Εκτύπωση

                     (με επιλογή κατεύθυνσης: Διεθνείς Σχέσεις ή Ευρωπαϊκή Πολιτική)

 

 

Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο και περίπλοκα αλληλοεξαρτώμενο κόσμο. Τα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν και να επιλύσουν οι πολιτικές κοινότητες δεν είναι ποτέ απλά και μόνο «τοπικά». Ενέχουν περιφερειακή και διεθνή διάσταση, μέσω συμβάσεων, επεμβάσεων, εκφοράς λόγου και διεκδίκησης συμφερόντων. Μια ευρεία κάμα δρώντων – κρατικών και μη κρατικών, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών – διεκδικούν λόγο και ρόλο στον καθορισμό, διαχείριση και επίλυση κρίσιμων ζητημάτων. Οι συνεχείς και επανερχόμενες «κρίσεις» στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα και πέραν αυτού, έχουν αναδείξει τη σημασία της συγκριτικής ανάλυσης, της πολιτικής οικονομίας, της περιφερειακής και διεθνούς οργάνωσης και διακυβέρνησης, αλλά και της εδραίωσης και αναβάθμισης των θεσμών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Οι περιφερειακές και διεθνείς δικτυώσεις και συνεργασίες ήδη δημιουργούν νέα δεδομένα όσον αφορά τον καταμερισμό, την αναβάθμιση και την εξισορρόπηση της ισχύος. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά και να κατανοηθούν ολικά, από οποιονδήποτε προσδοκά να συμμετάσχει συνειδητά και αποτελεσματικά στον καθορισμό, ανάλυση, εφαρμογή και έλεγχο της πολιτικής δράσης.

Το Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης προσφέρει προχωρημένη και υψηλού επιπέδου κατάρτιση στα πιο πάνω θέματα, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει:

 • παραδοσιακή διδασκαλία σε βασικές θεματικές των Διεθνών Σχέσεων και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής                                                                                                                                                                                                                                       
 • πρακτική άσκηση σε κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς
 • παρακολούθηση ερευνητικών σεμιναρίων
 • διεξοδική έρευνα και συγγραφή διατριβής
 • δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς ασκήσεις προσομοίωσης 
Η κατάρτιση που θα αποκτηθεί από το πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εργασίας σε διεθνείς και εθνικούς, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς, οργανισμούς, διπλωματικές υπηρεσίες, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εταιρείες παροχής συμβουλών, ερευνητικά κέντρα, κτλ. αλλά και προετοιμασία για διδακτορική έρευνα.
 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μάστερ οι φοιτήτριες/τές θα κατέχουν:
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση των βασικών θεωριών, θεματικών και πρακτικών των Διεθνών Σχέσεων και/ή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, οργανισμών, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου διεθνούς συστήματος
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση της δομής, δρώντων, οργανισμών, διαδικασιών, κανόνων και θεσμών του σύγχρονου ευρωπαϊκού συστήματος
 • εξειδικευμένη γνώση και κατανόηση μεθόδων έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
 • δεξιότητα στον καθορισμό κριτικών ερωτημάτων, καθώς και στην ανάλυση και αξιολόγηση διεθνών και ευρωπαϊκών προβλημάτων
 • δεξιότητα στην εκπόνηση και παρουσίαση ανεξάρτητης και προχωρημένης ερευνητικής εργασίας

  

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελείται από τρία συστατικά στοιχεία:

     (Α) Μαθήματα

     (Β) Πρακτική Άσκηση ή Ανεξάρτητη μελέτη και παρακολολυθηση Ερευνητικών Σεμιναρίων

     (Γ) Διπλωματική Εργασία

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχής συμπλήρωση και των τριών στοιχείων του προγράμματος. Με την αίτηση και εισδοχή τους στο Μάστερ οι φοιτήτριες/φοιτητές επιλέγουν και κατεύθυνση εξειδίκευσης στις Διεθνείς Σχέσεις ή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική.

Το 60% των πιστωτικών μονάδων θα δίνεται στα οκτώ μαθήματα του προγράμματος (66.6% σε υποχρεωτικά μαθήματα και 33.3% σε μαθήματα επιλογής). Το 10% των πιστωτικών μονάδων στην υποχρεωτική παρακολούθηση τμηματικών ερευνητικών σεμιναρίων/συνεδρίων και στην πρακτική άσκηση ή στην αποπεράτωση ανεξάρτητης μελέτης, συγκεκριμένης διάλεξης, εισήγησης ή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης. Το 30% των πιστωτικών μονάδων θα δίνεται για την αποπεράτωση διπλωματικής εργασίας στην κατεύθυνση εξειδίκευσης.

 

(A) Μαθήματα (60 ECTS)

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε κύκλους/δέσμες μαθημάτων. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει οκτώ μαθήματα. Τα τρία θα είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις, τρία θα είναι υποχρεωτικά ως μαθήματα εξειδίκευσης, ενώ τα υπόλοιπα δύο μαθήματα επιλέγονται από μαθήματα επιλογής είτε του Τμήματος ΚΠΕ (από την άλλη δέσμη κατεύθυνσης, δηλ. μη εξειδίκευσης στο ΜΑ ή/και από το υφιστάμενο ΜΑ Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας). Οι δέσμες μαθημάτων που θα προσφερθούν είναι ως ακολούθως (τo κάθε μάθημα πιστώνεται με 7.5 ECTS, ακριβώς όπως και τα άλλα μεταπτυχιακά μαθήματα στο ΚΠΕ).

 

     (1) Βασικά Μαθήματα

[και τα τρία είναι υποχρεωτικά και για τις δύο κατευθύνσεις]

 

     (2) Μαθήματα Εξειδίκευσης

(2.1) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις και Επιλογής για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική

(2.2) Υποχρεωτικά Μαθήματα για την Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική και Επιλογής για την Κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

 

     (3) Μαθήματα Επιλογής

(επιλογή μέχρι δύο μαθημάτων από τα μη υποχρεωτικά της κάθε κατεύθυνσης στο 2.1 ή 2.2 και/ή από τα πιο κάτω)

 

(Β) Πρακτική Άσκηση ή Ανεξάρτητη Μελέτη και παρακολούθηση Ερευνητικών Σεμιναρίων (10 ECTS)

Οι φοιτητές/τριες έχουν την επιλογή να ενταχθούν σε κάποιο χώρο εργασίας, οργανισμό, ΜΚΟ ή άλλο θεσμό στην Κύπρο σχετικό με τις πολιτικές επιστήμες, για μια περίοδο δύο μηνών. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές/τριες θα αξιολογούνται από τον οργανισμό υποδοχής, καθώς και από τον Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης στη βάση σύντομης Έκθεσης δραστηριότητας. Το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει ή βρίσκεται σε διαδικασία υπογραφής Μνημονίων Συναντίληψης με σημαντικούς οργανισμούς, όπως το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, το Σπίτι της Συνεργασίας (H4C), τον Όμιλο Ιστορικού Διαλόγου και Έρευνας (AHDR), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το NGO-SupportCentre και την Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ).

Τα Σεμινάρια Μεταπτυχιακού Πολιτικής Επιστήμης αποτελούνται από σειρά Σεμιναρίων από ακαδημαϊκούς Πολιτικούς Επιστήμονες οι οποίοι παρουσιάζουν θεωρητικά ζητήματα και αποτελέσματα ερευνών στην πολιτική επιστήμη. Τα Σεμινάρια είναι υποχρεωτικά λαμβάνουν χώρα κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο φοίτησης στο μεταπτυχιακό, καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Στη βάση παρακολούθησης των Σεμιναρίων Μεταπτυχιακού Πολιτικής Επιστήμης του προηγούμενου έτους, οι φοιτητές/τριες που έχουν επιλέξει την Ανεξάρτητη Μελέτη θα πρέπει να παραδώσουν μελέτη 3500-4000 λέξεων που θα αφορά σε μια διάλεξη, εισήγηση ή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης.

 

(Γ) Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

(στην κατεύθυνση εξειδίκευσης)

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν δύο μαθήματα και ξεκινούν την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας. Η διπλωματική εργασία είναι έκτασης 15.000 λέξεων συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας. Στο 4ο εξάμηνο σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τη διπλωματική τους εργασία.

 

Σύνολο: 100 ECTS

 

 

 

Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σπουδών ανά Εξάμηνο

 

     1ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS):

Διεθνής Πολιτική Θεωρία

Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Διεθνές Δίκαιο

Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική

[ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική]

 

     2ο Εξάμηνο: 3 Μαθήματα (22.5 ECTS):

Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Διπλωματία

Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

[ή άλλο μάθημα επιλογής για την κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις]

 

     3ο Εξάμηνο: 2 Μαθήματα και Ανεξάρτητη Μελέτη (25 ECTS):

Μέθοδοι Έρευνας

Μάθημα Επιλογής

Ανεξάρτητη Μελέτη

 

     4ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

 

 

 

Υποβολή Αίτησης

 

Για εισαγωγή στο Πρόγραμμα οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Online Application System του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

     (α) Φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή βεβαίωση ότι επίκειται η κτήση του πτυχίου

     (β) Αναλυτική βαθμολογία

     (γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

     (δ) Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, και τυχόν γνώσης άλλων γλωσσών, αλλά και της ελληνικής

           για απόφοιτους μη ελληνικών πανεπιστημίων.

     (ε) Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον μια από ακαδημαϊκό).

     (στ) Σύντομη έκθεση, μέχρι δύο σελίδες των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων της υποψήφιας /υποψηφίου.

 

 

 

Κριτήρια Εισδοχής

 

(α) Υποψήφιοι για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πρέπει να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, στην Πολιτική Επιστήμη ή σε συναφή θέματα.

(β) Κατά κανόνα, οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελλαδικών πανεπιστημίων πρέπει να έχουν γενικό βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 7.0 και άνω. Αντίστοιχος βαθμός απαιτείται και από υποψηφίους άλλων πανεπιστημίων.

(γ) Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική, ενώ η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας και άλλων ακαδημαϊκών εργασιών μπορεί να γίνει και στην αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα, όπου είναι δυνατό, μετά από συνεννόηση με την επιβλέπουσα καθηγήτρια/επιβλέποντα καθηγητή και τη συντονίστρια/συντονιστή του Μεταπτυχιακού.

(δ) Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ γνώση μιας δεύτερης γλώσσας θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

(ε) Η τελική απόφαση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα λαμβάνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η Επιτροπή κρίνει αν οι υποψήφιοι χρειάζεται να κληθούν σε συνέντευξη ή/και σε γραπτή εξέταση, έστω και αν πληρούν όλα τα κριτήρια εισαγωγής.

(στ) Αριθμός εισακτέων για το Μάστερ ανά έτος 20 (10 σε κάθε κατεύθυνση).

 

 

 

Κανόνες Φοίτησης

 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης (Βλέπε σχετικό παράρτημα)

 

 

Απαιτήσεις Φοίτησης

 

Ο νεοεισερχόμενος φοιτητής δικαιούται να φοιτά πλήρης ή μερική φοίτηση. Η διάρκεια σπουδών βάσει του κανονονισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μέχρι 8 εξάμηνα.

 

Απαιτείται επιτυχής συμπλήρωση 100 ECTS.

Αυτές κατανέμονται ως εξής:

     Μαθήματα: 60

     Παρακολούθηση Σεμιναρίων και Μελέτη: 10

     Διπλωματική Εργασία: 30

Οι φοιτητές/τριες θα λαμβάνουν είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Διεθνείς Σχέσεις) είτε ΜΑ Πολιτικής Επιστήμης (Ευρωπαϊκή Πολιτική).

 

 

 

Περιγραφή Μαθημάτων

 

ΚΠΕ 500 Μέθοδοι Έρευνας

Το μάθημα αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης ερευνών ακολουθώντας επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις. Το μάθημα θα περιλαμβάνει: Τρόπους επιλογής ερευνητικών προβλημάτων, σημασία ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων έρευνας, είδη μεταβλητών, ερευνητικά ερωτήματα, υποθέσεις έρευνας, ανάπτυξη ερωτηματολογίων και άλλων μέτρων μέτρησης, εγκυρότητα και αξιοπιστία των μέτρων μέτρησης, εσωτερική εγκυρότητα, κανόνες δεοντολογίας έρευνας, είδη δειγματοληψίας, μέθοδοι συλλογής δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και ερμηνεία αποτελεσμάτων με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS, είδη ερευνών, συγγραφή επιστημονικής ερευνητικής μελέτης.

ΚΠΕ 510 Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στην Πολιτική Θεωρία

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα μεθοδολογικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μελέτη και ερμηνεία της ιστορίας της πολιτικής σκέψης. Όταν εξετάζονται πολιτικές έννοιες, όπως η δικαιοσύνη, τα δικαιώματα, η ελευθερία, μέσα από τις κειμενικές διατυπώσεις των πολιτικών στοχαστών, αναφύονται κρίσιμα μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την ιστορικότητα των εννοιών, την καθολικότητα των ιδεών, και την κατανόηση τους. Η διάκριση ιστορίας και φιλοσοφίας ως ξεχωριστά αντικείμενα επιστημονικής διερεύνησης θέτει το ερώτημα εάν η ιστορία της πολιτικής σκέψης είναι κατεξοχήν αντικείμενο της ιστορικής έρευνας ή αντικείμενο φιλοσοφικής διαπραγμάτευσης. Εάν η ερμηνευτική ανάγνωση θα πρέπει να διενεργηθεί μέσω της εκλεκτικής συνέργιας των δύο, τότε ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις δύο μεθόδους διερεύνησης; Υπάρχει μια πλειάδα μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ανάγνωση των πολιτικών ιδεών οι οποίες θα εξεταστούν διαμέσου της κριτικής ερμηνείας και ανάλυσης των έργων των κύριων εκπροσώπων της κάθε μιας. Θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, οι προτεινόμενες μέθοδοι των R.G. Colingwood, M. Oakeshott, L. Strauss, A. Lovejoy και Q. Skinner.

ΚΠΕ 511 Πολιτικές Αντιλήψεις του Εικοστού Αιώνα

Το μάθημα επικεντρώνεται στην αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στις πολιτικές αντιλήψεις και τα καθοριστικά ιστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Τον εικοστό αιώνα ο φιλελευθερισμός ανακαινίζεται και επαναπροσδιορίζεται, ο εθνικοσοσιαλισμός εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο και γίνεται επίσημο κρατικό δόγμα, ο μαρξισμός γνωρίζει μια πολυδιάσπαση σε βαθμό που η χρήση του όρου στον ενικό καταντά άκρως προβληματική (δυτικός μαρξισμός και «κριτική θεωρία», σταλινισμός, ρεφορμισμός) . Οι ιδεολογικές συγκρούσεις και τα κοινωνικά κινήματα που τους αντιστοιχούν καθόρισαν ως ένα βαθμό τις ιστορικές εξελίξεις, ενώ οι τελευταίες αποτέλεσαν βάση για νέους ιδεολογικούς προσανατολισμούς, διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των ρευμάτων σκέψης, νέες συγκλίσεις και αποκλίσεις ανάμεσα στις σχολές πολιτικής σκέψης και στις διάφορες νεοσυσταθείσες ιδεολογικές τάσεις στο «εσωτερικό» του κάθε ρεύματος.

ΚΠΕ 512 Πολιτική Κοινωνιολογία

Το μάθημα εξετάζει τις βασικές έννοιες και θεωρητικές συζητήσεις, τη μεθοδολογία και τη θεματολογία της πολιτικής κοινωνιολογίας. Η κοινωνική υποδομή του πολιτικού φαινομένου εξετάζεται μέσα από την ανάλυση των διαφορετικών συστημάτων πολιτικής οργάνωσης, των διαφορετικών μορφών πολιτικής δράσης, του ρόλου της ιδεολογίας και των διαδικασιών πολιτικής αντιπαλότητας και αλλαγής. Το μάθημα προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση σε θεωρητικά ζητήματα, πάντα όμως σε συνάρτηση με την ανάλυση εμπειρικών δεδομένων.

ΚΠΕ 513 Ειδικά Θέματα Διεθνών Σχέσεων

Το μάθημα πραγματεύεται επίκαιρα ή άλλα θέματα διεθνών σχέσεων αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία και επιστημονική κοινότητα, αλλά και τη «διεθνή» κοινή γνώμη. Τα θέματα περιλαμβάνουν θέματα διεθνούς ασφάλειας, διεθνών μη κυβερνητικών δρώντων, όπως και ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, την παγκόσμια επικοινωνία, και διαπολιτισμικές σχέσεις.

ΚΠΕ 514 Φεμινιστική Θεωρία

Το μάθημα ασχολείται με τα διάφορα φιλοσοφικά ρεύματα και τάσεις που καθορίζουν την πνευματική κληρονομιά του σύγχρονου φεμινισμού. Εξετάζονται πρωτίστως, η εξέλιξη της φεμινιστικής σκέψης ιστοριο-κοινωνιολογικά, όπως επίσης και οι θεωρητικές διαφωνίες οι οποίες αντανακλούν ποικίλες ανάγκες και αντιλήψεις των γυναικών σε διαφορετικές κοινωνίες και καταστάσεις οι οποίες, με τη σειρά τους, πηγάζουν από την θεμελίωση του φεμινισμού σε ανταγωνιστικές ιδεολογικές παραδόσεις.

ΚΠΕ 515 Ειδικά Θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Το μάθημα πραγματεύεται επίκαιρα ή άλλα θέματα σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής αναδεικνύοντας ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία και επιστημονική κοινότητα, αλλά και την «ευρωπαϊκή» κοινή γνώμη. Τα θέματα περιλαμβάνουν την κρίση νομιμότητας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη του 21ου αιώνα.

ΚΠΕ 529 Ε.Ε & Σύγχρονα Θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού

Το μάθημα αποτελείται από μια σειρά μεταπτυχιακών σεμιναρίων/εργαστηρίων/διαλέξεων, στο πλαίσιο των οποίων εξετάζονται και αναλύονται, στη βάση κριτικής θεώρησης και διεπιστημονικής προσέγγισης, σύγχρονα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκδημοκρατισμού παγκοσμίως καθώς και ο τρόπος με τον οποίον η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση τα αντιμετωπίζει.

ΚΠΕ 540 Διεθνής Πολιτική Θεωρία

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την εξέλιξη και εφαρμογή της διεθνολογικής σκέψης όπως αυτή αναδύεται από την μελέτη της κλασσικής και μοντέρνας πολιτικής θεωρίας. Γίνεται μια ιστορική και φιλοσοφική ανασκόπηση βασικών εννοιών και του τρόπου που χρησιμοποιούνται στη διεθνή πολιτική, δηλαδή μελετάται ενδελεχώς η αποδοχή, ερμηνευτική διαμάχη, αλληλεξάρτηση και ρητορική, δόκιμη ή αδόκιμη, χρήση τους από διαφορετικούς πολιτικούς δρώντες της παγκόσμιας κοινωνίας. Συγκεκριμένα εξετάζονται έννοιες όπως η κυριαρχία, κυβερνητικότητα, εξουσία, ισχύς, βία, ειρήνη, ασφάλεια, πολιτισμός, ανάπτυξη, τάξη, κοινότητα, αυτοδιάθεση, νομιμοποίηση, φιλία, εχθρότητα, συνύπαρξη, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, ολοκλήρωση, κτλ...

ΚΠΕ 541 Περιφερειακή και Παγκόσμια Διακυβέρνηση

Η δημιουργία διεθνών οργανισμών και θεσμών παγκόσμιας διακυβέρνησης αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές τάσεις της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς σήμερα υπάρχουν στον κόσμο πέραν των 5,000 διεθνών οργανισμών. Το μάθημα εξετάζει τις θεωρίες και πρακτικές διακυβέρνησης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εξετάζει τους λόγους δημιουργίας διεθνών οργανισμών, τη διαχρονική εξέλιξή τους και τις προοπτικές αλλά και τάσεις που υπάρχουν. Αναλύει επίσης προβλήματα και τις παθογένειες διεθνών οργανισμών και νομικών καθεστώτων και ασχολείται με οργανισμούς παγκόσμιας και περιφερειακής εμβέλειας τόσο γενικής όσο και ειδικής φύσης. Συγκεκριμένα το μάθημα θα ασχοληθεί με παγκόσμιους κυβερνητικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, Παγκοσμία Τράπεζα, ΠΟΕ, ΔΝΤ, κτλ. και περιφερειακούς οργανισμούς όπως η ΕΕ, ΑΣΕΑΝ, Αφρικανική Ένωση, Mercosur κτλ. Θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με θέματα όπως η διεθνής γραφειοκρατία, δημοκρατικότητα, επεμβατισμός, και κινητοποιήσεις αντίστασης.

ΚΠΕ 610 Κλασικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες

Το μάθημα εξετάζει το έργο των σημαντικότερων στοχαστών της κλασικής περιόδου (περίπου από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι τα μέσα του 20ου) της κοινωνιολογίας. Βασικός του στόχος είναι να εμβαθύνει στα θεμελιώδη ζητήματα με οποία πραγματεύεται η κλασική κοινωνιολογική θεωρία. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση σε ερωτήματα που αφορούν την μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, την έλευση της νεωτερικότητας και το χαρακτήρα της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας.

ΚΠΕ 611 Τεχνολογία και Κοινωνική Αλλαγή

Στα πλαίσια αυτού του μαθήματος αναλύονται οι κοινωνικές επιδράσεις της τεχνολογίας. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να κατανοηθούν μόνο μέσα από την συστηματική ανάλυση της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Θα αναπτυχθούν: η κατανόηση και ανάλυση των βιβλιογραφικών πηγών, των θεωριών και των μοντέλων τεχνολογικής καινοτομίας, της κοινωνικής αλλαγής και οι μεταξύ τους διασυνδέσεις. Πώς προσλαμβάνονται οι θεσμικές, πολιτισμικές και πολιτικές συζεύξεις της μεταφοράς τεχνολογίας; Θα εξεταστούν οι μέθοδοι της πρόσβασης των επιδράσεων της τεχνολογικής αλλαγής και θα αναλυθεί η εναλλακτικότητα της σχεδιασμένης τεχνολογίας που συνδέεται με την κοινωνική αλλαγή μέσα από τον φακό μίας κριτικής ανάλυσης που θα βασίζεται σε περιπτωσιακές μελέτες στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

ΚΠΕ 612 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες

Το μάθημα εξετάζει το έργο των σημαντικότερων στοχαστών της σύγχρονης περιόδου (περίπου από τα μέσα του 20ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας) της κοινωνιολογίας. Βασικός του στόχος είναι να συζητηθούν διεξοδικά και σε βάθος τα κύρια θέματα της σύγχρονης κοινωνιολογικής θεωρίας. Εξετάζονται μεταξύ άλλων ερωτήματα που αφορούν στη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών, τον χαρακτήρα της κοινωνικής πραγματικότητας και την ανάλυση της κοινωνικής αλλαγής στη σύγχρονη κοινωνία.

ΚΠΕ 613 Κοινωνική Ανθρωπολογία

Το μάθημα εξετάζει τα κύρια θεωρητικά ρεύματα της κοινωνικής ανθρωπολογίας με έμφαση σε νεότερες προσεγγίσεις και τη συνεισφορά της κοινωνικής ανθρωπολογίας στην κοινωνική θεωρία. Θα συζητηθούν οι βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις (Λειτουργισμός, Δομολειτουργισμός, Δομισμός, Μαρξιστική Ανθρωπολογία, Θεωρίες Δράσης, Ανθρωπολογία του Κοινωνικού Φύλου, Ερμηνευτική Ανθρωπολογία, Μεταμοντερνισμός και Μετααποικιακή Κριτική), χρησιμοποιώντας ως βάση την ανάγνωση κλασικών εθνογραφιών για την κάθε σχολή. Επιπρόσθετα θα συζητηθούν μια σειρά από θεματικές όπως, φύλο, θρησκεία, καπιταλισμός, και το σώμα μεταξύ άλλων, από την οπτική των διαφόρων θεωριών.

ΚΠΕ 614 Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων

Η ιστορία των κοινωνικών κινημάτων θέτει ένα σημαντικό θεωρητικό πρόβλημα για την κοινωνιολογική ανάλυση. Από τη μία, ο πειρασμός της αναζήτησης νομοτελειακών κανονικοτήτων που περιορίζουν την ακτίνα δράσης και επιρροής των κοινωνικών κινημάτων και, από την άλλη, η επικίνδυνη ευκολία να ανακαλύπτουμε κοινωνικά κινήματα παντού. Το μάθημα, επομένως, θα εστιάσει τη θεματολογία του στην εσωτερική διαφοροποίηση των κοινωνικών κινημάτων ενώ, ακολούθως, θα προχωρήσει στην ιστορική τους τυποποίηση και θα συγκρίνει διαφορετικές τακτικές και στρατηγικές μεθόδους κινητοποίησης. Θα διερευνηθούν επίσης οι σχέσεις αλληλεπίδρασης με πολιτικά κόμματα, κοινωνικές τάξεις, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, καθώς και η ρευστή σχέση και αντίθεση μεταξύ επαναστατικών και κοινωνικών κινημάτων ή ομάδων πίεσης, συνδυάζοντας μικροκοινωνιολογικές και μακροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις.

ΚΠΕ 618 Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Θεωρία

Το μάθημα παρουσιάζει τις κύριες κοινωνικές θεωρίες που ερμηνεύουν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης. Με αφετηρία την σχολή του παγκοσμίου συστήματος και τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων, το μάθημα καλύπτει τις κλασικές προσεγγίσεις όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στην τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία. Η κάλυψη του μαθήματος στηρίζεται σε συγκερασμό πρωτογενών πηγών και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Επιπλέον θέματα περιλαμβάνουν την ιστορικότητα της παγκοσμιοποίησης, τη σχέση κοσμοπολιτισμού, διεθνικότητας και παγκοσμιοποίησης, όπως επίσης και το ρόλο του κράτους στη νέα πραγματικότητα.

ΚΠΕ 640 Διεθνής Πολιτική Οικονομία

Στο μάθημα εξετάζονται οι διεθνείς σχέσεις υπό το πρίσμα των οικονομικών συναλλαγών ανάμεσα σε κράτη, ανάμεσα στους βασικούς πόλους της παγκόσμιας οικονομίας και ανάμεσα σε κατηγορίες κρατών άνισης οικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις σύγχρονες τάσεις οικονομικής αλληλοδιείσδυσης, αλληλεξάρτησης και κυριαρχίας ανάμεσα στις «εθνικές» οικονομίες , καθώς και στους κύριους διεθνείς οργανισμούς ( όπως π.χ. ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) που επιδρούν καθοριστικά στο θεσμικό πλαίσιο ή/και στη διαχείριση κρίσεων της «παγκοσμιοποιημένης» οικονομίας.

ΚΠΕ 641 Διπλωματία

Το μάθημα αυτό εξετάζει τη διπλωματική θεωρία και πρακτική, από την οπτική των διακρατικών σχέσεων αλλά και πέραν αυτών. Συγκεκριμένα πραγματεύεται την εξέλιξη της διπλωματικής σκέψης, διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις της διπλωματίας, τους παραδοσιακούς και τους αναδυόμενους δρώντες, και τις νέες δομές και διαδικασίες της διπλωματικής πρακτικής. Εξετάζει το εύρος των διπλωματικών σχέσεων, το διπλωματικό δίκαιο, τα είδη των διπλωματικών αποστολών, την «παραδιπλωματία», τη διπλωματική επικοινωνία, τη δημόσια διπλωματία, τη μεσολάβηση και διαπραγμάτευση. Εξετάζει επίσης περιπτωσιολογίες όπως την εξαναγκαστική διπλωματία, τη διαχείριση κρίσεων και τη διπλωματία εξεχόντων προσωπικοτήτων.

ΚΠΕ 642 Διεθνές Δίκαιο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει σε βάθος της βασικές έννοιες και αρχές του διεθνούς δικαίου, καθώς και του μηχανισμούς παραγωγής και εφαρμογής του. Θα δοθεί έμφαση στις κριτικές θεωρήσεις του διεθνούς δικαίου, σε ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα υποκείμενα του (αναγνώριση κρατών, εξουσίες διεθνών οργανισμών, ευθύνη ατόμων, κλπ.) και τις πηγές του (συμβατικό δίκαιο, εθιμικό δίκαιο, κλπ.). Θα εξεταστούν θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου, όπως η χρήση βίας στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και συγκεκριμένοι κλάδοι όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δίκαιο της θάλασσας.

ΚΠΕ 643 Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η Ευρώπη αποτελείται από κράτη με πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα, κοινωνικές δομές και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το μάθημα εξετάζει τα πολιτικά συστήματα ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, και αναδεικνύει τα ζητήματα που αναφύονται από την ετερογένεια των ευρωπαϊκών κρατών και από την ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής διαφορετικών ή/και κοινών πολιτικών. Πραγματεύεται σε συγκριτική βάση τις πιο σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών, και εξετάζει πως οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων χωρών έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών θεσμών. Μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων πολιτικών, εξετάζει, από την άλλη, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση επηρεάζει τη διαμόρφωση θεσμών και πρακτικών σε διάφορες χώρες μέλη.

ΚΠΕ 644 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία

Στο μάθημα εξετάζεται η διαδικασία της ευρωπαϊκής συγκρότησης ως ένα σύνθετο, δυναμικό σύστημα με δύο κύριες αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες ή πτυχές, την οικονομική και την πολιτική, οι οποίες εξελίσσονται κατά τις τελευταίες δεκαετίες με διαφορετικούς ρυθμούς, προκαλώντας έτσι ανισορροπίες, προβλήματα, υποβόσκουσες και ανοιχτές κρίσεις στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον προβληματισμό σχετικά με τη βιωσιμότητα μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης διαιωνιζόμενων άνισων επίπεδων οικονομικής ανάπτυξης, πολλαπλών ταχυτήτων και μεταβλητής γεωγραφίας.

ΚΠΕ 645 Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως Διεθνής Δρών

Το μάθημα εξετάζει και αναλύει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη του πλέγματος των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της: Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, Εμπορική Πολιτική, Πολιτική Ανάπτυξης, Πολιτική Γειτνίασης, ζητήματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εκδημοκρατισμού, ρόλος της ευρωπαϊκής διπλωματίας στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, κτλ. Η ΕΕ αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό, μη κλασσικό δρώντα στη διεθνή σκηνή, με εξουσίες που είναι σαφώς μεγαλύτερες από αυτές των κλασσικών διεθνών οργανισμών και λιγότερες από αυτές των κρατών. Πως η ΕΕ συμμετέχει στους διεθνείς οργανισμούς; Πως γίνεται αυτό στους διάφορους τομείς πολιτικής ανάλογα με το βαθμό ενοποίησης των αρμοδιοτήτων της; Τι αλλάζει με τη συμμετοχή της; Τι αλλάζει με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωετερικής Δράσης; Πως επηρεάζεται ο ρόλος της και η συνοχή της πολιτικής της από τις εγγενώς διαφορετικές προσεγγίσεις ή τις εξωτερικές πολιτικές των κρατών μελών της; Τα ερωτήματα αυτά επιδέχονται πολλαπλές απαντήσεις. Το μάθημα στοχεύει στο να προσφέρει στις φοιτήτριες/ στους φοιτητές ένα γόνιμο πλαίσιο συζήτησης των φαινομένων που πλαισιώνουν το πλέγμα των εξωτερικών σχέσεων και πολιτικών της ΕΕ στη βάση της πλούσιας θεωρητικής συζήτησης που έχει αναπτυχθεί.