περιγράφονται στα ειδικά έντυπα από το διδάσκοντα/διδάσκουσα στο Τμήμα για θέματα κλινικής άσκησης.
 
Η εξέταση θα είναι ατομική και θα διεξάγεται υπό προφορική μορφή ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία απαρτίζεται από επαγγελματίες ψυχολόγους. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απαρτίζεται από το αρμόδιο μέλος του Τμήματος για θέματα κλινικής άσκησης, από ένα δεύτερο ακαδημαϊκό μέλος του Τμήματος και ένα εξωτερικό μέλος. Η εξέταση σκοπό θα έχει να αξιολογήσει τις επαγγελματικές γνώσεις του φοιτητή στη διαχείριση περιπτώσεων και, κατ' επέκταση, την ετοιμότητα του να ασκήσει το επάγγελμα του ψυχολόγου μέσα σε δεοντολογικά, νομικά, και επαγγελματικά πλαίσια. Η εξέταση αξιολογείται υπό τη μορφή Pass/Fail και το αποτέλεσμά της θα παρουσιάζεται στην αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή. Σε περίπτωση αποτυχίας, το Τμήμα είναι δυνατό να ζητήσει από το φοιτητή να εμπλακεί σε περαιτέρω ακαδημαϊκές δραστηριότητες ή και επιπρόσθετη εποπτευόμενη κλινική άσκηση, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Ο φοιτητής δικαιούται να συμμετέχει σε παρόμοιες εξετάσεις για δύο, ακόμα, φορές σε αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.
 
Περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση εδώ.
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Σχολική Ψυχολογία Ανά Εξάμηνο
(Αναθεώρηση Ιανουάριος 2014)
 
ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ
Χειμερινό Εξάμηνο
ECTS Εαρινό Εξάμηνο ECTS
ΨΥΧ 716 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 7.5 ΨΥΧ 603 – ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ ή
ΨΥΧ 711 – ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ή
ΨΥΧ 730 – ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
7.5
ΨΥΧ 601 – ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 7.5 ΨΥΧ 604 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 7.5
ΨΥΧ 746 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ή
ΨΥΧ 637 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ή
ΨΥΧ 722 – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
7.5 ΨΥΧ 701 – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7.5
ΨΥΧ 705 – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 7.5 ΨΥΧ 642 – ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινό Εξάμηνο      
ΨΥΧ 742 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ Ι 15.0    
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ
Χειμερινό Εξάμηνο
  Εαρινό Εξάμηνο  
ΨΥΧ 615 – ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 7.5 ΨΥΧ 715 – ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ή
ΨΥΧ 610 – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
7.5
ΨΥΧ 614 – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ι 7.5 ΨΥΧ 714 – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΙ 7.5
ΨΥΧ 617 – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙKH ΨΥΧΟΛΟΓΊΑ 7.5 ΨΥΧ 708 – ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 7.5
ΨΥΧ 619 – ΕΥΦΥΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7.5 ΨΥΧ 698 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ι 5.0
    ΨΥΧ 622 – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Ι 2.5
ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
Θερινό Εξάμηνο      
ΨΥΧ 743 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙ Α 15.0    
ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ
Χειμερινό Εξάμηνο
  Εαρινό Εξάμηνο  
ΨΥΧ 699 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΙΙ 27.5 ΨΥΧ 700 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΙΙ 27.5
ΨΥΧ 623 – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ ή ΨΥΧ 744 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΕΡ ΙΙ Β

2.5

15.0

ΨΥΧ 624 – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙΙ 2.5
    ΨΥΧ 688 – ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΕΠΙΤΥΧΙΑ/ΑΠΟΤΥΧΙΑ) 0
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΏΝ ECTS 112.5
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ ECTS 60
    ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΏΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ECTS 7.5