ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Το πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο Πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει 45 μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 241 ECTS. Για την κατανομή των μαθημάτων του πτυχίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας βλέπε Πίνακα Ι. Τα μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Νεοελληνικής Φιλολογίας, Θεωρίας της Λογοτεχνίας και Συγκριτικής Φιλολογίας φέρουν κωδικούς που αρχίζουν με ΒΝΕ, από τις λέξεις Βυζαντινές και Νεοελληνικές (Σπουδές), ενώ τα μαθήματα Γλωσσολογίας φέρουν κωδικούς που αρχίζουν με ΓΕΠ, από τις λέξεις Γλωσσικές Επιστήμες. Τα μαθήματα κατανέμονται σε τρία επίπεδα, με τους εξής κωδικούς:
 
  1. Εισαγωγικά μαθήματα (ΒΝΕ 100, ΒΝΕ 110, ΒΝΕ 120, ΒΝΕ 130, ΒΝΕ 141, ΒΝΕ 160, ΒΝΕ 170 και ΓΕΠ 150). Αντιστοιχούν σε 5 ECTS το καθένα.
  2. Παραδόσεις που προσφέρουν ειδικότερες επισκοπήσεις σε συγκεκριμένα θέματα (ΒΝΕ 200-299, ΒΝΕ 300-399 και ΓΕΠ 200-299). Αντιστοιχούν σε 5 ECTS η καθεμία.
  3. Σεμινάρια που προσφέρουν εμβάθυνση σε συγκεκριμένα θέματα (ΒΝΕ 400-499). Αντιστοιχούν σε 9 ECTS το καθένα.
 
Το μάθημα 7ου εξαμήνου ΒΝΕ 435 Νεοελληνική Γραμματεία αντιστοιχεί σε 8 ECTS.
 
Για την κατανομή των κωδικών των μαθημάτων βλέπε Πίνακα II. Για την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο βλέπε Πίνακα III και Πίνακα IV.
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δώδεκα υποχρεωτικά μαθήματα (βλ. Περιγραφή Υποχρεωτικών Μαθημάτων). Από τα μαθήματα αυτά τα δέκα είναι εισαγωγικά: δύο μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας, τρία μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας, ένα μάθημα Θεωρίας της Λογοτεχνίας, ένα μάθημα Γλωσσολογίας, δύο μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και ένα μάθημα Λατινικής Φιλολογίας. Τα άλλα δύο είναι ένα μάθημα συγγραφής ακαδημαϊκού δοκιμίου και ένα μάθημα επισκόπησης της Νεοελληνικής Γραμματείας.
Τα έντεκα από τα δώδεκα υποχρεωτικά μαθήματα κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών. Αναλυτικά, για το πρώτο εξάμηνο: ΒΝΕ 100 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Λογοτεχνία, ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, ΒΝΕ 160 Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, ΓΕΠ 150 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία, ΑΕΦ 101 Εισαγωγή στην Κλασική Φιλολογία και ΑΕΦ 131 Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία. Για το δεύτερο εξάμηνο: ΒΝΕ 110 Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία, ΒΝΕ 130 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας, ΒΝΕ 141 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Μετρική και ΒΝΕ 170 Σταθμοί της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Για το τρίτο εξάμηνο: ΛΑΤ 195 Λατινική Θεματογραφία. Το μάθημα ΒΝΕ 435 Νεοελληνική Γραμματεία τοποθετείται στο 7ο εξάμηνο σπουδών.
 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας (ΒΝΕ 100 και ΒΝΕ 110), οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τρεις παραδόσεις από τρεις διαφορετικές θεματικές ενότητες και ένα σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας. Οι πέντε θεματικές ενότητες που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι οι εξής: (α) Βυζαντινοί συγγραφείς και η πρόσληψή τους, (β) Βυζαντινά λογοτεχνικά είδη, (γ) Σημαντικά θέματα της βυζαντινής λογοτεχνίας, (δ) Θεωρητικές προσεγγίσεις στη βυζαντινή λογοτεχνία και (ε) Βυζαντινά κείμενα και ελληνικά χειρόγραφα (βλέπε Πίνακα II).
 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από τα τρία υποχρεωτικά εισαγωγικά μαθήματα Νεοελληνικής Φιλολογίας (ΒΝΕ 120, ΒΝΕ 141 και ΒΝΕ 170) και το υποχρεωτικό ΒΝΕ 435, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν από μία παράδοση σε καθεμία από τις επτά γραμματολογικές περιόδους (βλ. Πίνακα II) και δύο σεμινάρια Νεοελληνικής Φιλολογίας. Οι φοιτητές μπορούν να πιστωθούν μαθήματα που καλύπτουν περισσότερες από μία περιόδους (βλ. Γενικά Θέματα Νεοελληνικής Φιλολογίας στον Πίνακα II) σε μία από τις περιόδους αυτές, ανάλογα με τις ανάγκες τους.
 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από το υποχρεωτικό μάθημα ΒΝΕ 130, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και μία παράδοση.
 
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από το υποχρεωτικό μάθημα ΓΕΠ 150, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τρεις παραδόσεις, τις οποίες τις επιλέγουν από τις δύο περιοχές της Γλωσσολογίας (βλ. τη διάκριση ανάμεσα στη Θεωρητική Γλωσσολογία και τους άλλους γλωσσολογικούς κλάδους στον Πίνακα II) με τον περιορισμό ότι δεν μπορούν να είναι και οι τρεις παραδόσεις στη μία από τις δύο περιοχές.
 
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα ΑΕΦ 101 και ΑΕΦ 131, οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τέσσερεις παραδόσεις Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, επιπέδου 200, από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.
 
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Εκτός από τη σχετική θεματογραφία (ΛΑΤ 195), οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν μία παράδοση Λατινικής Φιλολογίας, επιπέδου 200, από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.
 
ΙΣΤΟΡΙΑ
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τέσσερα μαθήματα Ιστορίας από τα προσφερόμενα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατανεμημένα ως εξής: ένα μάθημα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας, ένα μάθημα Βυζαντινής Ιστορίας, ένα μάθημα Νεότερης ή Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας και ένα μάθημα ιστορίας επιλογής τους από τα προσφερόμενα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (επιπέδου 100 ή 200).
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν ένα εισαγωγικό μάθημα Φιλοσοφίας και μία παράδοση Φιλοσοφίας (ΦΙΛ 200-299) από το Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας.
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Από το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους και έπειτα οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο Βυζαντινής Φιλολογίας και δύο σεμινάρια Νεοελληνικής Φιλολογίας. Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων προαπαιτούνται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών (εκτός από το ΒΝΕ 435), όπως, επίσης, και δύο τουλάχιστον παραδόσεις στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Σύμφωνα με τους Κανόνες Προπτυχιακών Σπουδών, τα τρία μαθήματα ελεύθερης επιλογής πρέπει να επιλέγονται από τουλάχιστον δύο διαφορετικές Σχολές. Μόνο ένα μάθημα πρώτου επιπέδου ξένης γλώσσας μπορεί να υπολογίζεται ως μάθημα ελεύθερης επιλογής. Ο φοιτητής μπορεί, βέβαια, να επιλέξει και το δεύτερο επίπεδο της ίδιας γλώσσας, περίπτωση στην οποία θα του αναγνωρίζονται και τα δύο επίπεδα ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής.
Λόγω της σημασίας της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης για την κατανόηση του μεσαιωνικού και του νεότερου πολιτισμού, συνιστάται στους φοιτητές να παρακολουθήσουν ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής ένα μάθημα Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή ένα μάθημα Νεότερης ή Σύγχρονης Τέχνης από τα προσφερόμενα στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.
 
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν δύο μαθήματα Ξένης Γλώσσας. Και τα δύο μαθήματα πρέπει να είναι στην ίδια γλώσσα.