Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών με εισαγωγικά και εξειδικευμένα μαθήματα στις γνωστικές περιοχές της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Θεωρίας της Λογοτεχνίας, της Συγκριτικής Φιλολογίας και της Γλωσσολογίας, και απονέμει ένα πτυχίο, αυτό της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας.

Εκτός από τους πιο πάνω κύριους γνωστικούς κλάδους, το πρόγραμμα σπουδών της Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας περιλαμβάνει και μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών, Φιλοσοφίας και Ιστορίας που προσφέρονται από τα οικεία τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και μαθήματα γλώσσας που προσφέρονται από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τα 42 μαθήματα που αποτελούν το πρόγραμμα σπουδών χωρίζονται σε τρία επίπεδα: εισαγωγικά μαθήματα με κωδικό 100, παραδόσεις με κωδικούς 200 και 300 και προπτυχιακά σεμινάρια με κωδικό 400.

Κύριος στόχος του Πτυχίου Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας είναι να προσφέρει εποπτεία της λογοτεχνικής παραγωγής στην ελληνική γλώσσα από τη βυζαντινή περίοδο μέχρι σήμερα, εξετάζοντας και αναλύοντας διαφορετικά κειμενικά είδη, ποικίλες θεματικές, παλαιότερα και νεότερα λογοτεχνικά ρεύματα και διαφορετικές γραμματολογικές περιόδους, στην Ελλάδα, στην Κύπρο αλλά και σε ιστορικές εστίες της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας διαχρονικά. Ταυτόχρονα, προσφέρει κατάρτιση σε ζητήματα περιγραφής και ανάλυσης της δομής της ελληνικής γλώσσας, της κοινωνικής και γεωγραφικής ποικιλότητάς της και σε άλλες διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη φυσιογνωμία του προγράμματος σπουδών: τους στόχους, τα γνωστικά πεδία, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τη δομή του προγράμματος και την κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.