ΛΟΧ 515 Βασική Λογιστική (2 ECTS)
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να υποβοηθήσει στην κατανόηση της χρήσης της λογιστικής στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το μάθημα εξετάζει θέματα, που αφορούν το λογιστικό κύκλο της επιχείρησης, ετοιμασία και παρουσίαση των τριών βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Βαθμολογείται με Pass/Fail.

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Λίνα Λεμέσιου 

ΛΟΧ 516 Χρήση Λογισμικού στη Χρηματοοικονομική (3 ECTS)
Γίνεται εισαγωγή στη χρήση βάσεων δεδομένων και πακέτων λογισμικού, υποβοηθητικών στη χρήση τους από το Χρηματοοικονομικό υπεύθυνο εταιρείας/οργανισμού για ανάλυση δεδομένων και βέλτιστη λήψη αποφάσεων – απευθύνεται σε νέους φοιτητές του Μάστερ Χρηματοοικονομικής. Καλύπτονται βάσεις δεδομένων (όπως Compustat/GlobalVantage, Datastream, CRSP, IDES), και λογισμικό (όπως το Matlab). Βαθμολογείται με Pass/Fail.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης

ΛΟΧ 517 Εφαρμοσμένη Αξιολόγηση Πιστωτικού Ρίσκου (3 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει την αναγνώριση και αξιολόγηση πιστωτικού ρίσκου για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (π.χ. τράπεζες και ασφαλιστικές). Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν μεθοδολογίες πιστωτικής βαθμολόγησης (π.χ. για καταναλωτές, ιδιωτικές εταιρείες, κλπ), και τα μοντέλα που προτείνονται από τις επικρατούσες κανονιστικές οδηγίες. Για την εφαρμογή της αξιολόγησης πιστωτικού ρίσκου και ανάλυση δεδομένων, γίνεται χρήση στατιστικού λογισμικού (π.χ. SAS).

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Έφη Αντωνίου

ΛΟΧ 520 Οικονομικά της Επιχείρησης (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει ευρύτητα θεμάτων για κατανόηση του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος της επιχείρησης από την άποψη των νεοκλασικών οικονομικών, της θεωρίας της επιχείρησης και της βιομηχανικής οργάνωσης. Καλύπτονται η θεωρία χρησιμότητας (utility theory), καμπύλες αδιαφορίας, αποτελέσματα υποκατάστασης και εισοδήματος, συναρτήσεις και ελαστικότητα ζήτησης, συναρτήσεις παραγωγής και κόστους, γενική ισορροπία και αποτελεσματικότητα, βασικές αρχές βιομηχανικής οργάνωσης και μορφές ανταγωνισμού, θεωρία αγορών (auction theory) και θεωρία παιγνίων.

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Νίκη Παπαδοπούλου

ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία (7 ECTS)
Το μάθημα παρουσιάζει αναλυτικά τη θεωρία χρηματοοικονομικών αποφάσεων και πολιτικής της επιχείρησης. Καλύπτονται οι μέθοδοι προϋπολογισμού κεφαλαίου, θεωρία και μελέτη χρησιμότητας (utility) και κινδύνου, θεωρία χαρτοφυλακίου και διασποράς κινδύνου, μελέτη και κριτική παραδοσιακών και εναλλακτικών μοντέλων αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών, εισαγωγή στην ανάλυση και αποτίμηση χρηματοοικονομικών δικαιωμάτων και επιπτώσεις για την πολιτική της επιχείρησης, θεωρία αποτελεσματικών αγορών, πολιτική χρηματοδότησης και δανεισμού, μερισματική πολιτική, εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος

ΛΟΧ 522 Επενδύσεις (7 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει τις βασικές αρχές αποτίμησης χρηματοοικονομικών αξιογράφων και ανάλυσης επενδύσεων. Στόχος είναι η αποτίμηση και ανάλυση των διαφόρων αξιογράφων (ομολόγων, μετοχών, προαιρετικών δικαιωμάτων και προθεσμιακών συμβολαίων) και η εξεύρεση αυτών που είναι υποτιμημένα. Τονίζεται ο ρόλος της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και η επένδυση σε αυτά από την άποψη ρίσκου-απόδοσης, ώστε να σχεδιαστεί χαρτοφυλάκιο κατάλληλο για τις ανάγκες του επενδυτή. Το μάθημα καλύπτει τη θεωρία των επενδύσεων, καθώς και γνώσεις πρακτικού ενδιαφέροντος για επενδυτές και συμβούλους επενδύσεων.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης

ΛΟΧ 523 Προχωρημένες Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα παρουσιάζει στατιστικές μεθοδολογίες χρήσιμες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, όπως γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση, διαχωριστική ανάλυση, παραγοντική ανάλυση και μοντέλα διαρθρωτικών εξισώσεων. Πέραν από τη θεωρητική ανάλυση, οι φοιτητές εξασκούνται με πρακτικές εφαρμογές σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Διοικητικής Επιστήμης κ.λπ.) και κάνουν χρήση λογισμικού, όπως SAS και SPSS. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι φοιτητές εφαρμόζουν τις γνώσεις τους με την περάτωση εργασίας με πραγματικά δεδομένα.

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Έφη Αντωνίου

ΛΟΧ 524 Χρηματοοικονομικά Μοντέλα (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει χρηματοοικονομικά μοντέλα αποφυγής ή διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, διαχειρίσεις χαρτοφυλακίου, αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων, swaps, ομολόγων και αξιών με κάλυψη στεγαστικών δανείων (mortgage-backed securities). Δίνεται έμφαση στη χρήση στατιστικής, βελτιστοποίησης και προσομοίωσης για την επίλυση χρηματοοικονομικών προβλημάτων, και σε εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών με γλώσσες μοντελοποίησης υψηλού επιπέδου (όπως GAMS) και spreadsheets.

Διδάσκων: Καθηγητής Ηρακλής Βλαδιμήρου

ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια (7 ECTS)
Το μάθημα μελετά την αποτίμηση και χρήση χρηματοοικονομικών προαιρετικών δικαιωμάτων εξαρτωμένων από την αξία μετοχών, ξένου συναλλάγματος, δεικτών του χρηματιστηρίου και ομολόγων, προαιρετικών συμβολαίων και πραγματικών (επενδυτικών) δικαιωμάτων. Πρώτα, αναπτύσσεται η μεθοδολογία no-arbitrage και η χρήση της στην αποτίμηση προθεσμιακών συμβολαίων (futures) και στη δημιουργία διωνυμικών δένδρων και του μοντέλου των Black-Scholes. Μετά, παρουσιάζονται επεκτάσεις του θεωρητικού μοντέλου για μερίσματα και πρώιμη εξάσκηση, και εφαρμογές: (1) σε αποτίμηση δικαιωμάτων σε δείκτες μετοχών, συνάλλαγμα και μελλοντικά συμβόλαια (2) διαχείριση κινδύνου (3) αποτίμηση δικαιωμάτων ενσωματωμένων σε εταιρικά χρεώγραφα (π.χ. η μετοχή ως δικαίωμα στα κεφάλαια της εταιρείας, ανακλητά ομόλογα κ.λπ.) (4) εισαγωγή στην αποτίμηση δικαιωμάτων εξαρτωμένων από αβεβαιότητα επιτοκίων και (5) πραγματικών επενδυτικών δικαιωμάτων.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Μιλιδώνης

ΛΟΧ 526/626  Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Έρευνα Κεφαλαιαγορών (7 ECTS)
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση σύγχρονων χρηματοοικονομικών θεμάτων τόσο από τις διεθνείς όσο και από την κυπριακή κεφαλαιαγορά για ορθολογιστική λήψη αποφάσεων από τους βασικούς χρήστες, όπως αναλυτές, επενδυτές, τραπεζίτες. Έμφαση στο μάθημα αυτό δίδεται στην εμπειρική εφαρμογή θεμάτων, που αφορούν ανάλυση κεφαλαιαγορών, όπως: εταιρική στρατηγική ανάλυση και ποιότητα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, δανειοληπτική ικανότητα και πρόβλεψη χρεοκοπίας, εταιρική διακυβέρνηση cross listing σε διεθνείς αγορές, αποτίμηση επιχειρήσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση, εταιρικές αποφάσεις μερισματικής πολιτικής και δανεισμού, συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, earnings management, fundamental analysis, εμπειρικά θέματα αξιοπιστίας κεφαλαιαγορών, πρόβλεψη κερδοφορίας, διεθνής χρηματοοικονομική ανάλυση.

Διδάσκων: Καθηγητής Ανδρέας Χαρίτου

ΛΟΧ 527/627  Θεωρία και Μεθοδολογία στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει σύγχρονες μεθοδολογίες εμπειρικής έρευνας στη Χρηματοοικονομική και τη Λογιστική. Με τη μελέτη και ανάλυση της σύγχρονης ακαδημαϊκής έρευνας γίνεται εμβάθυνση στην επίδραση των χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών στην αξιολόγηση μετοχών. Επιπλέον, μελετάται ο ρόλος των χρηματοοικονομικών αναλυτών στις αγορές μετοχών, η σχέση μεταξύ λογιστικών μεθόδων και αγορών και η καταμέτρηση του κινδύνου.

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου

ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου (6 ECTS)
Αφού καλύψει τις παραδοσιακές μεθόδους προϋπολογισμού κεφαλαίου και τα μειονεκτήματά τους, το μάθημα επικεντρώνεται στην αξιολόγηση επενδυτικών αποφάσεων, που εμπεριέχουν διάφορες μορφές ευελιξίας για προσαρμογές του οργανισμού κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και αλλαγής. Τονίζεται η χρησιμότητα της μεθοδολογίας real options τόσο σε επιχειρησιακές όσο και σε στρατηγικές αποφάσεις. Γίνεται εισαγωγή στις στοχαστικές διαδικασίες και στη μεθοδολογία αποτίμησης των real options και χρήση μεθόδων προσομοίωσης και δυναμικού προγραμματισμού. Γίνεται, επίσης, εκτενής χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για πρακτικές εφαρμογές.

Διδάσκων: Καθηγητής Λένος Τριγιώργης

ΛΟΧ 529 Εφαρμογές Νευρωνικών Δικτύων στη Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα αυτό παρέχει ευρεία κάλυψη Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (ΑΝΝ). Στα συγκεκριμένα θέματα που καλύπτονται, περιλαμβάνονται: Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, Αλγόριθμοι μάθησης backpropagation και RBF, Νευρωνικά Δίκτυα με κατανομές πιθανοτήτων, Αλγόριθμοι μάθησης LVQ και SOFM κατά Kohonen και επίλυση προβλημάτων μεγάλης κλίμακας με χρήση ειδικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (vector machines). Δίνονται εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική, Λογιστική και άλλους τομείς της Διοίκησης. Οι φοιτητές εφαρμόζουν τη θεωρία σε συγκεκριμένο project στη Χρηματοοικονομική ή Λογιστική.

Διδάσκων: Καθηγητής Χριστάκης Χαραλάμπους

ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα και τις Χρηματαγορές της Κύπρου (6 ECTS)
Το σεμινάριο στοχεύει στην ανάλυση ενός ευρέος φάσματος οικονομικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων σε σχέση με την κυπριακή οικονομία, το τραπεζικό σύστημα και τις χρηματαγορές στην Κύπρο. Τα θέματα του σεμιναρίου εξετάζονται από τη χρηματοοικονομική σκοπιά και υπό το φως δύο υπό εξέλιξη ιστορικών γεγονότων: της παγκοσμιοποίησης των οικονομιών και των διεθνών αγορών από τη μία και της ενταξιακής πορείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, εξελίξεις που προδιαγράφουν τις προοπτικές για προσαρμογή και τις προκλήσεις για την κυπριακή οικονομία και το χρηματοοικονομικό της τομέα.

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Γιώργος ΚυριάκουΕιδικός Επιστήμονας Μάριος Κληρίδης

ΛΟΧ 532 Χρηματοοικονομική Βελτιστοποίηση και Ανάλυση Αποφάσεων (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει κύρια θέματα μαθηματικού προγραμματισμού και χρηματοοικονομικής βελτιστοποίησης και τη θεωρία λήψης αποφάσεων (Decision Theory), που αποτελούν βασικά ερευνητικά εργαλεία της χρηματοοικονομικής και των οικονομικών επιστημών. Θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν γραμμικό προγραμματισμό, duality, μη γραμμικό προγραμματισμό χωρίς και με περιορισμούς, στοχαστικό προγραμματισμό και στοχαστικές ανελίξεις και εφαρμογές τους στη Χρηματοοικονομική. Επίσης, καλύπτεται η θεωρία και εφαρμογές λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επίλυση προβλημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ΛΟΧ 533 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Τραπεζών (6 ECTS)
Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον – αυξημένος ανταγωνισμός, φιλελευθεροποίηση, διεθνοποίηση των αγορών, καινούργια χρηματοοικονομικά αξιόγραφα – απαιτεί από τις τράπεζες να αναθεωρήσουν τη χρηματοοικονομική τους διαχείριση. Το μάθημα παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές έννοιες, στρατηγικές και τεχνικές που βοηθούν τις τράπεζες να επιτύχουν σ΄ αυτό το χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Μετά την εξέταση του υφιστάμενου τραπεζικού περιβάλλοντος, τραπεζικής δομής, προβλημάτων, και συνθηκών, το μάθημα επικεντρώνεται στην επιμέτρηση και διαχείριση διαφόρων ειδών κινδύνου, που αντιμετωπίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως ο επιτοκιακός, πιστωτικός και συναλλαγματικός κίνδυνος. Το μάθημα μελετά, επίσης, την επιμέτρηση και αξιολόγηση της απόδοσης τραπεζών, τα βασικά αξιόγραφα και τεχνικές, τη διαχείριση τραπεζικών στοιχείων ενεργητικού/παθητικού, τις νέες χρηματοοικονομικές στρατηγικές και τις ολοκληρωμένες αποφάσεις τραπεζικής διοίκησης.

Διδάσκων: Καθηγητής Σταύρος Ζένιος

ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (6 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να δείξει τη χρήση της χρηματοοικονομικής θεωρίας και εφαρμοσμένης στατιστικής στη μέτρηση και διαχείριση κινδύνων στους οποίους υπόκεινται οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Θα καλυφθούν: Βασιλεία Ι & ΙΙ, value-at-risk, μέτρα ρίσκων (coherent). Προσομοίωση κατανομών Profit & Loss με Γκαουσιανές παραδοχές για χαρτοφυλάκια μετοχών και ομολόγων, επάρκεια κεφαλαίου. Παράγοντες ρίσκου χρηματοοικονομικών αγορών και μεταβλητή διακύμανση, διαδικασίες EWMA και GARCH. Χρηαματοοικονομικοί κίνδυνοι (extreme) με μη Γκαουσιανές παραδοχές, μοντέλα extreme value. Ρίσκα χρεοκοπίας και συστήματα αξιολόγησης (rating). Πιθανότητα χρεοκοπίας, ρυθμοί επανάκτησης, επάρκεια κεφαλαίου για κινδύνους χρεοκοπίας. Μεθοδολογίες Credit Metrics (JP Morgan), αναμενόμενος χρόνος χρεοκοπίας – KMV (Moody’s), αναλογιστική μέθοδος (Credit Suisse First Boston). Επιχειρησιακοί κίνδυνοι, μέτρηση με Loss distribution, επάρκεια κεφαλαίου. Διοίκηση χρηματοοικονομικών κινδύνων, κεφάλαιο για μη-αναμενόμενες απώλειες, μεταφορά ρίσκων και hedging.

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Μάριος Κυριάκου

ΛΟΧ 535 Σεμινάριο στη Θεωρία Παραγώγων (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής θεωρίας, με έμφαση σε σύγχρονες θεωρίες αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων, χρηματοοικονομική συνεχούς χρόνου, εναλλακτικά υποδείγματα για στοχαστικές διαδικασίες (γεωμετρική κίνηση Brown, διαδικασίες Poisson, στοχαστική διακύμανση, στοχαστικά επιτόκια), αριθμητικές μεθοδολογίες για πολυδιάστατα προβλήματα, προβλήματα με εναλλακτικές στοχαστικές διαδικασίες και προβλήματα με path-dependencies, θέματα αποτίμησης προαιρετικών δικαιωμάτων με συναλλαγματικό κίνδυνο, συμβόλαια εγγυημένου κεφαλαίου με ενσωματωμένα προαιρετικά δικαιώματα, option replication χωρίς και με κόστος συναλλαγών.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος Μαρτζούκος

ΛΟΧ 536 Αποτίμηση Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να θέσει γερά θεμέλια γύρω από τις διάφορες προσεγγίσεις και μεθόδους αποτίμησης επιχειρήσεων. Θα καλυφθούν: Η προσέγγιση εισοδήματος (Income Approach). Η προσέγγιση αγοράς (Market Approach). Η προσέγγιση κεφαλαιουχικών αγαθών (Asset-Based Approach). Η προσέγγιση πραγματικών προαιρετικών δικαιωμάτων (Real options Approach). Η έρευνα δεδομένων επιχειρήσεως και κλάδου δραστηριότητας. Η ανάλυση χρηματοοικονομικών δηλώσεων (Financial Statement Analysis), και η ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών (Ratio Analysis). Οι υπερτιμήσεις ελέγχου και απόκτησης (Control & Acquisition Premium), προεξοφλήσεις έλλειψης ελέγχου (Lack of Control Discounts), προεξοφλήσεις μη-ρευστότητας και έλλειψης αγοράς (Illiquidity & Lack of Marketability Discounts). Αποτίμηση συνεταιρισμών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. Αποτίμηση άυλων αγαθών (Intangible Assets).

Διδάσκων: Ειδικός Επιστήμονας Στέλιος Μαρκουλής

ΛΟΧ 537 Θεωρητικά Θέματα Χρηματοοικονομικής (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει προχωρημένα θέματα χρηματοοικονομικής θεωρίας. Το αντικείμενο του μαθήματος δύναται να διαφέρει ανάλογα με το διδάσκοντα καθηγητή.

Διδάσκων: Καθηγητής Σταύρος Ζένιος

ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής (6 ECTS)
Το μάθημα καλύπτει ειδικά και εφαρμοσμένα θέματα χρηματοοικονομικής. Το αντικείμενο του μαθήματος δύναται να διαφέρει ανάλογα με το διδάσκοντα καθηγητή.

Διδάσκων: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Καραμάνου

ΛΟΧ 541-6 Προχωρημένα Θέματα (3 ECTS)
Το μάθημα εισάγει μεταπτυχιακούς φοιτητές σε σύγχρονα/προχωρημένα ερευνητικά θέματα, με την σε βάθος ανάλυση θεμάτων, και παρακολούθηση και ενεργό συμμετοχή σε παρουσιάσεις από ερευνητικές εργασίες και παρουσίαση κριτικής ανάλυσης επιλεγμένων εργασιών. Βαθμολογούνται με Pass/Fail.

Διδάσκων: Καθηγητής Σταύρος ΖένιοςΚαθηγητής Ανδρέας ΧαρίτουΑναπληρωτής Καθηγητής Σπύρος ΜαρτζούκοςΛέκτορας Γιάννης Δενδραμής

ΛΟΧ 661 Προχωρημένη Εταιρική Χρηματοοικονομική (7 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση θεωριών και μοντέλων εταιρικής χρηματοοικονομικής και θεμάτων ασύμμετρης πληροφόρησης, ανεπιθύμητης επιλογής, ηθικού κινδύνου και προβλημάτων principal-agent στην μελέτη βέλτιστης κεφαλαιουχικής δομής, μερισματικής πολιτικής και επαναγοράς μετοχών, βέλτιστων χρηματοοικονομικών συμβάσεων και αναδιάρθρωσης κεφαλαίου.

Διδάσκων: Λέκτορας Στυλιανός Παπαγεωργίου

ΛΟΧ662 Προχωρημένη Αποτίμηση Κεφαλαίου (7 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των θεωριών αποφάσεων με αβεβαιότητα, συντελεστών προεξόφλησης και απουσία αρμπιτράζ, σύγχρονων μοντέλων αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών σε συνθήκες ισορροπίας και διαχρονικές αποφάσεις σε διακριτό και συνεχή χρόνο.

Διδάσκων: Επισκέπτης Καθηγητής Γεώργιος Κορνιότης

ΛΟΧ 663 Προχωρημένες Μέθοδοι στην Εμπειρική Χρηματοοικονομική (7 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση εμπειρικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση χρηματοπιστωτικών αγορών και σε εμπειρική εταιρική χρηματοοικονομική με έμφαση σε στην μελέτη των στατιστικών ιδιοτήτων των αποδόσεων αγαθών και της αποτελεσματικής υπόθεσης των αγορών, τεστ μοντέλων αποτίμησης κεφαλαιουχικών αγαθών (CAPM, APT), conditional models, event studies καθώς και οικονομετρία της μικροδομής των αγορών.

Διδάσκων: Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Παναγίδης