Στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης μπορούν να αποταθούν φοιτητές/τριες με αναπηρίες προβλήματα υγείας καθώς και κοινωνικά προβλήματα για να συζητήσουν με εχεμύθεια θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με τις δυσκολίες  που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους  και εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών τους  (π.χ. παραχώρηση εύλογων προσαρμογών).

Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης

Σκοπός
Σκοπός του Γραφείου είναι να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμόδιων Επιτροπών του Πανεπιστημίου οι οποίες στηρίζονται α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999» β) τους κανονισμούς «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες του 2001 και του 2013», γ) τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία, ε) το διαθέσιμο κονδύλι στήριξης και δ) τις Πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες. Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου τους /τις Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Στήριξης των Τμημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης όλων των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Επικοινωνία με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης

Επικοινωνία
Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου
Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου
Τηλ.: 22894052
Ηλ. Ταχ.: christina.m.a@ucy.ac.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη
Άντια Ρούσου
Τηλ.: 22894051
Ηλ. Ταχ.: rousou@ucy.ac.cy

Άρτεμις Χαραλάμπους
Τηλ.: 22894047
Ηλ. Ταχ.: cartemis@ucy.ac.cy

Υπεύθυνη Λειτουργός Γραφείου
Χριστίνα Ματσούκα-Ανδρέου
Τηλ.: 22894052
Ηλ. Ταχ.: christina.m.a@ucy.ac.cy

Γραμματειακή Υποστήριξη
Άντια Ρούσου
Τηλ.: 22894051
Ηλ. Ταχ.: rousou@ucy.ac.cy

Άρτεμις Χαραλάμπους
Τηλ.: 22894047
Ηλ. Ταχ.: cartemis@ucy.ac.cy