1. 
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία
 
Recognised for Excellence
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας
 
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Λογότυπο
 
Logo
 EFQM CE logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Βιβλιοθήκη
 
Library
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2009-2011
 
 
2.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
∆έσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία
 
Committed to Excellence
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Διαχείρισης Ποιότητας
 
EFQM (European Foundation for Quality Management)
Λογότυπο
 
Logo
 EFQM RE logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Διοίκηση ΠΚ
 
University Administration
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2008-2010
 
 
 
3.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Επιχειρηματική Αριστεία «Αιέν Αριστεύειν»
 
Diploma Supplement (DS) Label
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων)
 
EEDE (Hellenic Management Association)
Λογότυπο
 
Logo
 AristeueinLogoEEDE logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Διοίκηση ΠΚ
 
University Administration
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2008-2010
 
 
 
4.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Συμπλήρωμα/Παράρτημα Διπλώματος
 
Diploma Supplement (DS) Label
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 
European Commission
Λογότυπο
 
Logo
 DS UCY logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
 
Academic Affairs and Student Welfare
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2013-2016
 
 
 
5.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Ανθρώπινο Δυναμικό: Αριστεία στην Έρευνα
 
HR Excellence in Research
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EURAXESS
 
European Commission / EURAXESS
Λογότυπο
 
Logo
 HR logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων
 
Research and International Relations Service
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2012-2017
 
 
 
6.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Εγκεκριμένος Εργοδότης – Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη
 
ACCA Approved Employer – Continuing Professional Development
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας / ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου)
 
ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) / ICPAC (Institute of Certified Public Accountants of Cyprus)
Λογότυπο
 
Logo
 ACCA logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού
 
Human Resources Services
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2014-2017
 
 
 
7.
Ονομασία Πιστοποίησης
 
Accreditation Title
Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ισότητα των Φύλων και την Ενδυνάμωση των Γυναικών 
UNESCO chair of the University of Cyprus in Gender Equality and Women's Empowerment
Φορέας Πιστοποίησης
 
Accreditation Body
Ηνωμένα Έθνη- Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός -ΟΥΝΕΣΚΟ
 
United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization-the UNITWIN/UNESCO Chairs Programme- Section for Higher Education
Λογότυπο
 
Logo
 Unesco Gender logo
Οντότητα
 
Administrative Entity
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ)
 
Department of Education
Διάρκεια πιστοποίησης
 
Accreditation Duration
2015 - 2019