Ελλαδίτες Υποψήφιοι

Yποψήφιοι/ες οι οποίοι παρακάθονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις γίνονται δεκτοί σε ποσοστό ίσο με το 10% του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων θέσεων μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, αφού πρώτα συμπληρώσουν το ειδικό ηλεκτρονικό έντυπο του Πανεπιστημίου Κύπρου συνήθως μέσα Ιουλίου . Στις εξετάσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Τα αποτελέσματα της Α’ κατανομής ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα αρχές Αυγούστου.
Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την Α’ κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και Β’ κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι οι υποψήφιοι της αρχικής κατανομής. Στη Β’ κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι συμμετείχαν στην Α’ κατανομή. Η Β’ κατανομή γίνεται για αυτούς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων.
Οι Έλληνες της Διασποράς μπορούν να διεκδικήσουν θέση, με βάση τα αποτελέσματα των διεθνών εξετάσεων GCE, Baccalaureate ή άλλων ισοδύναμων εξετάσεων. Οι αιτήσεις για εισδοχή βάσει διεθνών εξετάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κάθε Απρίλιο έκαστου έτους για εισδοχή το επόμενο Χειμερινό Εξάμηνο.

Κριτήρια εισδοχής μέσω Διεθνών Εξετάσεων
Σίτιση Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι Ελλαδίτες φοιτητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. Τα κουπόνια σίτισης ανέρχονται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους. Τα κουπόνια παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής (Πανεπιστήμιο Κύπρου). Υποτροφίες Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε Ελλαδίτες φοιτητές, επτά (7) υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).
Ο Σύλλογος Ελλαδιτών Πανεπιστημίου Κύπρου (Σ.Ε.Πα.Κ.) λειτουργεί από το 1996 από εθελοντές φοιτητές, βοηθάει τους Ελλαδίτες φοιτητές σε ότι χρειαστούν και διοργανώνει εκδηλώσεις, εκδρομές, συνελεύσεις και δράσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Τα μέλη του αποτελούνται από Ελλαδίτες φοιτητές και Ελλαδίτες εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνδεσμος Ελλαδιτών
Αποφάσεις Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) Ελλάδας που ενδέχεται να αφορούν φοιτητές/ριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αποφάσεις ΔΟΑΤΑΠ

Παρουσίαση Ομίλου Ελλάδος και Φίλων για ΔΟΑΤΑΠ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει κάθε χρόνο περιορισμένο αριθμό θέσεων για Eσωτερικές/ Εξωτερικές Μετεγγραφές και για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου.

Εσωτερικές Μετεγγραφές (Αφορά φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων γίνεται περί τα μέσα Μαρτίου και περί τα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Κανόνες για Εσωτερικές Μετεγγραφές

Εξωτερικές Μετεγγραφές

Εξωτερικές Μετεγγραφές από Προπτυχιακούς Φοιτητές άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται στην έναρξη της φοίτησης τους ή που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης στο ίδρυμα προέλευσης τους. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: - περί τα μέσα Μαρτίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για υποψηφίους που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο φοίτησης - περί τα μέσα Μαρτίου, αρχές Ιουλίου και μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο, για υποψήφιους που δεν έχουν ολοκληρωμένο εξάμηνο φοίτησης.

Κανόνες για Εξωτερικές Μετεγγραφές

Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: Για την Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου η υποβολή αιτήσεων γίνεται περί τα μέσα Μαρτίου και περί τα μέσα Οκτωβρίου εκάστου έτους, για εισδοχή από το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Κανόνες για Απόκτηση Δεύτερου Πτυχίου

Μετεγγραφές στην Ιατρική Σχολή

Επιτρέπονται μόνο Εξωτερικές Μετεγγραφές από κλάδο ιατρικό σπουδών, για εισδοχή στο 2ο ή 4ο έτος σπουδών. Yποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή γίνεται στις αρχές Ιουνίου.

Yποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή στην Ιατρική Σχολή: 1-10 Ιουνίου 2021.

Κανόνες Μετεγγραφών της Ιατρικής Σχολής