ΒΝΕ 100 Ιστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας (5 ECTS)

Το εισαγωγικό αυτό μάθημα παρουσιάζει σημαντικούς συγγραφείς, λογοτεχνικά είδη και έργα της βυζαντινής λογοτεχνίας από τον 4ο μέχρι και το 15ο αιώνα. Bασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια πανοραμική εικόνα της βυζαντινής λογοτεχνικής παραγωγής και των χαρακτηριστικών της σε φοιτήτριες και φοιτητές που χωρίς να προϋποθέτει προηγούμενη γνώση σχετικά με αυτήν τη λογοτεχνία. Τα βυζαντινά κείμενα θα αναλύονται κυρίως με βάση νεοελληνικές μεταφράσεις. Παράλληλα, θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρωτότυπο, με στόχο την απόκτηση μιας πρώτης επαφής με τη βυζαντινή λογοτεχνική γλώσσα και τις ιδιαιτερότητές της.

 
ΒΝΕ 110 Βυζαντινά Ελληνικά (5 ECTS)
 
Το μάθημα αποτελεί μια εξειδικευμένη εισαγωγή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βυζαντινής λογοτεχνίας και στην εξέλιξη της ελληνικής λογοτεχνικής γλώσσας στα βυζαντινά χρόνια και προς τα νέα ελληνικά. Παράλληλα, το μάθημα προσφέρει την αναγκαία εξάσκηση στην ερμηνεία λόγιων και δημωδών βυζαντινών κειμένων, στην απόδοσή τους στα νέα ελληνικά και στη χρήση των σχετικών βοηθημάτων (λεξικά, γραμματικές, εγχειρίδια), εξοικειώνοντας τις φοιτήτριες και τους φοιτητές με τις βασικές αρχές και τα εργαλεία της επιστήμης της Βυζαντινής Φιλολογίας. Tα υπό εξέταση κείμενα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα λογοτεχνικών ειδών και υφολογικών επιπέδων από τον 4ο μέχρι και τον 15ο αιώνα.
 
 
ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (5 ECTS)
 
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλα ζητήματα, που σχετίζονται με τη νεοελληνική φιλολογία. Ζητήματα βιβλιογραφίας, ιστορίας της λογοτεχνίας, ορολογίας, ειδολογικών διακρίσεων, το δοκίμιο, η λογοτεχνική κριτική κ.α. είναι βασικά θέματα του συγκεκριμένου μαθήματος.
 
 
BNE 130 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας (5 ECTS)
 
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της λογοτεχνικής θεωρίας. Εστιάζει στην εξέταση του λογοτεχνικού κειμένου σε σχέση με τους βασικούς άξονες που το αποτελούν, όπως τις έννοιες του συγγραφέα, του αναγνώστη και της πραγματικότητας (μίμησης), εντοπίζοντας ιστορικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωσή τους. Εξετάζει συγκεκριμένες θεωρίες όπως την ψυχαναλυτική λογοτεχνική θεωρία, τον δομισμό, τον μετα-δομισμό, τη μετα-αποικιακή θεωρία, την αποδόμηση, τις πολιτισμικές σπουδές, και τη Μαρξιστική κριτική, αντλώντας ταυτόχρονα υλικό από συναφείς επιστημονικούς κλάδους (ανθρωπολογία, ψυχολογία, πολιτική θεωρία, κοινωνιολογία, γλωσσολογία και φιλοσοφία). Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθοδολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο λογοτεχνικό κείμενο.
 
 
ΒΝΕ 141 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Μετρική (5 ECTS)
 
Στο μάθημα εξετάζονται τα νεοελληνικά παραδοσιακά μέτρα, οι επιδράσεις της ιταλικής, κυρίως, στιχουργίας στην ποίηση του 19ου αιώνα και η μετάβαση από τον «ελευθερωμένο» στο σύγχρονο ελεύθερο στίχο.
 
 
ΒΝΕ 160 Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου (5 ECTS)
 
Στόχος του μαθήματος είναι: α) η εξοικείωση των φοιτητών με τον επιστημονικό λόγο (δομή κειμένου, οργάνωση επιχειρημάτων) β) η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της επιστημονικής χρήσης της ελληνικής γλώσσας. Στο πλαίσιο του μαθήματος θα αναλύονται διεξοδικά δοκίμια σημαντικών συγγραφέων και οι φοιτητές θα εξασκούνται στη συγγραφή.
 
 
ΒΝΕ 170 Σταθμοί της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (5 ECTS)
 
Το μάθημα αυτό θα έχει γραμματολογικό χαρακτήρα και θα αποτελεί εισαγωγή των φοιτητών στη νεοελληνική λογοτεχνία. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η νεοελληνική λογοτεχνία μέσα από μια ιστορική προοπτική, και η κριτική ανάγνωση έργων που θεωρούνται σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
 
 
ΒΝΕ 435 Νεοελληνική Γραμματεία (8 ECTS)
 
Στόχος του μαθήματος είναι να διασφαλίσει την εξοικείωση των τελειοφοίτων του Τμήματος με τα βασικότερα κείμενα της νεοελληνικής γραμματείας από τις απαρχές της μέχρι σήμερα. Η εξέταση του μαθήματος, στην οποία γίνεται και έλεγχος γραμματολογικών γνώσεων, αναφέρεται σε 62 κείμενα νεοελληνικής γραμματείας, ορισμένα από τα οποία αποτελούν κάθε φορά τη διδακτέα ύλη του. Η λίστα των κειμένων θα δίνεται από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους και την Γραμματεία του Τμήματος.
 
 
ΓΕΠ 150 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (5 ECTS)
 
Το μάθημα αρχίζει ελέγχοντας εδραιωμένες αντιλήψεις, που αποδεικνύονται μύθοι, για την (ελληνική) γλώσσα. Στη βάση αυτή συζητιούνται μια σειρά από θέματα, όπως η γλωσσική αλλαγή, η σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, τα γλωσσικά λάθη, και παρουσιάζονται αξιώματα της σύγχρονης γλωσσολογίας, όπως η ισότητα των γλωσσών, η προτεραιότητα του προφορικού λόγου και η γλωσσική σύμβαση. Στη συνέχεια εισάγονται βασικές διακρίσεις της νεότερης γλωσσολογίας, όπως η διάκριση συγχρονίας-διαχρονίας, περιγραφής-ρύθμισης, γλώσσας-ομιλίας. Εξετάζεται αν υπάρχουν καθολικά γλωσσικά χαρακτηριστικά και τι αποτελεί γνώση της γλώσσας. Δίνεται έμφαση στη μελέτη της γλώσσας ως συστήματος. Εστιάζοντας στην περιγραφή και ερμηνεία του γλωσσικού υλικού, παρουσιάζονται οι τέσσερεις κλάδοι της Θεωρητικής Γλωσσολογίας, οι οποίοι αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. Οι φοιτητές εξασκούνται στην επίλυση απλών προβλημάτων/ασκήσεων σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα.