Για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  1. Περιεκτική εξέταση
   Από το τρίτο και το αργότερο μέχρι το τέλος του έκτου εξαμήνου σπουδών, ο φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε περιεκτική εξέταση ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία ορίζεται από τα συμβούλια των  εμπλεκομένων Τμημάτων ΒΝΕ και ΙΣΑ, μετά από εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου. Η εξέταση αυτή είναι προφορική και τρίωρη. Αποτελείται από τρία θέματα, τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν από διάφορες θεματικές ενότητες αντιπροσωπευτικές των γνωστικών αντικειμένων του προγράμματος σε συνεννόηση με τα μέλη της τριμελούς επιτροπής.
  2. Έγκριση αναλυτικής πρότασης διδακτορικής διατριβής
   Εντός χρονικού διαστήματος δύο μέχρι τεσσάρων εξαμήνων μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση, ο υποψήφιος διδάκτορας καταθέτει τεκμηριωμένη ερευνητική πρόταση για διδακτορική διατριβή. Η πρόταση αυτή υποβάλλεται σε τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τα συμβούλια των εμπλεκομένων Τμημάτων, ύστερα από συνεννόηση με τον ερευνητικό σύμβουλο. Μόνο μετά την έγκριση της πρότασης δικαιούται ο φοιτητής να προχωρήσει στη συγγραφή της διατριβής.
  3. Έρευνα και συγγραφή της διατριβής
  4. Ενεργός συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και παρουσίασης εισήγησης διάρκειας 45-50 λεπτών.
  5. Κατάθεση και υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής ενώπιον πενταμελούς επιτροπής, εντός μεγίστου χρόνου οκτώ ετών από την εγγραφή στο πρόγραμμα και σύμφωνα με τους κανονισμούς των μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου.
Η έκταση της διδακτορικής διατριβής κανονικά κυμαίνεται μεταξύ 80,000 – 120,000 λέξεων (συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων και της βιβλιογραφίας, αλλά όχι τυχόν παραρτημάτων, κριτικών εκδόσεων κειμένων, πινάκων, κ.λπ.). Κατά την κρίση του ερευνητικού συμβούλου, η έκταση της διατριβής μπορεί να διαφοροποιηθεί.
Το πρόγραμμα διδακτορικού επιπέδου περιλαμβάνει συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες ECTS (1 ECTS = 25 ώρες εργασίας), οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
 • 60 ECTS – Μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου (η κατοχή διπλώματος μάστερ ή ισοδύναμου διπλώματος απαλλάσσει μερικώς
  ή πλήρως τον φοιτητή από την απαίτηση αυτή)
 • 120 ECTS – Ερευνητικά στάδια (I-IV)
 • 60 ECTS – Συγγραφικά στάδια (I-II)
 • 0 ECTS – Περιεκτική εξέταση
 • 0 ECTS – Εξέταση πρότασης διδακτορικής διατριβής
 • 0 ECTS – Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών (I-IV)