CHAIRPERSON
Michalis N. Michael

VICE-CHAIRPERSON
Theocharis Stavrides

MEMBERS OF THE COUNCIL
Börte Sagaster
Christiane Bulut

Gulshen Sakhatova
Nikos Moudouros
Ahmet Yıkık

STUDENTS REPRESENTATIVES
Chrysovalantia Athanasiou
Kallis Antounas