Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & CYMAR Market Reasearch Ltd: Ιούνιο 2010
 
 
 
Γραφείο Αποφοίτων ΠΚ & RAI Consultants Public Ltd: Μάρτιο 2007
 
 
Γραφείο Αποφοίτων & Βιβλιοθήκη ΠΚ: Μάιο 2004