Κωδικός Τίτλος μαθήματος Διδακτικές μονάδες
Υποχρεωτικά (6 μαθήματα)
ΜΑΣ 001 Μαθηματικά Ι (ή αντίστοιχο) 6
ΜΑΣ 061 Στατιστική Ανάλυση (ή αντίστοιχο) 6
ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 7
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7
ΛΟΧ 322 Επενδύσεις και Διοίκηση Χαρτοφυλακίου 6
ΛΟΧ 325 Προαιρετικά Δικαιώματα, Προθεσμιακά Συμβόλαια και Διαχείριση Κινδύνου 6
Περιορισμένης Επιλογής (τουλάχιστον 2 μαθήματα – μέχρι 4 μαθήματα το μέγιστο)
ΛΟΧ 221, ή
ΛΟΧ 101
Προσωπική Χρηματοοικονομική, ή
Χρηματοοικονομική Παιδεία
6
ΛΟΧ 321 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ 6
ΛΟΧ 323 Σύγχρονες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 6
ΛΟΧ 324 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών 6
ΛΟΧ 411 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 6
ΛΟΧ 421 Χρηματοοικονομική Πολιτική 6
ΛΟΧ 423 Διεθνής Χρηματοοικονομική 6
ΛΟΧ 424 Χρηματοοικονομικά Μοντέλα 6
ΛΟΧ 425 Σύγχρονα Θέματα στην Χρηματοοικονομική 6
ΛΟΧ 426 Ασφάλιση και Διαχείριση Κινδύνου 6
Ελεύθερης Επιλογής (από 0 μέχρι 2 μαθήματα το μέγιστο)
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση I 7
ΛΟΧ 314 Κυπριακό Εμπορικό Δίκαιο 6
ΝΟΜ 418 Δίκαιο Χρηματαγορών 6
ΟΙΚ 261 Προχωρημένα Μικροοικονομικά 7
ΟΙΚ 262 Προχωρημένα Μακροοικονομικά 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι 7
ΟΙΚ 263 Προχωρημένη Οικονομετρία 7
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 6
ΦΥΣ 221 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Ι 7
ΦΥΣ 222 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής ΙΙ 7
ΜΑΣ 271 Αριθμητική Ανάλυση Ι 7
ΜΑΣ 350 Στοχαστικές Ανελίξεις 7
ΜΑΣ 362 Στατιστική ΙΙ 7
ΜΑΣ 371 Αριθμητική Ανάλυση ΙΙ 7
ΜΑΣ 456 Χρονοσειρές 7
ΜΑΣ 458 Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων 7
ΜΑΣ 471 Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων 7
ΜΑΣ 473 Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων 7
ΕΠΛ 341 Τεχνητή Νοημοσύνη 7.5
ΕΠΛ 342 Βάσεις Δεδομένων 7.5
ΕΠΛ 442 Μηχανική Μάθηση 7.5
ΕΠΛ 442 Προχωρημένες Βάσεις Δεδομένων 7.5

Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος

Πληροφορίες και αίτηση