ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε. - Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών
Επιστημονική υπεύθυνη: Σ. Δεμέστιχα

ArtLandS Lab - Artefact & Landscape Studies Laboratory
Επιστημονικός υπεύθυνος: Α. Βιώνης

Εργαστήριο Μελέτης Αρχαίων Υλικών
Επιστημονική υπεύθυνη: Β. Κασσιανίδου