Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:
  • Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων
  • Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα
  • Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο
  • Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών
  • Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της
  • Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.
Η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
 
  • Τον Πρύτανη και τους δύο Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
  • Τους Κοσμήτορες των Σχολών
  • Τρεις εκπρόσωπους από το διδακτικό προσωπικό κάθε σχολής που εκλέγονται από το Συμβούλιο της Σχολής
  • Εκπρόσωπους των φοιτητών, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί με τον αριθμό των σχολών
  • Τον Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, χωρίς δικαίωμα ψήφου
  • Τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου