Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο      Κ Υ Π Ρ Ο Υ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας σε άπορους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια.  Επισημαίνεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι πλήρους φοίτησης προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές επιπέδου μάστερ, για απόκτηση του πρώτου πτυχίου.

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Η βαθμολογία για την οικονομική κατάσταση του φοιτητή λαμβάνει υπόψη το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα των μελών της οικογένειας του.  

(α) Ετήσιο κατά Κεφαλή Εισόδημα

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο φοιτητής με βάση το ετήσιο κατά κεφαλή εισόδημα των μελών της οικογένειας του καθορίζεται ως ακολούθως:

Ετήσιο Κατά Κεφαλή Εισόδημα                           Βαθμολογία

 Μέχρι €4,000                                                                  50

€4,001 – €6,000                                                              40

€6,001 – €8,000                                                              25

€8,001 – €10,000                                                           15

€10,001                                                                            0

 

(β) Περίπτωση Ανεργίας Γονέα:

 Σε περίπτωση ανεργίας οποιουδήποτε γονέα από την 1/1/2018 παραχωρείται 1 μόριο για κάθε μήνα που ο κάθε γονέας είναι άνεργος .

 (γ) Ενοικίαση Χώρου Διαμονής

 Εάν ο φοιτητής δε διαμένει με την οικογένεια του αλλά καταβάλλει αποδεδειγμένα ενοίκιο (εκτός της φοιτητικής εστίας) παραχωρούνται 5 μόρια

  

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Η βαθμολογία για την κοινωνική κατάσταση του φοιτητή καθορίζεται ως ακολούθως:                                                                                

(α) Ορφανός                                                                                                                             Βαθμολογία

 

  • Από (1) γονέα                                                                                                                       40
  • Από (2) γονείς                                                                                                                      80

(β) Αιτητής υπό την αιγίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ευημερίας                                       30

                                                                                                                                                                                                                                         

(γ) Διαζευγμένοι Γονείς

  • Με δικαστική απόφαση                                                                                                    10
 

(δ) Προσφυγική Οικογένεια                                                                                                           5

                       

(ε) Εγκλωβισμένη Οικογένεια                                                                                                      10

 

(στ) Γονέας Φοιτητής χωρίς Μόνιμη Απασχόληση                                                                  5

 

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

 

Η βαθμολογία για την κατάσταση υγείας του φοιτητή και μελών της οικογένειας του καθορίζεται ως ακολούθως:

                                                                                           Βαθμολογία

(α) Πρόβλημα υγείας αιτητή                                             μέχρι   20

(β) Πρόβλημα υγείας γονέων                                           μέχρι   10

 

  1. ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Βαθμολογία

 

      Λόγω απόστασης                                                                          5      

                  

Σημ.:  Τα συγκεκριμένα κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη μόνο για φοιτητές πλήρους φοίτησης.