Πανεπιστήμιο και Κοινωνία

Δεκαεννέα χρόνια λειτουργίας και διαδρομής στους ορίζοντες της γνώσης, της εκπαίδευσης και της έρευνας, συμπλήρωσε ήδη το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μιας διαδρομής διασύνδεσης με την κυπριακή κοινωνία και την ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης. Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέστη ένας ουσιαστικός φορέας σύνδεσης της κυπριακής κοινωνίας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
 • Αποτελεί οργανικό τμήμα του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης
 • Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. να καταστεί η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική κοινωνία της γνώσης παγκοσμίως.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι:
 • καινοτόμο, πρωτοποριακό και αποτελεσματικό ίδρυμα
Με ευρωπαϊκό προσανατολισμό:
 • ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της νέας εποχής
 • ενισχύει διαρκώς τη θέση του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα
 • αναπτύσσεται συνεχώς στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προσφοράς
 • επεκτείνει τις σχολές και τα προγράμματά του.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών αναδομήθηκε σε δύο ξεχωριστές σχολές:
 • Τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών με τα τμήματα Αγγλικών Σπουδών, Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, και Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
 • Τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, με τα τμήματα επιστημών της Αγωγής, Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, Νομικής και Ψυχολογίας.
Κατά το ίδιο έτος, λειτούργησε αυτόνομο Τμήμα Ψυχολογίας και εγκρίθηκε το Τμήμα Αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική προς το παρόν προσφέρεται ως πρόγραμμα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Άρχισε, επίσης, η προσφορά προπτυχιακού προγράμματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, ενώ, από το 2006, αρχίζει λειτουργία το πρόγραμμα επαγγελματικού ΜΒΑ (Master in Business Administration). Μια ακόμα σημαντική αλλαγή είναι η υιοθέτηση, από την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). Επόμενοι αναπτυξιακοί στόχοι του Πανεπιστημίου είναι:
 • Η ίδρυση Ιατρικής Σχολής και Σχολής Καλών Τεχνών
 • Η αύξηση του αριθμού των φοιτητών, κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο
 • Η ολοκλήρωση της ανέγερσης νέας υπερσύγχρονης Πανεπιστημιούπολης.

Με σταθερά βήματα, λοιπόν, το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται ένα ανώτατο ίδρυμα αριστείας, απόλυτα ενσωματωμένο στην ευρωπαϊκή κοινωνία της γνώσης, πόλος έλξης νέων φοιτητών αλλά και ακαδημαϊκών διεθνούς κύρους. Σταδιακά αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός θεσμός στοχασμού, προβληματισμού και δημιουργίας κουλτούρας για τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη διδασκαλία αποτελεί πρωταρχικό σκοπό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σήμερα, προσφέρονται 40 μεταπτυχιακά προγράμματα και 29 προπτυχιακά, τα οποία παρακολουθούν περίπου 5800 φοιτητές.
Το σύστημα σπουδών του Πανεπιστημίου επικεντρώνεται στο φοιτητή όχι απλώς ως διδασκόμενο αλλά ως ενεργό μέτοχο στη διαδικασία παραγωγής και διοχέτευσης της γνώσης. Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται:
 • Στη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση
 • Στο μικρό αριθμό φοιτητών που απαρτίζουν το ακροατήριο κάθε μαθήματος, διασφαλίζοντας έτσι την προσωπική επαφή μεταξύ καθηγητή - φοιτητή
 • Στον καθορισμό για κάθε φοιτητή προσωπικού ακαδημαϊκού σύμβουλου, ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδό του και τον καθοδηγεί.
Την επιτυχία του συστήματος σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου καταδεικνύει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών του, (περίπου 80%), αποπερατώνει επιτυχώς τις προπτυχιακές σπουδές του στα τέσσερα χρόνια. Yπογραμμίζεται ότι η πλειονότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν σημειώσει υψηλή βαθμολογία στις προεισαγωγικές εξετάσεις, που διοργανώνει το υπουργείο Παιδείας. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου απαρτίζεται από Κυπρίους, Ελλαδίτες και ξένους καθηγητές, οι οποίοι διακρίθηκαν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, και χαίρουν αναγνώρισης στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.

Στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου για διαρκή αναβάθμιση στην ποιότητα διδασκαλίας και αποτελεσματική μάθηση συμβάλλει το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΜΑ.), το οποίο έχει ως σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη της διδασκαλίας και μάθησης, ούτως ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και σε διεθνώς συμβατά και ανταγωνίσιμα κριτήρια ποιότητας.

Ευρωπαϊκή Διάσταση
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν περιορίζεται στην προσφορά ποιοτικών σπουδών, αλλά διανοίγει νέους πνευματικούς ορίζοντες στους φοιτητές του, μέσα από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ, βασική επιδίωξη του οποίου είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση και η γνωριμία με τους πολιτισμούς, που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος, μεταξύ άλλων δράσεων, προσφέρονται ανταλλαγές φοιτητών. Οι ανταλλαγές αυτές παρέχουν την ευκαιρία φοίτησης σε πανεπιστήμια της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Για την περίοδο 2005-2006, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ / ΕΡΑΣΜΟΣ, συνήψε 210 διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με 111 περίπου πανεπιστήμια 19 χωρών της Ευρώπης.

Το Leonardo da Vinci είναι το κύριο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επαγγελματική κατάρτιση. Το πρόγραμμα προσφέρει, μεταξύ άλλων, τοποθετήσεις φοιτητών και ανταλλαγές εκπαιδευτικού προσωπικού στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κινητικότητα). Το πρόγραμμα παρέχει σε φοιτητές και νέους αποφοίτους την ευκαιρία τοποθέτησης σε οργανισμούς, επιχειρήσεις ή στη βιομηχανία για επαγγελματική κατάρτιση, και στο προσωπικό την ευκαιρία ανταλλαγής.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν διανοίγει νέους ορίζοντες μόνο για τους δικούς του φοιτητές, αλλά ανοίγει συνάμα τις πύλες του για φοιτητές από άλλες χώρες. Ξένοι φοιτητές γίνονται δεκτοί για φοίτηση στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου και μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό μέσα από τα μαθήματα του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας, το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής. Τα μαθήματα του Σχολείου μπορούν να παρακολουθήσουν ξένοι φοιτητές και παιδιά ομογενών, αλλά και όποιος άλλος επιθυμεί να έρθει σε επαφή με την ελληνική γλώσσα, την κυπριακή διάλεκτο, τη λογοτεχνία και την ιστορία της Κύπρου.

Υποστήριξη στους Φοιτητές
Η φροντίδα και υποστήριξη που προσφέρουν οι διοικητικές υπηρεσίες περιβάλλουν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου από την πρώτη στιγμή που διαβαίνουν τις πύλες του και επεκτείνονται ακόμα και μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους.
Στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας λειτουργούν μεταξύ άλλων:
 • Γραφείο Συμβουλευτικής
 • Γραφείο Σταδιοδρομίας
 • Γραφείο Φοιτητικής Ζωής
 • Γραφείο Αθλητισμού
 • Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών.

Οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία για
 • προσωπική καθοδήγηση
 • δημιουργία και ανάπτυξη φοιτητικών ομίλων
 • θέματα στέγασης
 • εξεύρεση εργασίας και επαγγελματική αποκατάσταση
 • συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική στήριξη όσον αφορά σε προσωπικά, ακαδημαϊκά και οικονομικά προβλήματα
 • δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα κρατικά νοσοκομεία και εξωτερικά ιατρεία.

Το Γραφείο Αποφοίτων, το οποίο στοχεύει στη σύσφιγξη των σχέσεων των αποφοίτων με την πανεπιστημιακή κοινότητα, επεκτείνει τη φροντίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου και σε όσους αποπεράτωσαν ήδη τις σπουδές τους, προσφέροντας ειδικό πακέτο «προνομίων», καθώς και τις υπηρεσίες του Κέντρου Σταδιοδρομίας. Ανάμεσα στις στοχεύσεις του Γραφείου Αποφοίτων περιλαμβάνονται η συνεχής επιστημονική κατάρτιση και η διά βίου εκπαίδευση των αποφοίτων του.

Έρευνα και Συμβολή στην Kοινωνική Bελτίωση
Η διεξαγωγή έρευνας και η εκπαίδευση άριστων επιστημόνων αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου, τον οποίο υπηρετεί με συνέπεια. Το Ίδρυμα άρχισε ήδη να διακρίνεται στο διεθνή επιστημονικό χώρο και, ταυτόχρονα, να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς το κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του, το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και συνεισφέρει στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η κυπριακή κοινωνία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό της.

Στο διεθνή χώρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου καθιέρωσε ερευνητική συνεργασία με περισσότερα από 120 πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε όλο τον κόσμο και, ιδιαίτερα, σε χώρες της Ευρώπης, της Αμερικής και της Μεσογείου.

Το 2004, το Πανεπιστήμιο δημιούργησε Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες, με στόχο την ενημέρωση για τις πολιτικές της Ε.Ε. που ενδιαφέρουν το Πανεπιστήμιο και, ιδιαίτερα, αυτές που αφορούν στην έρευνα, εκπαίδευση και πολιτισμό. Αποκτώντας φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες, το Πανεπιστήμιο θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει συνεργασία με τα γραφεία που διατηρούν άλλες χώρες - μέλη ή περιφέρειες, να συμμετέχει στην από κοινού κατάρτιση προτάσεων για χρηματοδότηση και να συμμετέχει σε ομάδες πίεσης (lobby) προς την κατεύθυνση της Ε.Ε. και του Ευρωκοινοβουλίου.

Το Σεπτέμβριο του 2005, εγκρίθηκε το καταστατικό για την περαιτέρω ανάπτυξη του Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας στις Βρυξέλλες βάσει του οποίου ιδρύεται μη-κερδοσκοπικό ίδρυμα με την επωνυμία "Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου", με έδρα τη Λευκωσία.

Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και στηρίζει οικονομικά τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, εργαστηρίων και συμποσίων. Κατά τη διάρκεια των χρόνων λειτουργίας του, διοργάνωσε στην Κύπρο δεκάδες διεθνή και τοπικά συνέδρια.