Σκοπός Μαθήματος
Εισαγωγή στο άθλημα του ποδοσφαίρου με την απόκτηση της γενικής γνώσης σε θεωρητικό επίπεδο και των βασικών τεχνικό-τακτικών δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο. Σε θεωρητικό επίπεδο οι φοιτητές/τριες να ενημερωθούν τόσο γενικά θέματα που αφορούν το άθλημα του ποδοσφαίρου όπως την ιστορική αναδρομή, τους κανονισμούς ποδοσφαίρου, όσο και ειδικά θέματα όπως τον καθορισμό των φυσιολογικών απαιτήσεων του ποδοσφαίρου και τις ιδιότητες της φυσικής κατάστασης των ποδοσφαιριστών, τη μεθοδολογία διδασκαλίας και εκμάθησης βασικών τεχνικο-τακτικών δεξιοτήτων. Σε πρακτικό επίπεδο να γίνει εκμάθηση και εξάσκηση των βασικών τεχνικο-τακτικών δεξιοτήτων. Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εμπέδωση της σημασίας της άσκησης ως προς τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και της ευεξίας και του πρωτεύοντα στόχου της “Δία Βίου Άσκησης για την Υγεία”.
Στόχοι – Μαθησιακά Αποτελέσματα
  • Η απόκτηση της γενικής γνώσης του ποδοσφαίρου σε θεωρητικό επίπεδο και των βασικών τεχνικό-τακτικών δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο.
  • Η εκμάθηση βασικών τεχνικό-τακτικών δεξιοτήτων
  • Καλλιέργεια της ιδέας για διά βίου άσκηση προς ώφελος της υγείας

Διάγραμμα Μαθήματος

 

4 DSC01704