Στήριξη φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας

Πολιτική Στήριξης Φοιτητών/τριών με αναπηρίες και προλήματα υγείας
Φοιτητές/τριες με αναπηρίες προβλήματα υγείας καθώς και κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αποταθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για να συζητήσουν με εχεμύθεια θέματα που τους/τις απασχολούν σε σχέση με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη φοίτησή τους και εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών (π.χ. παραχώρηση εύλογων προσαρμογών).

Σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να παρέχει όσο το δυνατό καλύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, ώστε να διασφαλίζεται ίση πρόσβαση στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις αποφάσεις των αρμόδιων Επιτροπών του Πανεπιστημίου οι οποίες στηρίζονται α) στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999» β) στους «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (τροποποιητικούς) Νόμους του 2001 έως 2020», γ) τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, και δ) τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία.

Η αντιμετώπιση των δυσκολιών των φοιτητών/τριών επιτυγχάνεται σε συνεργασία με την αρμόδια Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου, τους/τις Υπεύθυνους Ακαδημαϊκούς Στήριξης των Τμημάτων, τους/τις διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς, τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και άλλες Κρατικές Υπηρεσίες και Οργανώσεις. Καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για βελτίωση της πρόσβασης όλων των φοιτητών/τριών στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Αξιολόγηση αναγκών φοιτήτριας/φοιτητή
1. Κατά την αρχική συνάντηση, συζητούνται και καταγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/τρια και οι εύλογες προσαρμογές που πιθανόν να χρειαστεί. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει όλες τις ιατρικές βεβαιώσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις που κατέχει σύμφωνα με το έντυπο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

και οποιεσδήποτε εισηγήσεις για εύλογες προσαρμογές από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας από την οποία προέρχονται. Ο/Η φοιτητής/τρια ενημερώνεται ότι τυχόν προηγούμενες εισηγήσεις για εύλογες προσαρμογές θα ληφθούν υπόψη, ωστόσο οι εύλογες προσαρμογές που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο ενδέχεται να διαφοροποιούνται με βάση την πολιτική του Πανεπιστημίου Κύπρου.

2. Στη συνέχεια συμπληρώνεται από τον/την αρμόδιο/α Λειτουργό του Γραφείου, ειδικό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του/της φοιτητή/τριας και τις ακαδημαϊκές του/της ανάγκες.

3. Ενημερώνεται ο/η φοιτητής/τρια για τις υποχρεώσεις του/της τόσο προφορικά όσο και γραπτώς με την παραχώρηση του εντύπου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

4. Γίνεται αξιολόγηση των αναγκών του/της φοιτητή/τριας από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (ΕΦΜ) του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία. Αν κριθεί απαραίτητο διευθετείται αξιολόγηση από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που προσκομίσει ο/η φοιτητής/τρια αντιφατικές γνωματεύσεις και ζητά περισσότερες εύλογες προσαρμογές από όσες συνήθως παραχωρούνται για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και κριθεί απαραίτητο ζητείται ιατρική γνωμάτευση/εξέταση του/της φοιτητή/τριας από Ιατρό του Ιατροσυμβουλίου του Πανεπιστημίου.

5. Αφού ληφθεί απόφαση από την ΕΦΜ, ο/η φοιτητής/τρια πληροφορείται για το είδος της στήριξης που μπορεί να του/της προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

6. Με την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του/της φοιτητή/τριας, ενημερώνονται γραπτώς οι διδάσκοντες/ουσες, ο/η ακαδημαϊκός στήριξης και ο/η πρόεδρος του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας.

7. Οι εύλογες προσαρμογές ισχύουν μέχρι την επαναξιολόγηση των αναγκών του/της φοιτητή/τριας, εκτός κι αν αλλάξει η κατάσταση της υγείας του/της πιο σύντομα, ή αν οι εύλογες προσαρμογές του/της έχουν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επαναξιολόγηση των φοιτητών/τριών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες αποφασίζεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

8. Φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται να τους παραχωρούνται εύλογες προσαρμογές ή επιθυμούν να γίνει ενημέρωση των διδασκόντων και διδασκουσών τους, παραπέμπονται ή αποτείνονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου, (email: mentalhealth@ucy.ac.cy , τηλ.: 228892136) για αξιολόγηση, προσκομίζοντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις και αξιολογήσεις τυχόν υπάρχουν. Μετά την αξιολόγηση από το ΚΕΨΥ, οι εισηγήσεις του ΚΕΨΥ για εύλογες προσαρμογές εγκρίνονται από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (ΕΦΜ) και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για ενημέρωση των διδασκόντων/ουσών όπως και για τους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας.

9. Δίνονται επεξηγήσεις (αν χρειαστεί), προς διδάσκοντες/ουσες και υπεύθυνους/ες στήριξης για τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στον/στη φοιτητή/τρια και τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους.

10. Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες για τις συνολικές ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί για φροντιστηριακή ή άλλη στήριξη καθώς και για τις απολαβές που δικαιούται ο/η φοιτητής/τρια ή το άτομο που παρέχει στήριξη.

11. Γίνεται ενημέρωση των Νοσηλευτριών του Πανεπιστημίου Κύπρου για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας.

Σημειώνεται ότι, οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες με μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες που έχουν εγκεκριμένες εύλογες προσαρμογές από το Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) κατά τη φοίτηση τους στο Λύκειο, αφού εξεταστεί το αίτημα τους από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης δύναται να τις διατηρούν προσαρμοσμένες με βάση τον κατάλογο με τις εύλογες προσαρμογές του Πανεπιστημίου Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο και στη συνέχεια, αφού αξιολογηθούν από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ), αυτές είτε διατηρούνται, είτε διαφοροποιούνται.

Για άλλα θέματα υγείας/αναπηρίας, τα οποία εξετάζονται από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών θα πρέπει οι νεοεισερχόμενοι/ες φοιτητές/τριες να υποβάλουν το αίτημα τους μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για να γίνεται προσπάθεια να έχουν τις εύλογες προσαρμογές τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να εξεταστούν από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και είχαν εγκεκριμένες εύλογες προσαρμογές κατά τη φοίτηση τους στο Λύκειο, δύναται να τις διατηρούν προσαρμοσμένες με βάση τον κατάλογο με τις εύλογες προσαρμογές του Πανεπιστημίου Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο.

Aιτήματα (επαν)αξιολόγησης από υφιστάμενους/ες φοιτητές/τριες:

Αιτήματα που υποβάλλονται πριν τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, θα εξετάζονται πριν την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού εξαμήνου (δεν υπολογίζεται το θερινό εξάμηνο).

Αιτήματα που υποβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου (ήτοι μετά το πέρας των εγγραφών στα μαθήματα), θα γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν το συντομότερο δυνατό, ενώ οι εύλογες προσαρμογές δύναται να παραχωρηθούν το αργότερο με την έναρξη του επόμενου εξαμήνου.

Τα πιο πάνω αφορούν και σε μαθησιακές/ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες και άλλα θέματα υγείας/αναπηρίας.
Πρόγραμμα Εργοδότησης Φοιτητών/τριών Αποφοίτων και Άλλων Ατόμων για Παροχή Στήριξης
Για παροχή φροντιστηριακής στήριξης, δακτυλογράφησης σημειώσεων, λήψη σημειώσεων, κ.ά., σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας, εργοδοτούνται φοιτητές/τριες μέσω του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Η αμοιβή ορίζεται ανάλογα με τα ακαδημαϊκά προσόντα και το είδος βοήθειας που παρέχεται στον/στη φοιτητή/τρια.

Ο/Η φοιτητής/τρια που χρειάζεται στήριξη μπορεί να υποδείξει ο/η ίδιος/α στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης το άτομο το οποίο θα του παρέχει στήριξη. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/τρια ζητήσει τη βοήθεια του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης, η εξεύρεση φοιτητών/τριών αποφοίτων και άλλων ατόμων για παροχή στήριξης γίνεται μέσω ανακοινώσεων της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, του Κέντρου Σταδιοδρομίας, μέσω ανακοινώσεων στο διαδίκτυο, με προσωπική επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο στήριξης και διδάσκοντες ακαδημαϊκούς κ.ά. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η εξεύρεση φοιτητή/τριας απόφοιτου του Π.Κ. για στήριξη από τον χώρο του Πανεπιστήμιου, αναζητούνται άτομα εκτός Πανεπιστήμιου.

Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας

Εισαγωγή
Στο πλαίσιο παροχής όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης και πολύπλευρης στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες με αναπηρίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερώσει επίσημα τον θεσμό του/της Ακαδημαϊκού Στήριξης από τις 14ης Σεπτεμβρίου 2009. (Απόφαση Επιτροπής Φοιτητικής Ζωής και Φοιτητικών Θεμάτων). Κάθε Τμήμα έχει τον/τη δικό/η του Ακαδημαϊκό Στήριξης, ο/η οποίος/α ορίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων. Οι Ακαδημαϊκοί Στήριξης συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης), αρμόδιο για τη στήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την υιοθέτηση σειράς ακαδημαϊκών και άλλων μέτρων στήριξης, με την έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, που αποβλέπουν στην προσωπική και ακαδημαϊκή ευημερία των φοιτητών/τριών, καθώς και μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. Βιβλιοθήκη, Τεχνικές Υπηρεσίες). Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υ.Σ.Φ.Μ., με τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων φοιτητών/τριών, ενημερώνει τους διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς με κοινοποίηση στον/στην Ακαδημαϊκό Στήριξης και στον/στην Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, για την παρουσία (εγγραφή) φοιτητών/τριών με αναπηρία στα διάφορα μαθήματα. Επιπλέον, ενημερώνονται γραπτώς από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, για τυχόν εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στον κάθε φοιτητή/τρια ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Ο ρόλος του/της Ακαδημαϊκού Στήριξης
  1. Συνεργάζεται με τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς των φοιτητών/τριών με αναπηρία, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στην κάθε περίπτωση.
  2. Έχει προκαθορισμένο χρόνο για συναντήσεις για όσους/ες φοιτητές/τριες με αναπηρία του Τμήματός του χρειαστεί να τον επισκεφτούν.
  3. Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την παροχή των σχετικών εύλογων προσαρμογών στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματός του/της από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς, μέσω τακτικής συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο με τους/τις διδάσκοντες/ουσες όσο και με τους ίδιους τους/τις φοιτητές/τριες.
  4. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς για εξεύρεση φοιτητών/τριων στήριξης για την παροχή φροντιστηριακής υποστήριξης και άλλης βοήθειας σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  5. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για τυχόν διευκρινήσεις ή/και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παροχή των εύλογων προσαρμογών που δικαιούται κάθε φοιτητής/τρια.
  6. Συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα στήριξης φοιτητών/τριών με αναπηρία.