Τα προγράμματα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης είναι σύνολα περιορισμένου αριθμού μαθημάτων που προσφέρουν μια επιπρόσθετη εξειδίκευση σε άτομα που φοιτούν ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δίνουν έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς ταυτόχρονα τον βασικό κλάδο σπουδών για τον οποίο έχει εξασφαλίσει θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μαθήματα από κλάδο συναφούς ή διαφορετικού περιεχομένου, ανάλογα με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του.

Το Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης (Minor) στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία είναι ένα πρόγραμμα 12 συνολικά μαθημάτων που ισοδυναμούν με 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και προσφέρουν μια βασική κατάρτιση στα γνωστικά πεδία της Βυζαντινής Φιλολογίας, της Νεοελληνικής Φιλολογίας, της Γλωσσολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Πρόκειται για τα ακόλουθα:

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ MΑΘΗΜΑΤΑ

ΒΝΕ 100 Iστορία της Βυζαντινής Λογοτεχνίας (5 ECTS)
Το μάθημα παρουσιάζει σημαντικούς συγγραφείς, λογοτεχνικά είδη και έργα της βυζαντινής λογοτεχνίας από τον 4ο μέχρι και το 15ο αιώνα. Bασικός στόχος του μαθήματος είναι να προσφέρει μια πανοραμική εικόνα της βυζαντινής λογοτεχνικής παραγωγής και των χαρακτηριστικών της σε φοιτήτριες και φοιτητές που χωρίς να προϋποθέτει προηγούμενη γνώση σχετικά με αυτήν τη λογοτεχνία. Τα βυζαντινά κείμενα θα αναλύονται κυρίως με βάση νεοελληνικές μεταφράσεις. Παράλληλα, θα διαβάζονται και θα ερμηνεύονται επιλεγμένα αποσπάσματα από το πρωτότυπο, με στόχο την απόκτηση μιας πρώτης επαφής με τη βυζαντινή λογοτεχνική γλώσσα και τις ιδιαιτερότητές της.
ΒΝΕ 120 Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία (5 ECTS)
Tο μάθημα εισάγει τους φοιτητές σε ποικίλα ζητήματα, που σχετίζονται με τη νεοελληνική φιλολογία. Zητήματα βιβλιογραφίας, ιστορίας της λογοτεχνίας, ορολογίας, ειδολογικών διακρίσεων, το δοκίμιο, η λογοτεχνική κριτική κ.α. είναι βασικά θέματα του συγκεκριμένου μαθήματος.
ΒΝΕ 130 Εισαγωγή στη Θεωρία της Λογοτεχνίας (5 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών της λογοτεχνικής θεωρίας. Εστιάζει στην εξέταση του λογοτεχνικού κειμένου σε σχέση με τους βασικούς άξονες που το αποτελούν, όπως τις έννοιες του συγγραφέα, του αναγνώστη και της πραγματικότητας (μίμησης), εντοπίζοντας ιστορικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τη διαμόρφωσή τους. Εξετάζει συγκεκριμένες θεωρίες όπως τη ψυχαναλυτική λογοτεχνική θεωρία, τον δομισμό, τον μετα-δομισμό, τη μετα-αποικιακή θεωρία, την αποδόμηση, τις πολιτισμικές σπουδές, και τη Μαρξιστική κριτική, αντλώντας ταυτόχρονα υλικό από συναφείς επιστημονικούς κλάδους (Ανθρωπολογία, Ψυχολογία, Πολιτική Θεωρία, Κοινωνιολογία, Γλωσσολογία και Φιλοσοφία). Βασικός στόχος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μεθοδολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις στο λογοτεχνικό κείμενο.
ΒΝΕ 170 Σταθμοί της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (5 ECTS)
Το μάθημα αυτό θα έχει γραμματολογικό χαρακτήρα και θα αποτελεί εισαγωγή των φοιτητών στη νεοελληνική λογοτεχνία. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η νεοελληνική λογοτεχνία μέσα από μια ιστορική προοπτική, και η κριτική ανάγνωση έργων που θεωρούνται σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
ΓΕΠ 150 Εισαγωγή στη Θεωρητική Γλωσσολογία (5 ECTS)
To μάθημα αρχίζει ελέγχοντας εδραιωμένες αντιλήψεις, που αποδεικνύονται μύθοι, για την (ελληνική) γλώσσα. Στη βάση αυτή, συζητιούνται μια σειρά από θέματα, όπως η γλωσσική αλλαγή, η σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας, τα γλωσσικά λάθη, και παρουσιάζονται αρχές της σύγχρονης γλωσσολογίας, όπως η ισότητα των γλωσσών, η προτεραιότητα του προφορικού λόγου και η διάκριση σημασίας-μορφής. Στη συνέχεια, εισάγονται βασικές διακρίσεις της νεότερης γλωσσολογίας, όπως η διάκριση συγχρονίας-διαχρονίας, περιγραφής-ρύθμισης, γλώσσας-ομιλίας. Εξετάζεται αν υπάρχουν καθολικά γλωσσικά χαρακτηριστικά και τι αποτελεί γνώση της γλώσσας. Δίνεται έμφαση στη μελέτη της γλώσσας ως συστήματος. Εστιάζοντας στην περιγραφή και ερμηνεία του γλωσσικού υλικού, παρουσιάζονται οι τέσσερεις κλάδοι της Θεωρητικής Γλωσσολογίας, οι οποίοι αντιστοιχούν στα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της γλώσσας: Φωνολογία, Μορφολογία, Σύνταξη και Σημασιολογία. Οι φοιτητές εξασκούνται στην επίλυση απλών προβλημάτων/ασκήσεων σε κάθε ένα από τα τέσσερα επίπεδα.

ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

2 Παραδόσεις Βυζαντινής Φιλολογίας (χωρίς τον περιορισμό της μίας παράδοσης ανά θεματική περίοδο, ο οποίος ισχύει για το πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας)
Οποιεσδήποτε παραδόσεις από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: Βυζαντινοί Συγγραφείς και η πρόσληψή τους με κωδικούς ΒΝΕ 200-214 Βυζαντινά Λογοτεχνικά Είδη με κωδικούς ΒΝΕ 215-229 Σημαντικά θέματα της Bυζαντινής Λογοτεχνίας με κωδικούς ΒΝΕ 300-309 Θεωρητικές προσεγγίσεις στη Βυζαντινή Λογοτεχνία με κωδικούς ΒΝΕ 310-319 Βυζαντινά Κείμενα και Ελληνικά Χειρόγραφα με κωδικούς ΒΝΕ 320-329.
3 Παραδόσεις Νεοελληνικής Φιλολογίας (χωρίς τον περιορισμό της μίας παράδοσης ανά γραμματολογική περίοδο, ο οποίος ισχύει για το πτυχίο Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας)
Οποιεσδήποτε παραδόσεις από τις ακόλουθες γραμματολογικές περιόδους νεοελληνικής λογοτεχνίας: Mεσαιωνική/Aναγεννησιακή Λογοτεχνία, Δημοτικό τραγούδι με κωδικούς ΒΝΕ 230-245 Από την Πτώση της Κρήτης ως το 1821 με κωδικούς ΒΝΕ 246-261 Επτανησιακή Λογοτεχνία της Ακμής με κωδικούς ΒΝΕ 262-277 Πεζογραφία 19ου και Αρχών του 20ού αιώνα με κωδικούς ΒΝΕ 278-293 Ποίηση 19ου και Αρχών του 20ού αιώνα με κωδικούς ΒΝΕ 330-345 Nεότερη Πεζογραφία με κωδικούς ΒΝΕ 346-361 Nεότερη Ποίηση με κωδικούς ΒΝΕ 362-377.
1 Παράδοση Γλωσσολογίας
1 Μάθημα Επιλογής με κωδικό 0ΧΧ ή ένδειξη Ε (από τις παραδόσεις και τα υπόλοιπα υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος, χωρίς περιορισμό στο γνωστικό αντικείμενο)

Κάθε μάθημα πιστώνεται με 5 ECTS. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα Δευτερεύουσας Ειδίκευσης στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία από το τρίτο εξάμηνο των σπουδών τους και μετά. Για την ολοκλήρωση του δευτερεύοντος προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής σε μαθήματα που ισοδυναμούν με 42 πιστωτικές μονάδες.

Αιτήσεις για εισδοχή γίνονται δεκτές κάθε χρόνο μέχρι τις 15 Μαΐου για έναρξη φοίτησης το Φθινοπωρινό Εξάμηνο και μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου για έναρξη φοίτησης το Εαρινό Εξάμηνο.