Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ περιλαμβάνει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS (1 ECTS = 25 ώρες εργασίας). Προσφέρονται δύο επιλογές για τη συμπλήρωσή τους: (α) με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή (β) χωρίς εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/-τριες καλούνται να αποφασίσουν ποια επιλογή θα ακολουθήσουν μετά την επιτυχία σε έξι μαθήματα.

 

1η επιλογή: ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Επιτυχής παρακολούθηση έξι μεταπτυχιακών μαθημάτων, η οποία πιστώνεται με 60 ECTS (σε κάθε μάθημα αναλογούν 10 ECTS).
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθήσουν μαθήματα από τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος: (α) Φιλολογία(β) Ιστορία  και (γ) Τέχνη και Αρχαιολογία. Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε δύο μαθήματα από κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικότερα, οι 250 ώρες των 10 ΕCTS ανά μάθημα κατανέμονται ως εξής:

 • 39 ώρες παρακολούθησης του μαθήματος,
 • 26 ώρες προετοιμασίας για το μάθημα,
 • 120 ώρες μελέτης και έρευνας για τη συγγραφή της σεμιναριακής εργασίας,
 • 65 ώρες συγγραφής της σεμιναριακής εργασίας.
Β. Εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS ως εξής:
 • 20 ΕCTS για το ερευνητικό στάδιο,
 • 8 ΕCTS για το συγγραφικό στάδιο,
 • 2 ΕCTS για την παρουσίαση στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών,
 • υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής
 • Η έκταση της διπλωματικής εργασίας κανονικά κυμαίνεται μεταξύ 20-25 χιλιάδων λέξεων. Στο σύνολό της η εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100 σελίδες. Κατά την κρίση του επόπτη/ της επόπτριας, η έκταση της εργασίας μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Γ. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών και συνοδεύεται με σύντομη έκθεση (200–300 λέξεων) για κάθε διάλεξη του Εργαστηρίου στο τέλος κάθε εξαμήνου.

2η επιλογή: ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Α. Επιτυχής παρακολούθηση εννέα μεταπτυχιακών μαθημάτων, η οποία πιστώνεται με 90 ECTS (σε κάθε μάθημα αναλογούν 10 ECTS).
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθήσουν μαθήματα από τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος: (α) Φιλολογία(β) Ιστορία   και (γ) Τέχνη και Αρχαιολογία. Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε τρία μαθήματα από κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικότερα, οι 250 ώρες των 10 ΕCTS ανά μάθημα κατανέμονται ως εξής:

 • 39 ώρες παρακολούθησης του μαθήματος,
 • 26 ώρες προετοιμασίας για το μάθημα,
 • 120 ώρες μελέτης και έρευνας για τη συγγραφή της σεμιναριακής εργασίας,
 • 65 ώρες συγγραφής της σεμιναριακής εργασία
Β. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών και συνοδεύεται με σύντομη έκθεση (200–300 λέξεων) για κάθε διάλεξη του Εργαστηρίου στο τέλος κάθε εξαμήνου.

 

Επιπρὀσθετες πληροφορίες
 1. Κάθε εξάμηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία μεταπτυχιακά μαθήματα, ένα από κάθε γνωστικό πεδίο, τα οποία προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων (βλ. Δομή – Περιγραφές Μαθημάτων).
 2. Σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης, στα μεταπτυχιακά σεμινάρια εφαρμόζονται οι ακόλουθες μέθοδοι αξιολόγησης:
  • συνέπεια και ενεργός και ουσιαστική συμμετοχή στο μάθημα: μέχρι 10%
  • προφορικές και γραπτές εργασίες (π.χ. κριτική παρουσίαση επιστημονικών δημοσιεύσεων, συγγραφή σύντομων δοκιμίων σε θέματα που θα αναθέσει στους/στις φοιτητές/-τριες ο διδάσκων/η διδάσκουσα, διάγραμμα της σεμιναριακής εργασίας, κ.λπ.): μέχρι 30%
  • σεμινιαριακή εργασία (προφορική παρουσίαση στην τάξη και γραπτή μορφή ± 6000 λέξεις): μέχρι 60% (κριτήρια αξιολόγησης: περιεχόμενο, δομή, επιχειρηματολογία, μεθοδολογία, κριτική σκέψη, χρήση πηγών, έκφραση, αριθμός λέξεων). Το τελικό όριο λέξεων καθορίζεται από τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/-σκουσα.
  Τα ποσοστά τυχόν να διαφοροποιηθούν σύμφωνα με το περιεχόμενο του μαθήματος και την κρίση του/της διδάσκοντα/-σκουσας. Σε κάθε περίπτωση, οι φοιτητές/-τριες ενημερώνονται για τις μεθόδους αξιολόγησης και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του/της διδάσκοντα/-σκουσας κατά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων, σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης §1.7.
 3. Στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών παρουσιάζουν εισηγήσεις διδάσκοντες/-σκουσες του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκεκλημένοι/-ες ερευνητές/-τριες και υποψήφιοι/-ες διδάκτορες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά με δικές τους ερωτήσεις. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας (Επιλογή 1), οι φοιτητές/-τριες παρουσιάζουν στο Εργαστήρι τη διπλωματική τους εργασία
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόταση για αποφοίτηση σε τρία εξάμηνα