Στήριξη φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας

Δήλωση δυσκολιών
1. Φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας επικοινωνούν με τη Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης για δήλωση των δυσκολιών τους. 2. Ένα μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/τριών με αναπηρίες και προβλήματα υγείας εντοπίζονται μέσω διαφόρων άλλων διαδικασιών όπως:
 • τη διαδικασία εισδοχής φοιτητών/τριών με τα ειδικά κριτήρια
 • τη συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής, (εάν ο φοιτητής/τρια δηλώσει τη δυσκολία του)
 • την παραπομπή του/της από τους διδάσκοντές/ουσες του/της,
 • την παραπομπή του/της από εξωτερικούς φορείς, Σωματεία, Συνδέσμους κ.λπ.
 • Αξιολόγηση αναγκών φοιτήτριας/φοιτητή
  1. Αφού εντοπιστεί ο/η φοιτητής/τρια με αναπηρία ή πρόβλημα υγείας καθορίζεται προσωπική συνάντηση με την Λειτουργό του Γραφείου Κοινωνικής Στήριξης. Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν και θα καταγραφούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο/η φοιτητής/τρια και οι εύλογες προσαρμογές που πιθανόν να χρειαστεί. Ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να προσκομίσει όλες τις ιατρικές βεβαιώσεις, αξιολογήσεις και εισηγήσεις που κατέχει σύμφωνα με το έντυπο Τεκμηρίωση Αναπηρίας / Θέματος Υγείας και οποιεσδήποτε εισηγήσεις για εύλογες προσαρμογές από την Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού ή του αντίστοιχου φορέα της χώρας από την οποία προέρχεται.
  2. Στη συνέχεια συμπληρώνεται από την αρμόδια Λειτουργό του Γραφείου κοινωνικής Στήριξης ειδικό Έντυπο Παραχώρησης Εύλογων Προσαρμογών με τα προσωπικά στοιχεία του/της φοιτητή/τριας και τις ακαδημαϊκές του/της ανάγκες.
  3. Γίνεται αξιολόγηση των αναγκών του φοιτητή από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας (ΕΦΜ) του Πανεπιστημίου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία, τους Κανόνες του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Κώδικα Δεοντολογίας στη διδασκαλία, το διαθέσιμο κονδύλι στήριξης και τις Πρακτικές που ακολουθούν άλλες χώρες.
  4. Αφού ληφθεί απόφαση από την ΕΦΜ, πληροφορείται ο/η φοιτητής/τρια για το είδος της στήριξης που μπορεί να του προσφερθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  5. Με την εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης του/της φοιτητή/τριας (Έντυπο Ενημέρωσης και Λήψης Συγκατάθεσης), ενημερώνονται γραπτώς οι διδάσκοντες/ουσες, ο/η ακαδημαϊκός στήριξης και ο/η πρόεδρος του Τμήματος του/της φοιτητή/τριας.
  6. Οι εύλογες προσαρμογές ισχύουν μέχρι την επαναξιολόγηση των αναγκών του/της φοιτητή/τριας, εκτός κι αν αλλάξει η κατάσταση υγείας του πιο σύντομα, ή αν του έχουν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επαναξιολόγηση των φοιτητών που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες αποφασίζεται από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  7. Φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές ή μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται εύλογες προσαρμογές ή επιθυμούν να γίνει ενημέρωση των διδασκόντων τους, παραπέμπονται στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου (ΚΕ.ΨΥ.), για αξιολόγηση των αναγκών τους, προσκομίζοντας οποιεσδήποτε προηγούμενες ιατρικές βεβαιώσεις, διαγνώσεις και αξιολογήσεις τυχόν υπάρχουν. Μετά την αξιολόγηση των αναγκών του/της φοιτητή/τριας από το ΚΕ.ΨΥ., οι εισηγήσεις του ΚΕ.ΨΥ. για παραχώρηση εύλογων προσαρμογών εγκρίνονται από την ΕΦΜ και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για ενημέρωση των διδασκόντων όπως και για τους/τις φοιτητές/τριες με αναπηρίες ή προβλήματα υγείας.
  8. Δίνονται επεξηγήσεις (αν χρειαστεί), προς διδάσκοντες και υπεύθυνους στήριξης για τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στο/στη φοιτητή/τρια και τους τρόπους αντιμετώπισης των δυσκολιών τους.
  9. Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριες και (αν χρειαστεί), και οι διδάσκοντες/ουσες τους για τις συνολικές ώρες που έχουν παραχωρηθεί σε φροντιστηριακή ή άλλη στήριξη καθώς και για τις απολαβές που δικαιούται ο/η φοιτητής/τρια που παρέχει στήριξη.
  10. Γίνεται ενημέρωση των Νοσηλευτριών του Πανεπιστημίου Κύπρου για όλους τους φοιτητές με αναπηρίες και προβλήματα υγείας.
  Κοινωνικές δυσκολίες φοιτητριών/φοιτητών
  Σε περίπτωση κοινωνικών δυσκολιών, θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να προσκομίσει επίσημα πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τις κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει (π.χ. πιστοποιητικό πρόσφατου θανάτου γονέα, πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι η οικογένεια του φοιτητή/τριας είναι εγκλωβισμένη, έκθεση από Λειτουργό του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια έχει μεγαλώσει υπό την νομική φροντίδα της Διευθύντριας του Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών, κλπ.)

  Στήριξη φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας κατά τη διδασκαλία – Εισηγήσεις προς διδάσκουσες/οντες

  Φοιτητές/ήτριες με μαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία
  Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος (National Joint Committee on Learning Disabilities, 1990). Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες συνήθως αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στη μελέτη τους γιατί μπορεί να έχουν μειωμένη μνήμη και άρα να μην απομνημονεύουν πληροφορίες, δυσκολία να οργανώνουν το διάβασμα τους, δυσκολία στην ανάγνωση ή/και γραφή. Η δυσλεξία ανήκει στην κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών, αλλά πρόκειται για δυσκολία η οποία αφορά μόνο την ανάγνωση και τη γραφή. Συνεπώς, τα άτομα με δυσλεξία μπορεί να δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα κείμενο με καλή ροή, ύφος κ.λπ. αλλά και να το κατανοήσουν. Μπορεί επίσης τα γραπτά κείμενά τους να φαίνονται φτωχά ή προβληματικά (π.χ. κακή διατύπωση, απουσία σημείων στίξης, πολλά και αδικαιολόγητα ορθογραφικά λάθη). Παρόλα αυτά, αν τους ζητηθεί να εκφραστούν για το ίδιο θέμα προφορικά, είναι πολύ πιθανόν να αποδώσουν πολύ καλύτερα από ότι γραπτά. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία, ως ενήλικες, χρησιμοποιούν υποστηρικτική τεχνολογία για να αποδώσουν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους (π.χ. είναι καλύτερα να ακούνε ένα κείμενο αντί να το διαβάσουν πολλές φορές, αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια αν χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και τον ορθογράφο για να γράφουν κ.λπ.). Μαθαίνουν καλύτερα αν μαζί με το γραπτό κείμενο υπάρχει εικόνα, ήχος, διάγραμμα ή σημεία. Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 • Οι σημειώσεις και παρουσιάσεις των μαθημάτων να είναι διαθέσιμες εκ των προτέρων.
 • Το μάθημα ή/και οι παρουσιάσεις να περιλαμβάνουν εκτός από γραπτό κείμενο και εποπτικό ή ηχητικό υλικό. Αυτό βοηθά όλο το ακροατήριο και όχι μόνο φοιτητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες.
 • Όταν δίνεται μια γραπτή εργασία για να διεκπεραιωθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, καλό είναι να επεξηγούνται οι οδηγίες βήμα-βήμα αν ο/η φοιτητής/τρια με μαθησιακές δυσκολίες το επιθυμεί.
 • Φοιτητές/ήτριες με ακουστική αναπηρία
  Οι φοιτητές/τριες με ακουστική αναπηρία μπορεί να έχουν διαφορετικό επίπεδο ακοής και να χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους επικοινωνίας. Συνεπώς, αναμένεται να υπάρχει συνεννόηση με τους φοιτητές/ήτριες ώστε να διευκρινιστεί με ποιο τρόπο θα διασφαλίζεται καλύτερη επικοινωνία. Κάποια άτομα έχουν μειωμένη ακοή και ονομάζονται βαρήκοα, και κάποια άτομα δεν έχουν την αίσθηση της ακοής και ονομάζονται κωφά. Τα κωφά άτομα μπορεί να είναι προγλωσσικά κωφά (να έχουν χάσει την ακοή τους πριν να αναπτύξουν την ομιλούμενη γλώσσα) ή μεταγλωσσικά κωφά (να έχουν χάσει την ακοή τους αφού προηγουμένως είχαν εκτεθεί στην ομιλούμενη γλώσσα και εκφράζονταν με αυτήν προφορικά). Οι δύο αυτοί τύποι κωφών μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας. Τα άτομα με ακουστική αναπηρία κατανοούν την ομιλούμενη γλώσσα μέσω της νοηματικής γλώσσας ή/και της χειλανάγνωσης. Τα άτομα που κάνουν χειλανάγνωση έχουν εξασκηθεί πολύ για να το καταφέρουν και δεν είναι έχουν όλα το ίδιο καλά ανεπτυγμένη την ικανότητα αυτή. Η χειλανάγνωση απαιτεί συγκέντρωση και μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη αν ο/η ομιλητής/τρια μιλά πολύ γρήγορα ή κινείται συνεχώς στο χώρο. Τα άτομα που επικοινωνούν με τη νοηματική γλώσσα μπορεί να συνοδεύονται από διερμηνέα. Σε αυτή την περίπτωση ο/η διερμηνέας αναλαμβάνει να νοηματίζει τον προφορικό λόγο.

  Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 • Οι διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν να στέκονται ακριβώς απέναντι από τον/την φοιτητή/τρια με ακουστική αναπηρία όταν μιλούν, αποφεύγουν να στέκονται μπροστά από παράθυρο με έντονο φως όταν μιλούν, δεν μιλούν ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ αργά, δεν καλύπτουν το στόμα τους και δεν μασούν οτιδήποτε.
 • Οι διδάσκοντες/διδάσκουσες φροντίζουν να προβάλλουν τα κύρια σημεία του μαθήματος στην οθόνη προβολής ή να καταγράφουν τα κύρια σημεία στον πίνακα ή σε διαφάνειες στο projector.
 • Αν κατά τη διάλεξη αναφερθεί ένας νέος όρος, καλό είναι να γράφεται στον πίνακα ή στο projector. Την ώρα που γίνεται η καταγραφή όρων ή σημείων, οι διδάσκοντες αποφεύγουν να μιλούν ταυτόχρονα.
 • Στην περίπτωση που το επιτρέπει ο αριθμός των φοιτητών και η διαρρύθμιση της αίθουσας, καλό είναι η ομάδα των φοιτητών/τριών να κάθεται σε ημικύκλιο ή σχήμα Π ώστε ο/η φοιτητής/τρια να διατηρεί οπτική επαφή με όλα τα μέλη της ομάδας. Όταν υπάρχει αυτή η διάταξη ο/η διδάσκων/διδάσκουσα μπορεί να χρησιμοποιεί projector για να καταγράφει με λέξεις-κλειδιά τη συζήτηση που γίνεται στην τάξη. Οι διαφάνειες αυτές μπορούν να δοθούν στον/στην φοιτητή/τρια στο τέλος του μαθήματος. Είναι σημαντικό να δίνεται κάποια λέξη-κλειδί όταν θα αλλάξει το θέμα της συζήτησης.
 • Όταν δίνεται μια γραπτή εργασία στην τάξη, πρέπει να δοθεί χρόνος για να διαβάσει ο/η φοιτητής/ήτρια το κείμενο/ερωτήσεις και μετά να δοθούν οι οδηγίες.
 • Όταν υπάρχουν δραστηριότητες που βασίζονται στην ακοή (π.χ. τραγούδι από CD, προβολή ντοκιμαντέρ) χρειάζεται να δίνεται γραπτώς το κείμενο.
 • Όταν χρησιμοποιεί κανείς ακουστικά, είναι απαραίτητο η αίθουσα να μην έχει θόρυβο. Όταν έχει θόρυβο, τα ακουστικά μεγαλώνουν τον θόρυβο στο αυτί και ο φοιτητής/τρια δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μάθημα. Επίσης, οι διδάσκοντες/ουσες ενημερώνονται αν χρειάζεται να φορούν ένα συγκεκριμένο μικρόφωνο.
 • Αν υπάρχει διερμηνέας νοηματικής γλώσσας που συνοδεύει το άτομο με ακουστική αναπηρία, ο/η διδάσκοντας/ουσα μιλά με σταθερό ρυθμό, και δεν απευθύνεται στον/στην διερμηνέα, αλλά απευθείας στον/στην φοιτητή/ήτρια.
 • Φοιτητές/ήτριες με οπτική αναπηρία
  Τα άτομα με οπτική αναπηρία μπορεί να είναι μερικώς βλέποντα (δηλ. βλέπουν μέχρι ένα σημείο) ή τυφλά (δηλ. να μην βλέπουν καθόλου). Κάποια άτομα γεννιούνται με οπτική αναπηρία και κάποια την αποκτούν. Η οπτική αναπηρία μπορεί να είναι μόνιμη ή παροδική. Τα άτομα με οπτική αναπηρία έχουν πρόσβαση στο γραπτό λόγο με τη γραφή Braille ή/και με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο μπορεί να μετατρέψει το γραπτό κείμενο που προβάλλεται στον υπολογιστή σε ηχητικό κείμενο (με συνθετική φωνή). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν άλλο εξοπλισμό (π.χ. εξοπλισμό που μεγεθύνει ό,τι προβάλλεται στην οθόνη προβολής), τον οποίο καλό είναι οι διδάσκοντες να γνωρίζουν.

  Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 • Οι διδάσκοντες/ουσες φροντίζουν ώστε ο/η φοιτητής/τρια να έχει όλο το υλικό που σχετίζεται με το μάθημα σε μια μορφή που θα το εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα, αν ο/η φοιτητής/τρια χρησιμοποιεί λογισμικό συνθετικής φωνής ή γραφή Braille, το υλικό θα πρέπει να υπάρχει σε ψηφιακή μορφή για να μπορεί μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή να μετατραπεί σε ηχητικό κείμενο ή να εκτυπωθεί σε Braille. Αν διαβάζει κείμενα σε μεγαλογράμματη μορφή, τότε οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης θα μετατρέψουν το υλικό στη μορφή που επιθυμεί ο φοιτητής/τρια.
 • Σε περίπτωση που ο/η διδάσκοντας/ουσα επιθυμεί να δώσει ένα κείμενο ή ένα φύλλο εργασίας το οποίο δεν έχει εκ των προτέρων ο/η φοιτητής/τρια ή η Βιβλιοθήκη, τότε φροντίζει να το εκτυπώσει σε μεγαλογράμματη μορφή, στο μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειρά που επιθυμεί ο φοιτητής/τρια (αυτή η πληροφορία υπάρχει στην επιστολή που αποστέλλεται από τη Φοιτητική Μέριμνα στην αρχή κάθε εξαμήνου).
 • Αν κατά τη διάρκεια του μαθήματος υπάρχει προβολή ταινίας ή βίντεο, τότε ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται να έχει ένα άτομο δίπλα του, το οποίο θα του εξηγεί αυτά που δεν βλέπει. Αυτό το άτομο μπορεί να είναι ο/η διδάσκων/ουσα ή ο/η συνοδός, αν υπάρχει.
 • Αν ο/η φοιτητής/τρια χρειάζεται βοήθεια στη διακίνηση, τοποθετούμε το δεξί ή αριστερό μας χέρι στο μπράτσο του/της, περπατάμε μαζί και συμβουλεύουμε για την ανάλογη κίνηση δεξιά ή αριστερά. Πάντοτε ρωτάμε πριν προσφέρουμε βοήθεια.
 • Άλλες αναπηρίες και ασθένειες (πχ. κινητική αναπηρία, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες, κατά πλάκα σκλήρυνση κλπ.)
  Εισηγήσεις προς διδάσκοντες/διδάσκουσες
 • Οι διδάσκοντες/ουσες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το εμπιστευτικό σημείωμα που τους αποστέλλεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, το οποίο αναφέρεται στις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παραχωρούνται στο φοιτητή/τρια. Επίσης θα πρέπει να είναι σε επικοινωνία με τον φοιτητή/τρια για την αποτελεσματικότερη στήριξη του
 • Ακαδημαϊκός στήριξης φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας

  Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  Στο πλαίσιο παροχής όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης και πολύπλευρης στήριξης στους/στις φοιτητές/τριες με αναπηρίες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καθιερώσει επίσημα τον θεσμό του/της Ακαδημαϊκού Στήριξης από τις 14ης Σεπτεμβρίου 2009. (Απόφαση Επιτροπής Φοιτητικής Ζωής και Φοιτητικών Θεμάτων). Κάθε Τμήμα έχει τον/τη δικό/η του Ακαδημαϊκό Στήριξης, ο/η οποίος/α ορίζεται από τα Συμβούλια των Τμημάτων. Οι Ακαδημαϊκοί Στήριξης συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης), αρμόδιο για τη στήριξη φοιτητών/τριών με αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από την υιοθέτηση σειράς ακαδημαϊκών και άλλων μέτρων στήριξης, με την έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας, που αποβλέπουν στην προσωπική και ακαδημαϊκή ευημερία των φοιτητών/τριών, καθώς και μέσα από την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού σε συνεργασία με τις διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. Βιβλιοθήκη, Τεχνικές Υπηρεσίες). Στις αρχές κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της Υ.Σ.Φ.Μ., με τη συγκατάθεση των επηρεαζόμενων φοιτητών/τριών, ενημερώνει τους διδάσκοντες/ουσες Ακαδημαϊκούς με κοινοποίηση στον/στην Ακαδημαϊκό Στήριξης και στον/στην Πρόεδρο του οικείου Τμήματος, για την παρουσία (εγγραφή) φοιτητών/τριών με αναπηρία στα διάφορα μαθήματα. Επιπλέον, ενημερώνονται γραπτώς από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης, για τυχόν εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στον κάθε φοιτητή/τρια ανάλογα με τις ανάγκες τους, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από διάφορες Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
  ΙΙ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  1. Συνεργάζεται με τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς των φοιτητών/τριών με αναπηρία, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις εύλογες προσαρμογές που θα πρέπει να παρέχονται στην κάθε περίπτωση.
  2. Έχει προκαθορισμένο χρόνο για συναντήσεις για όσους/ες φοιτητές/τριες με αναπηρία του Τμήματός του χρειαστεί να τον επισκεφτούν.
  3. Καθ' όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, μεριμνά για την παροχή των σχετικών εύλογων προσαρμογών στους/στις φοιτητές/τριες του Τμήματός του/της από τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς, μέσω τακτικής συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο με τους/τις διδάσκοντες/ουσες όσο και με τους ίδιους τους/τις φοιτητές/τριες.
  4. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και τους/τις διδάσκοντες/ουσες ακαδημαϊκούς για εξεύρεση φοιτητών/τριων στήριξης για την παροχή φροντιστηριακής υποστήριξης και άλλης βοήθειας σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης που εφαρμόζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  5. Συνεργάζεται με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης για τυχόν διευκρινήσεις ή/και την αντιμετώπιση προβλημάτων στην παροχή των εύλογων προσαρμογών που δικαιούται κάθε φοιτητής/τρια.
  6. Συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με θέματα στήριξης φοιτητών/τριών με αναπηρία.
  Φροντιστηριακή στήριξη φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες και θέματα υγείας
  Οδηγίες προς φοιτητές/τριες που στηρίζονται και προς άτομα που παρέχουν στήριξη σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες και προβλήματα υγείας:
  1. Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης πρέπει να ενημερώνεται άμεσα από φοιτητές οι οποίοι στηρίζονται για τυχόν εξεύρεση φοιτητή / απόφοιτου ή άλλου ατόμου που θα τους παρέχει στήριξη.
  2. Το έντυπο Καταγραφής Υποστηρικτικής Βοήθειας σε φοιτητές/τριες με Αναπηρίες και Προβλήματα Υγείας συμπληρώνεται από τον/την φοιτητή/τρια που στηρίζεται και υπογράφεται τόσο από τον/την φοιτητή/τρια που στηρίζεται, όσο και από το άτομο που παρέχει τη στήριξη. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται στα άτομα που παρέχουν στήριξη να ετοιμάζουν τις εργασίες, τα σχέδια μαθήματος, τις διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες των φοιτητών/τριών στους οποίους παρέχουν στήριξη.
  3. Στο έντυπο πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά κάθε μήνα οι ώρες στήριξης και το είδος της στήριξης, με τις αντίστοιχες χρεώσεις, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά το προκαθορισμένο ποσό στήριξης που έχει παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο εξάμηνο.
   1. Σε περίπτωση που το κόστος στήριξης υπερβαίνει το ποσό που έχει παραχωρηθεί για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε υπεύθυνος/η για καταβολή του επιπλέον ποσού στο άτομο που παρέχει την στήριξη, είναι ο ίδιος/α ο/η φοιτητής/τρια που στηρίζεται.
   2. Σε περίπτωση που το κόστος στήριξης οποιουδήποτε ακαδημαϊκού εξαμήνου είναι χαμηλότερο από το ποσό που δικαιούται ο/η φοιτητής/τρια για το συγκεκριμένο εξάμηνο, το υπόλοιπο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί κατά το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.
  4. Το έντυπο Καταγραφής Υποστηρικτικής Βοήθειας σε φοιτητές/τριες με Αναπηρίες και Προβλήματα Υγείας υποβάλλεται στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που ανακοινώνεται από το Γραφείο. Στην περίπτωση που το έντυπο δεν υποβληθεί έγκαιρα δεν θα είναι δυνατή η έγκαιρη καταβολή των χρημάτων από το κονδύλι στήριξης ή δυνατόν να μην είναι εφικτή η καταβολή των χρημάτων από το κονδύλι στήριξης.
  5. Άτομα που παρέχουν υπηρεσίες στήριξης και ταυτόχρονα εργοδοτούνται από το Πανεπιστήμιο (δηλ. πληρώνονται μέσω του συστήματος μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου), θα πρέπει να υποβάλλουν επιπρόσθετα και τα έντυπα Γ.Μ.06 και Γ.Μ.09 , εντός των χρονοδιαγραμμάτων που ανακοινώνονται από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης.
  6. Ώρες και Αμοιβή για Στήριξη Φοιτητριών/Φοιτητών με Αναπηρίες
  Εξοπλισμός για στήριξη φοιτητριών/φοιτητών με αναπηρίες
  Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για στήριξη των φοιτητών με αναπηρίες. Ο εξοπλισμός αυτός καλύπτει τις ανάγκες φοιτητών, κυρίως με προβλήματα όρασης. Α. Εξοπλισμός στην Υ. Σ. Φ. Μ.
  Magnilink S. Student Addition
  To Magnilink S. Student Addition είναι ένας φορητός βίντεο - μεγεθυντής που περιλαμβάνει κάμερα προβολής και ανάγνωσης. Είναι ένα εργαλείο ιδανικό για χρήση σε σχολεία, πανεπιστήμια και γραφεία. Το εργαλείο αυτό ζυγίζει μόνο 1,2 κιλά και μεταφέρεται εύκολα μέσω θήκης μεταφοράς. Η εγκατάσταση του εργαλείου αυτού γίνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και η σύνδεση με τον υπολογιστή γίνεται μέσω USB 2.0. Με το πάτημα ενός πλήκτρου μπορείς να προβάλεις και να αποθηκεύσεις εικόνες και κείμενα ψηλής ανάλυσης στον υπολογιστή. Το MLS Student Addition φορτίζεται μέσω του υπολογιστή και δεν χρειάζεται επιπρόσθετη φόρτιση με εξωτερικό καλώδιο. Μέσω αυτού του εργαλείου μπορείς να μεγεθύνεις, να αποθηκεύσεις και να διαβάσεις σε μεταγενέστερο χρόνο κείμενα τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τον πίνακα, καθώς και κείμενα σε βιβλία/περιοδικά με καλύτερη ευκρίνεια χρωμάτων. Απαιτούμενος εξοπλισμός για τη λειτουργία του:
 • Σύνδεση με φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή, εξωτερική οθόνη ή τηλεόραση.
 • Εφαρμογή σε Microsoft Windows XP, Service Pack 2 ή Microsoft Windows Vista.
 • USB 2.0 port.
 • Το Magnilink S. Student Addition μπορεί να το δανειστεί κάποιος φοιτητής από το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης της ΥΣΦΜ. Equil-Smartmaker
  Το Equil-Smartmaker μεταφέρει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή tablet οτιδήποτε αναγράφεται στον πίνακα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.myequil.com/home/ Β. Εξοπλισμός στη Βιβλιοθήκη Συνδεθείτε στο πιο κάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες: http://library.ucy.ac.cy/el/services/users-with-disabilities
  Στοιχεία επικοινωνίας για Μετατροπή Υλικού: Έλενα Ν. Ανδρέου andreou.eleni@ucy.ac.cy Τηλ: 22892045 Φαξ: 22750508
  Εύη Αντωνίου-Κτωρή evie@ucy.a.cy Τηλ: 22892088 Φαξ: 22750508