Μαθήματα Λογιστικής

ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική I (7 ECTS)
O βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση της χρήσης της Λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον. To μάθημα εξετάζει θέματα που αφορούν την ετοιμασία, παρουσίαση και ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για τη λήψη επενδυτικών, πιστωτικών και διοικητικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει τον λογιστικό κύκλο, το διπλογραφικό σύστημα, τη βασική λογιστική εξίσωση, τη βάση του δεδουλευμένου και τις εγγραφές προσαρμογής, και την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων με βάση το τελικό ισοζύγιο. Ακολούθως, το μάθημα καλύπτει τους λογιστικούς χειρισμούς των αποθεμάτων, χρεωστών, μετρητών, πάγιου και άυλου ενεργητικού, βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, και κεφαλαίου. Τέλος, το μάθημα καλύπτει την ετοιμασία της κατάστασης ταμειακής ροής, και βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Το μάθημα βασίζεται ιδιαίτερα στη λογιστική θεωρία και στις βασικές λογιστικές αρχές.

ΛΟΧ 113 Καλοκαιρινή Τοποθέτηση σε Οργανισμό Ι (3 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Η καλοκαιρινή τοποθέτηση σε οργανισμό σχεδιάστηκε για να συνδυάσει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσω εμπειρίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, που πραγματοποιείται σε περίοδο 3-8 εβδομάδων τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές απασχολούνται πλήρως σε εγκεκριμένες εταιρείες. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία σε θέματα που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο των σπουδών τους, κάτι που ενισχύει την ακαδημαϊκή τους εμπειρία και διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επίσης οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τεχνικές διαχείρισης χρόνου, και να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών τους. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός υποβάλει βαθμολογία Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση Ι (7 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
O βασικός σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής είναι η παροχή πληροφοριών στους διευθυντές για σχεδιασμό, έλεγχο δραστηριοτήτων, αξιολόγηση, και λήψη αποφάσεων. Θέματα που εξετάζονται στο μάθημα είναι: βασικές έννοιες και συμπεριφορά του κόστους, εξατομικευμένη και κατά φάση κοστολόγηση, νέο βιομηχανικό περιβάλλον και κοστολόγηση βάσει δραστηριοτήτων (ABC), ανάλυση κόστους-παραγωγής-κέρδους, προϋπολογισμοί, πρότυπο κόστος και αποκλίσεις, λογιστική ευθύνης και η χρήση της διοικητικής λογιστικής στη λήψη αποφάσεων.

ΛΟΧ 213 Καλοκαιρινή Τοποθέτηση σε Οργανισμό ΙΙ (3 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 113
Η καλοκαιρινή τοποθέτηση σε οργανισμό ΙΙ προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν ήδη επιλέξει το ΛΟΧ113. Οι φοιτητές απασχολούνται πλήρως σε εγκεκριμένους οργανισμούς. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός υποβάλει βαθμολογία Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΛΟΧ 311 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Το μάθημα εξετάζει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (International Financial Reporting Standards), τα οποία εφαρμόζονται από όλα τα συγκροτήματα εταιρειών που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσονται τα πρότυπα, η κατανόηση εφαρμογής των προτύπων και η ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: εννοιολογικό πλαίσιο, λογιστικό χειρισμό άυλων και εμπράγματων περιουσιακών στοιχείων, απομειώσεις και επανεκτιμήσεις στοιχείων ενεργητικού, στοιχεία ενεργητικού που κρατούνται με σκοπό την πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες, ενοικιαγορές, αναγνώριση εσόδων, αποθέματα, κατασκευαστικά συμβόλαια, κατάσταση ταμειακών ροών, βασικό κέρδος ανά μετοχή, και λογιστικό χειρισμό της τρέχουσας φορολογίας. Οι φοιτητές έχουν, επίσης, την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και να εφαρμόσουν τους κανονισμούς σε σενάρια.

ΛΟΧ 312 Διοικητική Λογιστική και κοστολόγηση ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 211
Το μάθημα εξετάζει σύγχρονα θέματα που αφορούν τη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης και την ανάγκη για την υιοθέτηση συστήματος ελέγχου και σχεδιασμού στον οργανισμό. Έμφαση δίνεται στις αλλαγές στον διοικητικό τομέα, που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων. Θέματα που εξετάζονται: κατανομή κόστους και η χρησιμότητά του στη λήψη αποφάσεων, αξιολόγηση, ανάλυση πληροφοριών για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες αποφάσεις, activity based costing, just-in-time.

ΛΟΧ 313 Τοποθέτηση σε Οργανισμό Ι (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Η πρακτική άσκηση σχεδιάστηκε για να συνδυάσει την ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική εφαρμογή μέσω εμπειρίας στο επαγγελματικό περιβάλλον. Στην πρακτική άσκηση, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου, οι φοιτητές απασχολούνται πλήρως σε εγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους ή σε άλλες εταιρείες του χρηματοοικονομικού κλάδου. Οι ασκούμενοι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους και να κερδίσουν πολύτιμη εμπειρία σε θέματα που αφορούν το λογιστικό έλεγχο, τη λογιστική πρακτική, τη φορολογία ή τη χρηματοοικονομική, κάτι που ενισχύει την ακαδημαϊκή τους εμπειρία και διευρύνει τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Επίσης οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, να βελτιώσουν τεχνικές διαχείρισης χρόνου, και να διευρύνουν το δίκτυο των επαγγελματικών επαφών τους. Στους φοιτητές ανατίθεται μέντορας από τον χώρο εργασίας ο οποίος παρακολουθεί την πρόοδο τους, και παρέχει ανατροφοδότηση και συμβουλές για βελτίωση και ανάπτυξη. Οι φοιτητές ετοιμάζουν τελική αναφορά που περιγράφει λεπτομερώς τα καθήκοντά τους και τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει και η οποία κοινοποιείται στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό που επιτηρεί την τοποθέτηση. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός υποβάλει βαθμολογία Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΛΟΧ 314 Εμπορικό Δίκαιο (6 ECTS)
Το μάθημα εξετάζει το κυπριακό νομοθετικό σύστημα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, και τον τρόπο που αυτό επηρεάζει το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Αναλύει νομικά θέματα που αντιμετωπίζονται συχνά στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Τα θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν συμβόλαια, αδικήματα (torts), περιουσιακό δίκαιο, εργατικό δίκαιο και εταιρική νομοθεσία (εμπορικά νομικά έγγραφα, σύσταση εταιρείας, χρεωκοπία, μετοχικές εταιρείες, εταιρική διακυβέρνηση και νομοθεσία κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος).

ΛΟΧ 318 Ελεγκτική I (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα εξετάζει τα διεθνή ελεγκτικά πρότυπα (International Standards on Auditing). Η εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων απαιτείται από όλες τις κυπριακές εταιρείες και όλα τα συγκροτήματα εταιρειών, που είναι εισηγμένα σε χρηματιστήριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της φύσης της ελεγκτικής εργασίας, μέσα από ενδελεχή αναφορά στους λεπτομερείς κανόνες, που διέπουν την ελεγκτική εργασία, όπως: αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου και προγραμματισμός του ελέγχου, συλλογή ελεγκτικών τεκμηρίων με ελεγκτικές και αναλυτικές διαδικασίες, εκθέσεις ελεγκτών, σύστημα εσωτερικού ελέγχου (αξιολόγηση και εξέταση). Το μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα ηθικής του επαγγέλματος του ελεγκτή.

ΛΟΧ 319 Φορολογική I (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Το εισαγωγικό αυτό μάθημα βασίζεται κυρίως στο αγγλικό φορολογικό πλαίσιο, για να εισαγάγει βασικές φορολογικές έννοιες στη φορολογική. Το μάθημα εξετάζει τις βασικές διαφορές μεταξύ χρηματοοικονομικής λογιστικής και φορολογικής, διεθνείς συναλλαγές, φόρο προστιθέμενης αξίας, εταιρική και προσωπική φορολογία.

ΛΟΧ 410 Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση στον Τραπεζικό Τομέα (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 111
Το μάθημα εξετάζει τη λειτουργία και τον ρόλο των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών μέσων και των αγορών (τίτλοι και άλλες επενδύσεις) όπως τα παράγωγα. Επίσης, το μάθημα μελετά την λογιστική αντιστάθμισης και αναλύει την εύλογη αξία (fair value) των χρηματοοικονομικών μέσων. Το μάθημα εξετάζει τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, τη διαχείριση κινδύνων, τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και τις απαιτήσεις των εκθέσεων των τραπεζών, τον έλεγχο και τη διασφάλιση των τραπεζών, καθώς και θέματα δεοντολογίας.

ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Η πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση και η κρίση της Ευρωζώνης (π.χ. Κύπρος, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία) έχουν φέρει πολλούς οργανισμούς σε δεινή οικονομική κατάσταση. Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον που μεταβάλλεται ραγδαία, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, για στελέχη επιχειρήσεων, αναλυτές, τραπεζίτες, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, επενδυτές, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις για δημιουργία αξίας. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει τα πιο πάνω στελέχη να πετύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους. Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση ι) στις βασικές μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης, όπως αριθμοδείκτες, διαχρονική και διαστρωματική ανάλυση, ιι) στις προβλέψεις και αποτίμηση εταιρειών, ιii) στην ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών και στην ανάλυση της στρατηγικής των επιχειρήσεων (PESTEL και SWOT), iv) σε πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση των κινδύνων (risk management), ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, πρόβλεψη της πτώχευσης (Logistic regression models, Altman Z-score), στον ρόλο των οίκων αξιολόγησης, και σε παράγωγα προϊόντα, όπως CDOs, CDS, v) σε πρακτικές εφαρμογές σε τραπεζικά θέματα, όπως κεφαλαιακή επάρκεια και BASEL II, III, vi) σε πρακτικές εφαρμογές σε θέματα ανάλυσης κεφαλαιαγορών, στην εταιρική διακυβέρνηση, συγχωνεύσεις και εξαγορές και vii) σε θέματα διεθνούς χρηματοοικονομικής ανάλυσης και σε σύγχρονα θέματα κεφαλαιαγορών.

ΛΟΧ 413 Τοποθέτηση σε Οργανισμό ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 313
Η τοποθέτηση σε οργανισμό ΙΙ προσφέρεται σε φοιτητές που έχουν ήδη επιλέξει το ΛΟΧ313. Οι φοιτητές απασχολούνται πλήρως σε εγκεκριμένους ελεγκτικούς οίκους. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, ο εργοδότης ετοιμάζει έκθεση αξιολόγησης. Με βάση τις εκθέσεις εργοδότη και φοιτητών, ο υπεύθυνος ακαδημαϊκός υποβάλει βαθμολογία Επιτυχία ή Αποτυχία.

ΛΟΧ 414 Λογιστική και Χρηματοοικονομική στον Τομέα της Ενέργειας (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 111, ΛΟΧ 222
Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στα θέματα λογιστικής και χρηματοδότησης που σχετίζονται με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Περιλαμβάνει τη λογιστική καταγραφή των εξόδων που προκύπτουν από την απόκτηση, εξερεύνηση, ανάπτυξη και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές την κατανόηση των λογιστικών προτύπων και πρακτικών που υπάρχουν στον τομέα της ενέργειας και της ικανότητας αξιολόγησης των οικονομικών επιδόσεων σε αυτόν τον κλάδο. Τα θέματα καλύπτουν επίσης ζητήματα χρηματοδότησης της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, συγκεκριμένα ζητήματα αποτίμησης εταιρειών, ζητήματα ανταγωνισμού στον κλάδο, πραγματικών επιλογών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον κλάδο και μια ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των σχετικών εταιρειών. Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του τομέα και των δραστηριοτήτων του, καθώς και τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τις πρακτικές λογιστικής πετρελαίου και φυσικού αερίου.

ΛΟΧ 416 Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 111 και ΛΟΧ 222
Το μάθημα παρέχει μια γενική εικόνα ηθικής συμπεριφοράς μέσα στην επιχείρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της πληροφόρησης και της χρηματοοικονομικής. Το πρώτο σκέλος επικεντρώνεται πάνω στο εύρος, τη σημασία και την ανάγκη ηθικής στη λήψη αποφάσεων. Το δεύτερο σκέλος επικεντρώνεται πάνω στην εταιρική διακυβέρνηση , τη σημασία της ως προς τη σημασία διασφάλισης βασικών ηθικών εταιρικών αξιών, τους διάφορους τύπους διακυβέρνησης, και τα οφέλη καλής εταιρικής διακυβέρνησης. Το μάθημα εξετάζει μελέτες περιπτώσεων, κατά τις οποίες υπάρχουν ηθικά διλήμματα ή αποφάσεις στις οποίες οι αρχές αυτές έχουν παραβιαστεί, με ιδιαίτερη έμφαση στην ηθική πτυχή διαφόρων αποφάσεων και στην εταιρική διακυβέρνηση των εμπλεκομένων οργανισμών.

ΛΟΧ 417 Ελεγκτική ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 318
Ο κυριότερος στόχος του μαθήματος είναι να συνεχίσει τη σε βάθος εξέταση της φύσης και των στόχων του ελέγχου, με ιδιαίτερη όμως έμφαση στην πρακτική εφαρμογή τους, μέσω της μελέτης περιπτώσεων και άρθρων. Αναλυτικά, τα θέματα που εξετάζονται περιλαμβάνουν: εξελίξεις στην ελεγκτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας, εξωτερικό έλεγχο, στάδιο ολοκλήρωσης ελέγχου, ελεγκτικές και άλλες εκθέσεις, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, σύστημα εσωτερικού ελέγχου, “expectation gap”. Το μάθημα απαιτεί μελέτη βιβλιογραφίας από διεθνή επιστημονικά περιοδικά, επίλυση ασκήσεων, και ανάλυση συναφών διεθνών εταιρικών περιπτώσεων.

ΛΟΧ 418 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 311
Ο κυριότερος στόχος αυτού του μαθήματος είναι να συμπληρώσει τις γνώσεις του ΛΟΧ 311 και να παράσχει στους φοιτητές μια σε βάθος ολοκληρωμένη κατανόηση χρηματοοικονομικών θεμάτων λογιστικής, όπως αυτά εφαρμόζονται στις οικονομικές καταστάσεις που προετοιμάζονται με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (International Financial Reporting Standards). Δίνεται έμφαση στην προετοιμασία ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που προκύπτουν, είτε από εξαγορά/ πώληση θυγατρικών και συγγενικών εταιρειών είτε από κοινοπραξίες (Joint Arrangements). Επίσης, εξετάζεται ο λογιστικός χειρισμός χρηματοοικονομικών μέσων (financial instruments), αναβαλλόμενης φορολογίας (deferred taxation) και κέρδους ανά μετοχή (diluted earnings per share).

ΛΟΧ 419 Φορολογική ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 111
Ο στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει τις σημαντικότερες πτυχές του κυπριακού φορολογικού συστήματος, που έχει ως βάση του το αγγλικό φορολογικό σύστημα. Συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται στην εξέταση των πηγών εισοδήματος, του φορολογητέου εισοδήματος και των διάφορων απαλλαγών για τον υπολογισμό της φορολογίας φυσικών προσώπων και της φορολογίας νομικών προσώπων (εταιρειών, συνεταιρισμού). Το μάθημα εξετάζει, επίσης, την έκτακτη αμυντική εισφορά, τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και την αξιολόγηση και είσπραξη φορολογίας.

ΛΟΧ 492 Διπλωματική Μελέτη στη Λογιστική Ι (6 ECTS)
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της Λογιστικής.

ΛΟΧ 493 Διπλωματική Μελέτη στη Λογιστική ΙΙ (6 ECTS)
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της Λογιστικής.

Μαθήματα Χρηματοοικονομικής

ΛΟΧ 101 Χρηματοοικονομική Παιδεία (6 ECTS)
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις δεξιότητες γνώσης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των χρημάτων και των προσωπικών τους χρηματοοικονομικών θεμάτων. Συγκεκριμένα οι φοιτητές, θα εξοικειωθούν με την χρονική αξία του χρήματος, τους τόκους, τον πληθωρισμό, το ρίσκο και τη διαφοροποίηση, θα κατανοήσουν τις πολλαπλές πτυχές των προσωπικών αναγκών χρηματοδότησης όπως σπουδές, σχεδιασμός σταδιοδρομίας, διαχείριση χρημάτων, πίστωση, φόροι, ασφάλιση, συνταξιοδότηση, θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους χρηματοοικονομικά όπως σχέδια αποταμίευσης και λογαριασμούς πληρωμών, προστασία καταναλωτή, δάνεια και υποτροφίες, θα μάθουν πώς να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις αγοράς αγαθών όπως στρατηγικές αγοράς, προστασία των καταναλωτών, κόστος πιστώσεων, αγορά ενός αυτοκινήτου, αγορά ενός σπιτιού, θα μάθουν πώς να ασφαλίζουν την περιουσία τους όπως το αυτοκίνητο, σπίτι, υγεία, ζωή, θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, άλλες εναλλακτικές λύσεις, θα μάθουν να προγραμματίζουν το μακρινό οικονομικό τους μέλλον, όπως συνταξιοδότηση, περιουσία, διαθήκη και θα μάθουν για τη βασική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες συνταξιοδότησης, σύμβουλους επενδύσεων, καθώς και του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

ΛΟΧ 221 Προσωπική Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Το μάθημα παρέχει στους φοιτητές και φοιτήτριες τις δεξιότητες γνώσης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των χρημάτων και των προσωπικών τους χρηματοοικονομικών θεμάτων. Συγκεκριμένα οι φοιτητές, θα εξοικειωθούν με την χρονική αξία του χρήματος, τους τόκους, τον πληθωρισμό, το ρίσκο και τη διαφοροποίηση, θα κατανοήσουν τις πολλαπλές πτυχές των προσωπικών αναγκών χρηματοδότησης όπως σπουδές, σχεδιασμός σταδιοδρομίας, διαχείριση χρημάτων, πίστωση, φόροι, ασφάλιση, συνταξιοδότηση, θα μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους χρηματοοικονομικά όπως σχέδια αποταμίευσης και λογαριασμούς πληρωμών, προστασία καταναλωτή, δάνεια και υποτροφίες, θα μάθουν πώς να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις αγοράς αγαθών όπως στρατηγικές αγοράς, προστασία των καταναλωτών, κόστος πιστώσεων, αγορά ενός αυτοκινήτου, αγορά ενός σπιτιού, θα μάθουν πώς να ασφαλίζουν την περιουσία τους όπως το αυτοκίνητο, σπίτι, υγεία, ζωή, θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία επένδυσης σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, άλλες εναλλακτικές λύσεις, θα μάθουν να προγραμματίζουν το μακρινό οικονομικό τους μέλλον, όπως συνταξιοδότηση, περιουσία, διαθήκη και θα μάθουν για τη βασική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες συνταξιοδότησης, σύμβουλους επενδύσεων, καθώς και του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων (7 ECTS)
To μάθημα καλύπτει εφαρμογές της καθαρής παρούσας αξίας (ΝΡV) στον προϋπολογισμό κεφαλαιουχικών επενδύσεων, αντιστάθμιση κινδύνου-απόδοσης, διαχείριση χαρτοφυλακίου, αποτελεσματικότητα αγοράς, κόστος κεφαλαίου, πολιτική δανειοδότησης, αριστοποίηση κεφαλαιουχικής δομής, πολιτική μερισμάτων, και βασικές μεθόδους αποτίμησης αξιογράφων.

ΛΟΧ 321 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα παρέχει εκτενέστερη εξέταση της χρηματοοικονομικής θεωρίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτίμηση επενδύσεων, προϋπολογισμό δαπανών κεφαλαίου και αποτίμηση διαφόρων χρηματοοικονομικών αξιογράφων (π.χ. κοινών μετοχών, διαφορετικών ειδών χρεογράφων, προαιρετικών δικαιωμάτων). Το μάθημα παρέχει, επίσης, μια πιο προχωρημένη μελέτη της μερισματικής και δανειστικής πολιτικής, και καλύπτει πιο προχωρημένα θέματα, όπως τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις επενδυτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις, την αντιστάθμιση χρηματοοικονομικού κινδύνου, τη μίσθωση, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, και τη διεθνή χρηματοοικονομική.

ΛΟΧ 322 Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα εξετάζει τους μηχανισμούς λειτουργίας των κεφαλαιαγορών και παρέχει μια βαθύτερη κατανόηση των αρχών της ανάλυσης και αποτίμησης επενδύσεων. Θέματα που μελετούνται: μέθοδοι αξιολόγησης αξιογράφων (π.χ. χρεόγραφα, μετοχές, προαιρετικά δικαιώματα, προθεσμιακά συμβόλαια), προσδιορισμός καταλληλότητας αξιογράφων για συμπερίληψή τους σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια, αποτελεσματικοί τρόποι επιλογής συναλλαγών. Δίνεται έμφαση στην ανάλυση αξιογράφων (δηλ. την ορθή αποτίμηση της αξίας τους σε κεφαλαιαγορές), και στη διαχείριση χαρτοφυλακίου (δηλ., τον καλύτερο συνδυασμό αξιογράφων σε ένα χαρτοφυλάκιο, παρακολούθηση του χαρτοφυλακίου, και αξιολόγηση της απόδοσής του).

ΛΟΧ 323 Σύγχρονες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα συνδυάζει τη θεωρία αποτίμησης με αβεβαιότητα και μεθόδους προϋπολογισμού κεφαλαίου και λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Η παραδοσιακή μεθοδολογία προϋπολογισμού κεφαλαίου υστερεί στην αντιμετώπιση κινδύνου και αβεβαιότητας (τιμών των κεφαλαιουχικών αγαθών, συναλλαγματικών ισοτιμιών κ.λπ.). Οι σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων δίνουν τα εργαλεία για την ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για την αξιολόγηση αμοιβαίως αποκλειστέων επενδυτικών σχεδίων, όπως και την αξιολόγηση επενδυτικών και ερευνητικών σχεδίων. Γίνεται εκτενής χρήση αναλυτικών μεθόδων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό (φύλα εργασίας) για πρακτικές εφαρμογές.

ΛΟΧ 324 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών αποτελεί την κύρια δραστηριότητα των εμπορικών τραπεζών, ενώ το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον – αυξημένος ανταγωνισμός, φιλελευθεροποίηση, διεθνοποίηση των αγορών, καινούργια χρηματοοικονομικά αξιόγραφα – απαιτεί από τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τη χρηματοοικονομική τους διαχείριση. Το μάθημα παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές έννοιες, στρατηγικές και τεχνικές που βοηθούν τις τράπεζες να επιτύχουν σ’ αυτό το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Μετά την εξέταση του υφιστάμενου τραπεζικού περιβάλλοντος τραπεζικής δομής, προβλημάτων, και συνθηκών, το μάθημα επικεντρώνεται στην επιμέτρηση και διαχείριση διαφόρων ειδών κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ο επιτοκιακός, πιστωτικός, και συναλλαγματικός κίνδυνος. Το μάθημα μελετά, επίσης, την επιμέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης τραπεζών, βασικά αξιόγραφα και τεχνικές, διαχείριση τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού, νέες χρηματοοικονομικές στρατηγικές, και ολοκληρωμένες αποφάσεις τραπεζικής διοίκησης.

ΛΟΧ 325 Προαιρετικά Δικαιώματα, Προθεσμιακά Συμβόλαια και Διαχείριση Κινδύνου (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα περιγράφει τη φύση, τα χαρακτηριστικά, και τις αγορές για τα προαιρετικά δικαιώματα και προθεσμιακά συμβόλαια. Αναλύει τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία τους και τις βασικές τεχνικές αποτίμησης, καθώς και εφαρμογές τους στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης και στις επενδυτικές αποφάσεις: Εξετάζει, επίσης, ειδικά τον ρόλο τους στην αντιστάθμιση ή μείωση χρηματοοικονομικού κινδύνου (ασφάλεια χαρτοφυλακίου).

ΛΟΧ 326 Αλυσίδα Συστοιχιών και Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα σκοπεύει στην έκθεση των φοιτητών στην τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) και των εφαρμογών της στη χρηματοοικονομική. Το μάθημα αντανακλά την ταχεία ενσωμάτωση της τεχνολογίας στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Μέσω της ανάδειξης των προβλημάτων του τρέχοντος συγκεντρωτικού χρηματοοικονομικού συστήματος, οι φοιτητές θα εισαχθούν στην εν εξελίξει συζήτηση περί αποκέντρωσης του χρηματοοικονομικού συστήματος. Με το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να συζητήσουν κατά πόσον η τεχνολογία της αλυσίδας συστοιχιών αλλάζει ριζικά το χρηματοοικονομικό σύστημα. Αναμένεται επίσης ότι θα μπορούν να προσεγγίσουν το θέμα από διαφορετικές σκοπιές.

ΛΟΧ 421 Χρηματοοικονομική Πολιτική (6 ECTS)
Προαπαιτούμενα: ΛΟΧ 321 και ΛΟΧ 322
Το μάθημα αναλύει τα χρηματοοικονομικά θέματα που σχετίζονται με τον καθορισμό και την εφαρμογή της χρηματοοικονομικής πολιτικής της επιχείρησης (π.χ. εξετάζει αλληλοσχετισμούς ανάμεσα στην επικερδότητα και ανάπτυξη, τη μερισματική πολιτική, την πολιτική δανεισμού, την ανταγωνιστική στρατηγική τοποθέτηση κ.λπ.). Χρησιμοποιεί τη μέθοδο μελέτης περιπτώσεων, για να εφαρμόσει έννοιες και τεχνικές από προηγούμενα μαθήματα διοίκησης επιχειρήσεων στην ανάλυση ρεαλιστικών περιπτώσεων και πρακτικών προβλημάτων. Είναι ένα συνοπτικό μάθημα, που ακολουθεί όλα τα άλλα μαθήματα ειδίκευσης στη χρηματοοικονομική, παρέχοντας την ευκαιρία για επανεξέταση, σύνδεση και εφαρμογή αποκτηθεισών δεξιοτήτων σε ένα πιο εφαρμοσμένο περιεχόμενο.

ΛΟΧ 422 Δημόσια Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα εξετάζει τη χρηματοοικονομική πολιτική και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κυβερνητικές υπηρεσίες και δημόσιοι οργανισμοί, όπως καταμερισμό πόρων, αποτίμηση εσωτερικών συναλλαγών και δημόσια πολιτική δανεισμού (σε σχέση με την εκπαίδευση, κοινωνικές υπηρεσίες, φυσικούς πόρους, και το περιβάλλον).

ΛΟΧ 423 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 322
Το μάθημα μελετά τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον, με ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ευκαιρίες, περιορισμούς και κινδύνους που παρουσιάζονται σε δραστηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτά περιλαμβάνουν κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, ατελείς ή ιδιότυπες διεθνείς αγορές χρήματος, κεφαλαίων και ξένου συναλλάγματος, διαφορές σε λογιστικές μεθόδους, καθεστώτα φορολογίας και κρατικών επιχορηγήσεων, πολιτικό κίνδυνο ή ιδιαίτερο κίνδυνο χώρας λειτουργίας, καθώς και την αξιολόγηση και χρηματοδότηση διεθνών επενδυτικών ευκαιριών. Το μάθημα είναι χρήσιμο για διευθυντές σε οργανισμούς που ασχολούνται με το διεθνές εμπόριο (εξαγωγές ή εισαγωγές), που υπόκεινται σε ξένο ανταγωνισμό, και που έχουν ή μελετούν απ’ ευθείας επένδυση σε εξαρτώμενες εταιρείες στο εξωτερικό (στον τομέα των πωλήσεων, υπηρεσιών ή της παραγωγής).

ΛΟΧ 424 Χρηματοοικονομικά Μοντέλα (6 ECTS)
Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα καλύπτει χρηματοοικονομικά μοντέλα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων όπως διαχειρίσεις κινδύνων χαρτοφυλακίου μετοχών, χρήσης προαιρετικών δικαιωμάτων, και διαχείρισης κινδύνου ομολόγων. Ακόμη δίνεται έμφαση σε μοντέλα αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων και ομολόγων. Ο τρόπος μάθησης και εμβαθύνσεις είναι καθαρά εμπειρικός, αφού γίνετε εξολοκλήρου σε εργαστήριο ΗΥ όπου ο φοιτητής θα επεξεργάζεται τα διάφορα χρηματοοικονομικά μοντέλα χρησιμοποιώντας ως επί το πλείστον πραγματικά δεδομένα. Το μάθημα θα διδάσκεται με τη χρήση spreadsheet modeling της Excel.
Ο στόχος του μαθήματος αυτού είναι να δώσει στον φοιτητή μια πρακτική/εφαρμοσμένη προσέγγιση της ανάλυσης χρηματοοικονομικών δεδομένων και την χρήσης μοντέλων στην πράξη. Με το πέρας του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου ο φοιτητής θα έχει τις ικανότητες να είναι σε θέση να οργανώσει και να δημιουργήσει χρηματοοικονομικά μοντέλα που είναι απαραίτητα για μία επιχείρηση ή να είναι σε θέση να συνεργασθεί με ειδικούς για την εφαρμογή πολύπλοκων μοντέλων μέσα στην επιχείρηση. Ταυτόχρονα, μέσα από το μάθημα ο φοιτητής όχι μόνο θα έχει εμβαθύνει τις γνώσεις του σε spreadsheet modeling της Excel, αλλά και θα έχει και την δυνατότητα να εφαρμόσει αυτές τις γνώσεις και σε γλώσσα προγραμματισμού τόσο στην Excel (Visual Basic) αλλά και σε άλλα data analysis software packages.

ΛΟΧ 425 Σύγχρονα Θέματα στη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα εισάγει προχωρημένα σύγχρονα θέματα στη χρηματοοικονομική. Δίνει τη δυνατότητα σε μικρές ομάδες φοιτητών να εργαστούν σε επιλεγμένα θέματα χρηματοοικονομικής που τους ενδιαφέρουν και να αναπτύξουν την ικανότητα να παρακολουθούν τη σχετική βιβλιογραφία και να εκπονούν ανεξάρτητη εργασία. Το περιεχόμενο δυνατόν να αλλάζει από χρόνο σε χρόνο, ανάλογα με τα εκάστοτε ενδιαφέροντα των καθηγητών και των φοιτητών.

ΛΟΧ 426 Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνου (6 ECTS)

Προαπαιτούμενο: ΛΟΧ 222
Το μάθημα καλύπτει την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση χρηματοοικονομικών και άλλων ασφαλιζόμενων κινδύνων. Τα οικονομικά της ζήτησης και της προσφοράς ασφάλισης θα παράσχουν τη λογική πίσω από την ύπαρξη των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων διαχείρισης κινδύνων. Κύριοι άξονες του μαθήματος είναι η αποτίμηση πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου θνησιμότητας και κινδύνου καταστροφής. Προσφέρεται, επίσης, μια ποιοτική επισκόπηση των δραστηριοτήτων των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως, επίσης, και το γενικό εποπτικό πλαίσιο της ασφαλιστικής βιομηχανίας τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.

ΛΟΧ 495 Διπλωματική Μελέτη στη Χρηματοοικονομική Ι (6 ECTS)

Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.

ΛΟΧ 496 Διπλωματική Μελέτη στη Χρηματοοικονομική ΙΙ (6 ECTS)
Εκπόνηση έρευνας σε θεωρητικά θέματα ή πρακτικά προβλήματα στον χώρο της Χρηματοοικονομικής.