Διδακτορικά Προγράμματα στην Κοινωνιολογία και στην Πολιτική Επιστήμη


 
  1. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο και αναμένεται επίσης υψηλή επίδοση.
  2. Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση δεύτερης Ευρωπαϊκής γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.
  3. Με απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων είναι δυνατό να κληθούν σε συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση υποψήφιοι/ες, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.
  4. Για να γίνει αποδεκτός/ή ένας/μια υποψήφιος/α θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επίβλεψης και το δηλωθέν ενδιαφέρον από μέλος ΔΕΠ να αναλάβει την επίβλεψη του/της ως Ερευνητικός Σύμβουλος.

 

Κανόνες Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακές σπουδές Διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης. (Βλέπε σχετικό παράρτημα)
Σημειώνεται ειδικότερα ότι σύμφωνα με τους παραπάνω κανόνες «Φοιτητής Διδακτορικού επιπέδου, στα πλαίσια ανταλλαγής φοιτητών, μπορεί να διανύσει μέχρι ένα ημερολογιακό έτος των σπουδών του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού».

 

Απαιτήσεις και οργάνωση Διδακτορικού προγράμματος

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων και σε συνεννόηση με το φοιτητή και τον προτεινόμενο Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση.

 

Παρακολούθηση Μαθημάτων: Οι υπεύθυνοι του προγράμματος διατηρούν τη δυνατότητα να ζητήσουν από οποιονδήποτε υποψήφιο να παρακολουθήσει μαθήματα από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Μάστερ), σε περίπτωση που κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο για την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα ή / και θα διευκολύνει την ομαλή εξέλιξη της έρευνας αυτής.

 

Έγκριση της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή: Παρουσίαση σε τριμελή Επιτροπή της πρότασης για Διδακτορική Διατριβή. Η παρουσίαση γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση. Η τριμελής Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου του φοιτητή, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής και αποτελείται από:

  1. Τον Ερευνητικό Σύμβουλο του φοιτητή (Πρόεδρο της Επιτροπής).
  2. Ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος.
  3. Ένα μέλος από το ακαδημαϊκό προσωπικό του τμήματος ή από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο.
  4. Η πρόταση για Διδακτορική διατριβή βαθμολογείται με Επιτυχία ή Αποτυχία. Κάθε φοιτητής έχει δύο ευκαιρίες για την παρουσίαση της πρότασης του. Στην πρόταση δεν καταχωρείται Ανολοκλήρωτος βαθμός.

 

Περιεκτική Εξέταση: Κάθε υποψήφιος οφείλει να εξεταστεί με επιτυχία σε γραπτή περιεκτική εξέταση, το αργότερο μέχρι το έβδομο εξάμηνο σπουδών και το τμήμα τις οργανώνει κάθε Σεπτέμβριο. Κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να παρακαθίσει την περιεκτική εξέταση δύο φορές. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας τότε ο υποψήφιος διαγράφεται από το πρόγραμμα. Η δομή και το περιεχόμενο της περιεκτικής εξέτασης καθορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος και ανακοινώνεται επίσημα στους φοιτητές.

 

Διδακτορική Διατριβή: Απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος είναι η εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής . Η διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική προσφορά στο οικείο γνωστικό αντικείμενο.

 

Γλώσσα της Διατριβής: Η Διδακτορική Διατριβή μπορεί να εκπονηθεί σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική εφόσον: (α) η μητρική γλώσσα του υποψηφίου δεν είναι η Ελληνική, και (β) ο επιβλέπων καθηγητής είναι σύμφωνος.

 

Υποστήριξη της Διατριβής: Η Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της ΕΜΠ του τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου. Αποτελείται από τρία μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος, ένα από τα οποία είναι ο Ερευνητικός Σύμβουλος του υποψήφιου, ένα μέλος από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου και ένα μέλος από άλλο πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο. Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής είναι μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο Ερευνητικός Σύμβουλος.

 

Μη-απονομή: Σε περίπτωση εισήγησης μη απονομής, η Εξεταστική Επιτροπή επιτρέπει στον υποψήφιο διδάκτορα να υποβάλλει ξανά τη διδακτορική του διατριβή, σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή όλη η διαδικασία υποστήριξης επαναλαμβάνεται. Μόνο μία επανυποβολή είναι δυνατή. Η Εξεταστική Επιτροπή παραμένει η ίδια και στη δεύτερη εξέταση. Αντικατάσταση μέλους γίνεται μόνο για σοβαρούς λόγους.

 

Χρονικά όρια: Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης για απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος
είναι έξι (6) εξάμηνα. Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα δεκαέξι (16) εξάμηνα από τη μέρα εισδοχής σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 

Επιτυχής συμπλήρωση 240 μονάδων (ECTS): Επιτυχής συμπλήρωση 240 μονάδων
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Μονάδων (European Credit Transfer System - στο εξής ECTS). Αυτές κατανέμονται ως εξής:

Μαθήματα Πιστώνονται από το πρόγραμμα ΜΑ 60 Μονάδες ECTS
Διεξαγωγή Έρευνας 4 εξάμηνα x 30ects 120 Μονάδες ECTS
Συγγραφή Μεταπτυχιακής εργασίας 2 εξάμηνα x 30ects 60 Μονάδες ECTS
Σύνολο   240 Μονάδες ECTS

 

Υποβολή Αίτησης

Για εισαγωγή στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) Αντίγραφο Πρώτου Πτυχίου

(β) Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου (Μάστερ) ή βεβαίωση αναμενόμενης απόκτησης του, ή βεβαίωση για την τρέχουσα συμμετοχή σε Διδακτορικό πρόγραμμα άλλου αναγνωρισμένου πανεπιστημίου. Υποψήφιοι που δεν έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι όμως εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν τέτοιο πρόγραμμα σπουδών, είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί υπό τον όρο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους εισαγωγής στο Διδακτορικό πρόγραμμα, με την έγκριση της Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

(γ) Αναλυτική Βαθμολογία του Μάστερ

(δ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

(ε) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

(στ) Δύο συστατικές επιστολές

(ζ) Έκθεση επιστημονικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων (500 λέξεις)

(η) Σύνοψη ερευνητικής πρότασης 

(θ) Δείγμα ακαδημαϊκής εργασίας

 

Εγγραφές

Όσοι εξασφαλίζουν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω email/επιστολή.

 

Τηλέφωνα & Email Γραμματείας

Τηλ.: 22894560, 22894561

Φαξ: 22894559

Έλενα Πετρίδου-Χαλλούμα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Σταυρούλα Σωφρονίου, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.