Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γλωσσολογία
 
 
 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Καθηγητής
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βυζαντινή Φιλολογία
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γλωσσολογία
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γλωσσολογία
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βυζαντινή Φιλολογία
 
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Καθηγήτρια
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Καθηγήτρια
Νεοελληνική Φιλολογία
 
 
 
Καθηγητής
Βυζαντινή Φιλολογία
 

 

ΜΟΝΙΜΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μαίρη Ρούσσου-Sinclair Νεοελληνική Φιλολογία