Μήνυμα Καλωσορίσματος 
 
To Πανεπιστήμιο έχει ως βασική αποστολή την έρευνα, την παραγωγή γνώσης και τη διδασκαλία, μέσα σε πλαίσιο ακαδημαϊκής ελευθερίας και ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Για το δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου η έρευνα αποτελεί και βασικό πυλώνα της στρατηγικής του για την συνεχή ανάπτυξή του ...περισσότερα
 
Καθ. Αθανάσιος Χ. Γαγάτσης,
Αντιπρύτανης Α.Υ.
 
 
Η Έρευνα αποτέλεσε ένα από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του Πανεπιστημίου από την ίδρυσή του. Στην Αποστολή του Πανεπιστημίου κατέχει κυρίαρχη θέση η ερευνητική δραστηριότητα.
  • Η ενεργός συμμετοχή στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, μέσα από την προώθηση πρωτότυπων ερευνητικών προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών, με τρόπο ώστε όλα τα τμήματα να συμβάλλουν σημαντικά στην επέκταση της επιστημονικής γνώσης διεθνώς.
  • Η συνεισφορά, μέσω της έρευνας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας, στην εδραίωση της κοινωνίας της γνώσης, στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της υγείας, της κοινωνικής οργάνωσης και της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου.
  • Η διερεύνηση του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας, η μελέτη και κατανόηση της μακράς ελληνικής της παράδοσης και των άλλων πολιτισμικών της παραδόσεων, και της αλληλεπίδρασής τους με τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου.
  • Η διασφάλιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ελευθερίας επιστημονικής αναζήτησης και διακίνησης ιδεών.
Γνώση, 'Ερευνα, Καινοτομία (ταινία)
- Οι Ερευνητικές δραστηριότητες :
res ani1
- Οι Ερευνητικές Χορηγίες ERC που εξασφάλισε το ΠΚ (ταινία):
erc ani2