Το στρατηγικό σχέδιο του Tμήματος έχει επωφεληθεί από τις συστάσεις της συμβουλευτικής επιτροπής στις πρόσφατες αξιολογήσεις του. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε έλαβε υπόψη τις θέσεις που εξετάστηκαν από τις τμηματικές ad-hoc επιτροπές, οι οποίες περιλαμβάνουν, εκτός από τα μέλη της σχολής, εκπροσώπους του φοιτητικού σώματος από όλα τα σχετικά προγράμματα σπουδών, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό.

Οι στόχοι του Τμήματος πηγάζουν από τη φιλοσοφία του ότι, η Αρχιτεκτονική σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα αναζητήσεων, σε τομείς όπως ο πολιτιστικός, κοινωνικός, τεχνολογικός, πολιτικός και οικονομικός, που επηρεάζουν τόσο τον άνθρωπο όσο και το περιβάλλον σε πολλά επίπεδα. Κατ’ επέκταση, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής έχει να διαδραματίσει μέσα από την εκπαίδευση και την έρευνα ένα σημαντικό ρόλο στην παραγωγή αρχιτεκτονικής κουλτούρας, σχεδιαστικής γνώσης και τεχνογνωσίας στους προαναφερόμενους τομείς. Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής και της πόλης, παρέχοντας υψηλού επιπέδου μόρφωση και εκπαίδευση στους σπουδαστές του, και επιδιώκοντας την εμπλοκή τους στη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος.

Κατά συνέπεια, οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος Αρχιτεκτονικής στοχεύουν:

Διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

 • Ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης του Τμήματος, για βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και της έρευνας.
 • Ενίσχυση της διδασκαλίας, βελτιώνοντας την αναλογία καθηγητών/φοιτητών αυξάνοντας τον αριθμό του μόνιμου ακαδημαϊκού προσωπικού σε δεκαοκτώ (18) μέλη ώστε, για παράδειγμα στα στούντιο, σε κάθε διδάσκων να αντιστοιχούν δώδεκα ή δεκαπέντε φοιτητές.
 • Ενσωμάτωση της επαγγελματικής πρακτικής και της ακαδημαϊκής έρευνας στη δομή των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων του Τμήματος σε ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών και τεχνικών υποδομών και εισαγωγή μηχανισμών που ενισχύουν και εμπλουτίζουν την εκπαίδευση των σπουδαστών, στην αναζήτηση και πρακτική της Αρχιτεκτονικής.
 • Ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της εμπλοκής των φοιτητών σε κάθε πτυχή των σημαντικών πυλώνων της οικολογίας, της τεχνολογίας, της κοινωνίας, του πολιτισμού, της πολιτικής και της οικονομίας.
 • Ενίσχυση των προσπαθειών προσέλκυσης διακεκριμένων συναδέλφων για ένταξη τους στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος, ερευνητών και φοιτητών, με στόχο τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων του.
 • Περαιτέρω διάδοση της γνώσης διατηρώντας και ενισχύοντας τους υπάρχοντες τομείς έρευνας, καθώς και προσελκύοντας και καθιερώνοντας στο Τμήμα νέα ερευνητικά πεδία.
 • Ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας τόσο μεταξύ του Τμήματος, της Πολυτεχνικής Σχολής και γενικότερα του
 • Πανεπιστημίου, όσο και με περιφερειακούς και διεθνείς φορείς.
 • Προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος, ώστε να αντιμετωπιστούν κριτικά οι ανάγκες της κοινωνίας τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.
 • Ενθάρρυνση της κινητικότητας, ώστε να διευρύνουν τα δίκτυα συνεργασίας σπουδαστών και αποφοίτων του Τμήματος, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη συνεργασιών για έρευνα και πρακτική.
 • Βελτίωση του επιπέδου των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο Τμήμα, αυξάνοντας τον αριθμό μαθημάτων και προγραμμάτων που προσφέρονται στην αγγλική γλώσσα.

Ορθολογική διαχείριση πόρων.

 • Ενίσχυση της συνοχής και υποστήριξη της αυτονομίας των Tμημάτων, μέσω εποικοδομητικών συζητήσεων και της συνεργασίας των τμηματικών ad-hoc επιτροπών.
 • Εξασφάλιση ευελιξίας στη διαχείριση των καθημερινών καθηκόντων του Τμήματος, σε περιπτώσεις όπου μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού απουσιάζουν σε εκπαιδευτικές σεμινάρια, σαββατική άδεια κ.λπ.
 • Απλοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων στις συνεργασίες του Τμήματος με την Πολυτεχνική Σχολή και το Πανεπιστήμιο γενικότερα.
 • Μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος και παροχή κάθε απαραίτητου μηχανισμού υποστήριξης, με στόχο την επίτευξη της αποστολής και του στρατηγικού του σχεδίου.
 • Διασφάλιση της συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των διδασκόντων, ερευνητών και διοικητικών στελεχών, ώστε να διατηρούνται τα υψηλά επίπεδα θεσμικής υποστήριξης.
 • Ανάπτυξη μηχανισμών και κριτηρίων αξιολόγησης, που θα ενισχύουν το αίσθημα της ευθύνης και θα δίνουν επιπλέον κίνητρα ανέλιξης στο προσωπικό του Τμήματος. Στόχος είναι η ενθάρρυνση όλων των εμπλεκομένων να υιοθετήσουν την αποστολή του Τμήματος, ως δική τους.
 • Συνεχής επαναξιολόγηση και επανεξέταση των επιχειρησιακών διαδικασιών, ώστε να ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Συνεχής ανάπτυξη.

 • Ενίσχυση των υφιστάμενων πηγών εσόδων κι αναζήτηση νέων, προσελκύοντας εσωτερική και εξωτερική χρηματοδότηση, κι επιχορηγήσεις που θα υποστηρίξουν τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες των σπουδαστών, ερευνητών και ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, προκειμένου να αναπτυχθούν νέες ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες για μάθηση και έρευνα.
 • Σύναψη συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, για επίτευξη μακροπρόθεσμων «κοινωνικών και επαγγελματικών συμβάσεων,» που θα συμβάλουν στην υποστήριξη των στρατηγικών διαχείρισης των χρηματοοικονομικών πόρων του Τμήματος.
 • Σύνταξη βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οργανωτικών σχεδίων και καθορισμός σχετικών στόχων και ορόσημων για τη βέλτιστη αξιοποίηση των τμηματικών και θεσμικών χρηματοοικονομικών πόρων συμμετέχοντας, για παράδειγμα, σε διϋπηρεσιακά πτυχιακά και επαγγελματικά προγράμματα.
 • Ενίσχυση της πανεπιστημιακής ικανότητας προσέλκυσης διεθνώς ανταγωνιστικού ανθρώπινου δυναμικού, με ουσιαστικές προοπτικές δημιουργικής συνεισφοράς.

Συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

 • Υποστήριξη κι ενίσχυση υφιστάμενων κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων μεταξύ του Τμήματος και της τοπικής κοινότητας.
 • Παρουσίαση νέων προοπτικών που προωθούν τα οράματα και τις προσδοκίες της τοπικής κοινότητας και επιτυγχάνουν συλλογικούς στόχους για ανάπτυξη κι αναγέννηση.
 • Ενεργή συμμετοχή του Τμήματος στον στρατηγικό σχεδιασμό και τη σύνταξη των εκτελεστικών και νομοθετικών απαιτήσεων της χώρας που σχετίζονται με τον τομέα, μέσω στρατηγικών συμβουλευτικών δραστηριοτήτων.
 • Ενεργή συμμετοχή του Τμήματος στην τοπική κοινότητα, ώστε να αξιοποιηθεί η δυναμική του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών του, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των πιθανών ωφέλιμων συνεισφορών στην κοινωνία.
 • Υποστήριξη των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, των πρωτοβουλιών και των επιχειρηματικών προσπαθειών της κοινότητας γενικότερα, αλλά κι εκείνων που ξεκίνησαν από τους φοιτητές και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Αξιοποίηση των ικανοτήτων και της τεχνογνωσίας του Τμήματος στο πλαίσιο του δομημένου περιβάλλοντος, για να επηρεάσουν εποικοδομητικά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του κράτους.
 • Προώθηση της αξιοκρατίας ενθαρρύνοντας την κριτική συμμετοχή σε ζητήματα που αφορούν την ηθική και τους αντιληπτούς στόχους της κοινωνίας προς όφελος του πολίτη.
 • Δημιουργία μηχανισμών για «διαβούλευση με την κοινωνία» δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο με στόχο μια ελεγχόμενη και διαφανή δημόσια δέσμευση.