Εκτύπωση

geninfoimgGR

ΣTOXOI TOY TMHMATOΣ

Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνει τους γνωστικούς κλάδους της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας, και απονέμει ένα πτυχίο, αυτό της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας. Οι βασικοί στόχοι του Τμήματος είναι ερευνητικοί και διδακτικοί. Ως ερευνητικοί στόχοι νοούνται:

  1. η μελέτη της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας από τα πρώτα μεταχριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα, σε άμεση, όμως, συνάρτηση με τις προηγούμενες ιστορικές περιόδους (από την αρχαϊκή έως και την ελληνιστική εποχή),
  2. η εξέταση της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής στα ευρωπαϊκά αλλά και στα παγκόσμια συμφραζόμενα της,
  3. η έρευνα γύρω από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Κύπρο.
 
Πάνω σε αυτή τη βάση έχει οργανωθεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Η κατάρτιση των φοιτητών περιλαμβάνει μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Λατινικής Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας από τα προγράμματα σπουδών των δύο άλλων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, ώστε οι απόφοιτοι του Τμήματος να είναι σε θέση να διδάξουν και τα αντίστοιχα μαθήματα στη μέση εκπαίδευση. Για τον ίδιο λόγο τα προγράμματα σπουδών των άλλων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής περιλαμβάνουν μαθήματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Νεοελληνικής Φιλολογίας και Γλωσσολογίας από το πρόγραμμα του Τμήματός μας. Εκτός από την παροχή συγκροτημένων γνώσεων σε επιστημονικό επίπεδο, βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών είναι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των φοιτητών.
 
Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να επιδιώξουν απασχόληση στην εκπαίδευση, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε τομείς διακίνησης ιδεών και πνευματικής επικοινωνίας, σε πολιτιστικά ιδρύματα και σε άλλους συναφείς χώρους. Θα έχουν, εξάλλου, τη δυνατότητα να συνεχίσουν την ερευνητική τους εργασία και ειδίκευση σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 
Το Τμήμα προσφέρει επίσης Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης (Minor) στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα μαθήματα (βλ. Πίνακα V).
 
Το Τμήμα προσφέρει σε σταθερή βάση μαθήματα των γνωστικών του αντικειμένων σε άλλα τμήματα (βλ. Πίνακα VI). Συγκεκριμένα, προσφέρει τα μαθήματα ΒΝΕ 090 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Λογοτεχνία και ΓΕΠ 093 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Γλώσσα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, το μάθημα ΓΕΠ 075 Η Ευρώπη των Γλωσσών στο Πρόγραμμα Σύγχρονων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών, και τέσσερα μαθήματα στο Πρόγραμμα Δημοσιογραφίας του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΒΝΕ 160 Συγγραφή Ακαδημαϊκού Δοκιμίου, ΒΝΕ 390 Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΓΕΠ 290 Κοινωνιογλωσσολογία και μία επιλογή από τις παραδόσεις ΒΝΕ 230-299 ή ΒΝΕ 330-399).
 
Τα ειδικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής για τα υπόλοιπα τμήματα δηλώνονται με τους κωδικούς ΒΝΕ 001-099 για τα μαθήματα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, και με τους κωδικούς ΓΕΠ 075-099 για τα μαθήματα Γλωσσολογίας. Εκτός από τα ειδικά μαθήματα ελεύθερης επιλογής, οι φοιτητές άλλων τμημάτων μπορούν να παρακολουθήσουν ως επιλεγόμενα και άλλα μαθήματα του Τμήματος, αρκεί να φέρουν τη σήμανση Ε (για μαθήματα ελεύθερης επιλογής).