Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου, ιδρύθηκε σύμφωνα με τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972, στις 17 Ιουλίου 1996. Σκοπός του Σωματείου είναι η παροχή οικονομικής και άλλης βοήθειας, που συμβάλλει στη στήριξη και ευημερία των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από χορηγίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δωρεές, εισφορές, κληροδοτήματα, πώληση αναμνηστικών ειδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Οικονομική Στήριξη Άπορων Φοιτητών Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, το Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών ενέκρινε την παροχή οικονομικής βοήθειας σε πεντακόσιους δέκα τέσσερις (514) άπορους φοιτητές, με το συνολικό ποσό των €150.000. Επιπρόσθετα στηρίζει οικονομικά 1 ορφανό φοιτητή και από τους 2 με το συνολικό ποσό των €2.500. Επίσης, μέσω του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών παραχωρήθηκε η υποτροφία Barbara Wilks σε φοιτητή ύψους €1,700. Το συνολικό ύψος του βοηθήματος αποφασίζεται ετησίως ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Ταμείου του Σωματείου. Το ύψος του ποσού που παρέχεται σε κάθε άπορο φοιτητή καθορίζεται από τη βαθμολογία που συγκεντρώνει, βάσει των Κριτηρίων Αξιολόγησης Οικονομικών Βοηθημάτων (οικονομικά, κοινωνικά, οικογενειακά, προβλήματα υγείας κ.α.). Αιτήσεις για παραχώρηση Οικονομικού Βοηθήματος  υποβάλλονται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας κάθε Οκτώβριο, μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση και αποστολή προσωπικού μηνύματος στα κινητά των φοιτητών. Αιτήσεις γίνονται αποδεκτές και σε άλλες περιόδους, μόνο εάν προκύψουν έκτακτοι σοβαροί λόγοι.