(με επιλογή κατεύθυνσης: Διεθνείς Σχέσεις ή Ευρωπαϊκή Πολιτική)

 

Εισαγωγή

Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν και να επιλύσουν οι πολιτικές κοινότητες δεν είναι ποτέ απλά και μόνο «τοπικά». Ενέχουν περιφερειακή και διεθνή διάσταση, μέσω συμβάσεων, επεμβάσεων, εκφοράς λόγου και διεκδίκησης συμφερόντων. Μια ευρεία κάμα δρώντων – κρατικών και μη κρατικών, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών – διεκδικούν λόγο και ρόλο στον καθορισμό, διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων. Οι συνεχείς και επανερχόμενες «κρίσεις» στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πέραν αυτού, έχουν αναδείξει τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης, της πολιτικής οικονομίας, της διπλωματίας, της περιφερειακής και διεθνούς οργάνωσης και διακυβέρνησης, αλλά και της εδραίωσης και αναβάθμισης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουν επίσης δημιουργήσει την ανάγκη θεωρητικού αναστοχασμού και φιλοσοφικής αναζήτησης λύσεων σε σύγχρονα ζητήματα. Οι περιφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τον καταμερισμό, την αναβάθμιση και την εξισορρόπηση της ισχύος. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να κατανοηθούν ολικά, από οποιανδήποτε προσδοκά να συμμετάσχει συνειδητά και αποτελεσματικά στον καθορισμό, θεωρητική και εμπειρική ανάλυση, πρακτική εφαρμογή και έλεγχο της πολιτικής δράσης.

Ο σκοπός του Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης είναι η προσφορά εξειδικευμένης γνώσης στον κλάδο Πολιτικής Επιστήμης, συγκεκριμένα, και αναλόγως κατευθύνσεως, στους τομείς των Διεθνών Σχέσεων και στην Ευρωπαϊκή Πολιτική. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω στοχεύσεων:

 • εξέταση και εξήγηση των διαφορετικών οπτικών, θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων των Διεθνών Σχέσεων ή/και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
 • εξέταση και εξήγηση των κύριων διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων, και των τρόπων επίλυσης ή διαχείρισης των επιπτώσεων τους.
 • εξέταση και εξήγηση των διαδικασιών διαμόρφωσης πολιτικής και των εργαλείων εφαρμογής της σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
 • σε βάθος εξέταση και εξήγηση ενός διεθνούς ή/και ευρωπαϊκού ζητήματος μέσα από την εκπόνηση διατριβής.
 • σύνδεση με σχετικούς επαγγελματικούς φορείς και την αγορά εργασίας, μέσα από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (προαιρετικό).
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μάστερ οι φοιτήτριες/τές θα κατέχουν:
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, οργανισμών, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, οργανισμών, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος.
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της επιστημολογίας και μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες.
 • δεξιότητα στον καθορισμό κριτικών ερωτημάτων, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων.
 • δεξιότητα στην εκπόνηση και παρουσίαση ανεξάρτητης και προχωρημένης ερευνητικής εργασίας.
 • δεξιότητα στον καθορισμό κριτικών ερωτημάτων, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων.
 • δεξιότητα στην εκπόνηση και παρουσίαση ανεξάρτητης και προχωρημένης ερευνητικής εργασίας-διατριβής.
 • επαγγελματική κατάρτιση και εργασιακή εμπειρία (προαιρετικό).

Η κατάρτιση που θα αποκτηθεί από το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εργασίας σε διεθνείς και εθνικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς, οργανισμούς, διπλωματικές υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες παροχής συμβουλών, ερευνητικά κέντρα, κλπ., αλλά και προετοιμασία για διδακτορική έρευνα.

 

Δομή Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία:

 (Α) Μαθήματα  

 (Β) Διπλωματική Εργασία

Επιπλέον το μεταπτυχιακό προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής στο:

(Γ) Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχής συμπλήρωση και των δύο βασικών στοιχείων του προγράμματος. Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική. Με την αίτηση και εισδοχή τους στο Μάστερ οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν και κατεύθυνση εξειδίκευσης στις Διεθνείς Σχέσεις ή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική.

Οι 60 πιστωτικές μονάδες μοιράζονται εξίσου στα οκτώ Μαθήματα του προγράμματος (7.5 πιστωτικών μονάδων το καθένα).

Οι 30 πιστωτικές μονάδες δίνονται για την αποπεράτωση Διπλωματικής Εργασίας στην κατεύθυνση εξειδίκευσης.

10 πρόσθετες πιστωτικές μονάδες δίνονται σε όσους/ες συμμετέχουν στο προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης(ΚΠΕ 502) που καταρτίστηκε, συντονίζεται και επιβλέπεται από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

 

(A) Μαθήματα (60 ECTS)

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε κύκλους/δέσμες μαθημάτων. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει οκτώ μαθήματα. Τα τρία θα είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις, τρία θα είναι υποχρεωτικά ως μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα επιλέγονται από μαθήματα επιλογής (από την άλλη δέσμη κατεύθυνσης στο ΜΑ ή/και από τα μαθήματα που αφορούν Ειδικά Θέματα). Οι δέσμες μαθημάτων που θα προσφερθούν είναι ως ακολούθως (τo κάθε μάθημα πιστώνεται με 7.5 ECTS, ακριβώς όπως και τα άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΚΠΕ).

     (1) Βασικά Μαθήματα

[και τα τρία είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις]

 • ΚΠΕ 540 Διεθνής Πολιτική Θεωρία
 • ΚΠΕ 541 Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
 • ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας

     (2) Μαθήματα Εξειδίκευσης

(2.1) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Επιλογής για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική

 • ΚΠΕ 640 Διεθνής Πολιτική Οικονομία
 • ΚΠΕ 641 Διπλωματία
 • ΚΠΕ 642 Διεθνές Δίκαιο

(2.2) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική και Επιλογής για την Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 • ΚΠΕ 643 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • ΚΠΕ 644 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία
 • ΚΠΕ 645 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

     (3) Μαθήματα Επιλογής

(επιλογή μέχρι δύο μαθημάτων από τα μη υποχρεωτικά της κάθε κατεύθυνσης στο 2.1 ή 2.2 και/ή από τα πιο κάτω)

 • ΚΠΕ 513 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων
 • ΚΠΕ 515 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής
 

(Β) Διπλωματική Εργασία (στην κατεύθυνση εξειδίκευσης) (30 ECTS)

Η διπλωματική εργασία είναι έκτασης 15.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Για τη διπλωματική εργασία οι φοιτητές/τριες ξεκινούν να προετοιμάζονται από το 3ο εξάμηνο και την ολοκληρώνουν το 4ο εξάμηνο.

 

(Γ) Προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΚΠΕ 502) (10 ECTS)

Οι φοιτητές/τριες έχουν την επιλογή να ενταχθούν σε κάποιο χώρο εργασίας, οργανισμό, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο σχετικό με τις πολιτικές επιστήμες, για μια περίοδο δύο μηνών. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από την Συντονίστρια Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης Δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει ή βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης με σημαντικούς οργανισμούς, όπως τα Υπουργεία Εξωτερικών, Άμυνας και Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Επίτροπο Διοικήσεως, το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το NGO-SupportCentre και την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ).

 

Σύνολο: 90 ECTS (χωρίς την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης).

100 ECTS (με την προαιρετική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης)

 

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

 

     1ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS):

Διεθνής Πολιτική Θεωρία

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Διεθνές Δίκαιο

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική

[ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική]

 

     2ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS):

Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Διπλωματία

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

[ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις]

 

Θερινό Εξάμηνο:Προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης(10 ECTS)

   

     3ο Εξάμηνο: 2 Μαθήματα και Ανεξάρτητη Μελέτη (25 ECTS):

Μέθοδοι Έρευνας

Μάθημα Επιλογής

 

     4ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

Υποβολή Αίτησης

 

Για εισαγωγή στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

     (α) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση ότι επίκειται η κτήση του πτυχίου

     (β) Αναλυτική βαθμολογία

     (γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

     (δ) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών, αλλά και της ελληνικής για απόφοιτους μη ελληνικών πανεπιστημίων.

     (ε) Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια από ακαδημαϊκό).

     (στ) Σύντομη έκθεση, μέχρι δύο σελίδες των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων της υποψήφιας /υποψηφίου.

 

Κριτήρια Εισδοχής

 

(α) Υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, στην Πολιτική Επιστήμη ή σε συναφή θέματα.

(β) Κατά κανόνα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους άλλων πανεπιστημίων.

(γ) Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών μπορεί να γίνει και στην αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα, όπου είναι δυνατό, μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα καθηγήτρια/επιβλέποντα καθηγητή και τη συντονίστρια/συντονιστή του Μεταπτυχιακού.

(δ) Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(ε) Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει αν οι υποψήφιοι χρειάζεται να κληθούν σε συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

(στ) Αριθμός εισακτέων για το Μάστερ ανά έτος 20 (10 σε κάθε κατεύθυνση).

 

Κανόνες Φοίτησης

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.

 

Απαιτήσεις Φοίτησης

 

Ο νεοεισερχόμενος φοιτητής δικαιούται να φοιτά πλήρης ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια σπουδών βάσει του κανονονισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μέχρι 8 εξάμηνα.

 

Απαιτείται επιτυχής συμπλήρωση 90 ECTS.

Αυτές κατανέμονται ως εξής:

     Μαθήματα: 60

     Διπλωματική Εργασία: 30

Οι φοιτητές/τριες μπορούν επίσης να πιστωθούν 10 πρόσθετες μονάδες (ECTS) με επιτυχή συμμετοχή στο προαιρετικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΚΠΕ 502).  Οι πρόσθετες μονάδες αναγράφονται στην αναλυτική βαθμολογία των φοιτητών αλλά δεν είναι απαραίτητες για επιτυχή συμπλήρωση των απαιτήσεων του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι φοιτητές/τριες θα λαμβάνουν είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Διεθνείς Σχέσεις) είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Ευρωπαϊκή Πολιτική).

 

Περιγραφή Μαθημάτων

 

ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ερευνών ακολουθώντας επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: Τρόπους επιλογής ερευνητικών προβλημάτων, σημασία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων έρευνας, είδη μεταβλητών, ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις έρευνας, ανάπτυξη ερωτηματολογίων και άλλων μέτρων μέτρησης, εγκυρότητα και αξιοπιστία των μέτρων μέτρησης, εσωτερική εγκυρότητα, κανόνες δεοντολογίας έρευνας, είδη δειγματοληψίας, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είδη ερευνών, συγγραφή επιστημονικής ερευνητικής μελέτης.

ΚΠΕ 540 Διεθνής Πολιτική Θεωρία

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την εξέλιξη και εφαρμογή της διεθνολογικής σκέψης όπως αυτή αναδύεται από την μελέτη της κλασσικής και μοντέρνας πολιτικής θεωρίας. Γίνεται μια ιστορική και φιλοσοφική ανασκόπηση βασικών εννοιών και του τρόπου που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πολιτική, δηλαδή μελετάται ενδελεχώς η αποδοχή, ερμηνευτική διαμάχη, αλληλεξάρτηση και ρητορική, δόκιμη ή αδόκιμη, χρήση τους από διαφορετικούς πολιτικούς δρώντες της παγκόσμιας κοινωνίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται έννοιες όπως η κυριαρχία, κυβερνητικότητα, εξουσία, ισχύς, βία, ειρήνη, ασφάλεια, πολιτισμός, ανάπτυξη, τάξη, κοινότητα, αυτοδιάθεση, νομιμοποίηση, φιλία, εχθρότητα, συνύπαρξη, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ολοκλήρωση, κτλ...

ΚΠΕ 541 Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Η δημιουργία διεθνών οργανισμών και θεσμών παγκόσμιας διακυβέρνησης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τάσεις της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς σήμερα υπάρχουν στον κόσμο πέραν των 5,000 διεθνών οργανισμών. Το μάθημα εξετάζει τις θεωρίες και πρακτικές διακυβέρνησης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τους λόγους δημιουργίας διεθνών οργανισμών, τη διαχρονική εξέλιξή τους και τις προοπτικές αλλά και τάσεις που υπάρχουν. Αναλύει επίσης προβλήματα και τις παθογένειες διεθνών οργανισμών και νομικών καθεστώτων και ασχολείται με οργανισμούς παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας τόσο γενικής όσο και ειδικής φύσης. Συγκεκριμένα το μάθημα θα ασχοληθεί με παγκόσμιους κυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, Παγκοσμία Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΝΤ, κτλ. και περιφερειακούς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ΑΣΕΑΝ, Αφρικανική Ένωση, Mercosur κτλ. Θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως η διεθνής γραφειοκρατία, δημοκρατικότητα, επεμβατισμός, και κινητοποιήσεις αντίστασης.

ΚΠΕ 640 Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Στο μάθημα εξετάζονται οι διεθνείς σχέσεις υπό το πρίσμα των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα στους βασικούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας και ανάμεσα σε κατηγορίες κρατών άνισης οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σύγχρονες τάσεις οικονομικής αλληλοδιείσδυσης, αλληλεξάρτησης και κυριαρχίας ανάμεσα στις «εθνικές» οικονομίες , καθώς και στους κύριους διεθνείς οργανισμούς ( όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) που επιδρούν καθοριστικά στο θεσμικό πλαίσιο ή/και στη διαχείριση κρίσεων της «παγκοσμιοποιημένης» οικονομίας.

ΚΠΕ 641 Διπλωματία

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη διπλωματική θεωρία και πρακτική, από την οπτική των διακρατικών σχέσεων αλλά και πέραν αυτών. Συγκεκριμένα πραγματεύεται την εξέλιξη της διπλωματικής σκέψης, διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της διπλωματίας, τους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους δρώντες, και τις νέες δομές και διαδικασίες της διπλωματικής πρακτικής. Εξετάζει το εύρος των διπλωματικών σχέσεων, το διπλωματικό δίκαιο, τα είδη των διπλωματικών αποστολών, την «παραδιπλωματία», τη διπλωματική επικοινωνία, τη δημόσια διπλωματία, τη διαμεσολάβηση και διαπραγμάτευση. Εξετάζει επίσης περιπτωσιολογίες όπως την εξαναγκαστική διπλωματία, τη διαχείριση κρίσεων και τη διπλωματία διασημοτήτων.

ΚΠΕ 642 Διεθνές Δίκαιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει σε βάθος της βασικές έννοιες και αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς και του μηχανισμούς παραγωγής και εφαρμογής του. Θα δοθεί έμφαση στις κριτικές θεωρήσεις του διεθνούς δικαίου, σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα υποκείμενα του (αναγνώριση κρατών, εξουσίες διεθνών οργανισμών, ευθύνη ατόμων, κλπ.) και τις πηγές του (συμβατικό δίκαιο, εθιμικό δίκαιο, κλπ.). Θα εξεταστούν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως η χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και συγκεκριμένοι κλάδοι όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο της θάλασσας.

ΚΠΕ 643 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η Ευρώπη αποτελείται από κράτη με πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα, κοινωνικές δομές και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το μάθημα εξετάζει τα πολιτικά συστήματα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, και αναδεικνύει τα ζητήματα που αναφύονται από την ετερογένεια των ευρωπαϊκών κρατών και από την ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής διαφορετικών ή/και κοινών πολιτικών. Πραγματεύεται σε συγκριτική βάση τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών, και εξετάζει πως οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών θεσμών. Μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων πολιτικών, εξετάζει, από την άλλη, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη διαμόρφωση θεσμών και πρακτικών σε διάφορες χώρες μέλη.

ΚΠΕ 644 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Στο μάθημα εξετάζεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής συγκρότησης ως ένα σύνθετο, δυναμικό σύστημα με δύο κύριες αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες ή πτυχές, την οικονομική και την πολιτική, οι οποίες εξελίσσονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες με διαφορετικούς ρυθμούς, προκαλώντας έτσι ανισορροπίες, προβλήματα, υποβόσκουσες και ανοιχτές κρίσεις στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαιωνιζόμενων άνισων επίπεδων οικονομικής ανάπτυξης, πολλαπλών ταχυτήτων και μεταβλητής γεωγραφίας.

ΚΠΕ 645 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη του πλέγματος των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Εμπορική Πολιτική, Πολιτική Ανάπτυξης, Πολιτική Γειτνίασης, ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού, ρόλος της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, κτλ. Η ΕΕ αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό, μη κλασσικό δρώντα στη διεθνή σκηνή, με εξουσίες που είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές των κλασσικών διεθνών οργανισμών και λιγότερες από αυτές των κρατών. Πως η ΕΕ συμμετέχει στους διεθνείς οργανισμούς; Πως γίνεται αυτό στους διάφορους τομείς πολιτικής ανάλογα με το βαθμό ενοποίησης των αρμοδιοτήτων της; Τι αλλάζει με τη συμμετοχή της; Τι αλλάζει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης; Πως επηρεάζεται ο ρόλος της και η συνοχή της πολιτικής της από τις εγγενώς διαφορετικές προσεγγίσεις ή τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών της; Τα ερωτήματα αυτά επιδέχονται πολλαπλές απαντήσεις. Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στις φοιτήτριες/ στους φοιτητές ένα γόνιμο πλαίσιο συζήτησης των φαινομένων που πλαισιώνουν το πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της ΕΕ στη βάση της πλούσιας θεωρητικής συζήτησης που έχει αναπτυχθεί.