Πληροφορίες αναφορικά με:

  • Προκήρυξη θέσεων στο πρόγραμμα
  • Υποβολή Αίτησης
  • Δίδακτρα
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών


Σε αυτό το πρόγραμμα διάρκειας ενάμιση έτους οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην χρηματοοικονομική με θεωρητική αλλά και πρακτική κατεύθυνση. Λαμβάνουν εκπαίδευση με έμφαση στην θεωρία και εφαρμογή των ποσοτικών και εμπειρικών μεθόδων της χρηματοοικονομικής κυρίως στην χρηματοοικονομική των επιχειρήσεων και την ανάλυση κεφαλαιουχικών επενδύσεων, στις κεφαλαιουχικές αγορές και στις αγορές παραγώγων και στην διαχείριση ρίσκου, και στην ανάλυση επενδύσεων χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομικών αξιογράφων.

Για το μεταπτυχιακό (MSc) στη Χρηματοοικονομική απαιτείται συμπλήρωση τουλάχιστον 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). Το πρόγραμμα αναλυτικά περιλαμβάνει τα μαθήματα, που παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα:

Πρώτος Χρόνος: Χειμερινό Εξάμηνο Πιστωτικές μονάδες
Κωδικός Μαθήματος Κωδικός Μαθήματος  
ΛΟΧ 515 Βασική Λογιστική 2
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία 7
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις 7
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια 7
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Έρευνα Κεφαλαιαγορών 7
     
Πρώτος Χρόνος: Εαρινό Εξάμηνο  
Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος  
Τα 18 ECTS από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων*:
ΔΕΔ 523 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση 6
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 6
ΛΟΧ 520 Οικονομικά της Επιχείρησης ή μάθημα εμβάθυνσης 6
     
Τουλάχιστον 12 ECTS από τον παρακάτω κατάλογο μαθημάτων:
ΛΟΧ 524 Χρηματοοικονομικά Μοντέλα 6
ΛΟΧ 527 Θεωρία και Μεθοδολογία στη Χρηματ. και Λογιστική 6
ΔΕΔ 529 Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων στη Διοίκηση 6
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα
και τις Χρηματαγορές της Κύπρου
6
ΛΟΧ 531 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση 6
ΛΟΧ 532 Χρηματοοικονομική Βελτιστοποίηση και Ανάλυση Αποφάσεων 6
ΛΟΧ 533 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών 6
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6
ΛΟΧ 535 Σεμινάριο στη Θεωρία Παραγώγων 6
ΛΟΧ 536 Αποτίμηση Επιχειρήσεων 6
ΛΟΧ 537 Θεωρητικά Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
Άλλα μαθήματα κατ' επιλογήν / εμβάθυνσης**
     
Δεύτερος Χρόνος: Χειμερινό Εξάμηνο  
Μάθημα κατ΄ επιλογήν / εμβάθυνσης** 6
Διπλωματική Εργασία 24

Σημείωση:

* Μπορεί να γίνει απαλλαγή από ένα μόνο μάθημα (ανάλογα με την προηγούμενη εμπειρία του φοιτητή).

** Άλλα κατ' επιλογήν μαθήματα πρέπει να εγκριθούν από τον Υπεύθυνο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μπορούν να οργανωθούν μαθήματα με τουλάχιστον τέσσερις φοιτητές, που θα έχουν κάνει προεγγραφή.

Διπλωματική Μελέτη

Στο πλαίσιο του προγράμματος μάστερ, οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν διπλωματική μελέτη κατά το τρίτο εξάμηνο, η οποία αντιστοιχεί σε 24 ECTS. Ορισμένοι από τους κανόνες που διέπουν τη διπλωματική μελέτη, έχουν ως εξής:

    • Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος (advisor) για καθοδήγηση της διπλωματικής μελέτης του φοιτητή επιλέγεται από το φοιτητή και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος πριν από το τέλος του πρώτου ακαδημαϊκού έτους, και το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου.
    • Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τμήματος η σύνθεση τριμελούς επιτροπής για την επιτήρηση και αξιολόγηση της διπλωματικής μελέτης του φοιτητή. Ο πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής κατά την υποστήριξη της διατριβής δεν πρέπει να είναι ο ακαδημαϊκός σύμβουλος του φοιτητή. Μέλος της τριμελούς επιτροπής μπορεί να είναι και ένας ακαδημαϊκός εκτός Τμήματος ή Πανεπιστημίου.
    • Αναμένεται εκτεταμένη ερευνητική πρόταση για την διπλωματική μελέτη (5-10 σελίδες), η οποία υποβάλλεται για έγκριση και υπογραφή από την Τριμελή Επιτροπή, το αργότερο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Η διπλωματική μελέτη αναμένεται να υποβληθεί μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου στον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής, ο οποίος καθορίζει την ημερομηνία παρουσίασης της ενοποιών της ΤριμελούςΕπιτροπής. Για αποφοίτηση το Εαρινό εξάμηνο, η διπλωματική μελέτη αναμένεται να υποβληθεί ένα μήνα πριν το πέρας της εξεταστικής περιόδου. Παράταση μπορεί να δοθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών ή τον Πρόεδρο του Τμήματος .

Τηλ Επικοινωνίας: + 357 22 89 3605
 
Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του πτυχίου αναφέρονται στην περιγραφή των μαθημάτων

Υπεύθυνος για το Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική: Σπύρος Μαρτζούκος & Γιώργος Νησιώτης