Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ στο Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ανακοινώνεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντός της άνοιξης για εισδοχή τον Σεπτέμβριο και εντός του φθινοπώρου για εισδοχή τον Ιανουάριο).

Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση

  1. Συμπληρωμένη αίτηση για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.
  2.  Σύντομο βιογραφικό και έκθεση επιστημονικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών διπλωμάτων και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων (αν υπάρχουν) ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο που προηγείται της έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν τα πρωτότυπα διπλώματα.
  4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των υποψηφίων.
  5. Κατάθεση μίας εργασίας (έκτασης τουλάχιστον 4.000 λέξεων) σε θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου.
  6. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς/-ες, κατά προτίμηση καθηγητές/-τριες πανεπιστημίου ή καταξιωμένους/-ες ερευνητές/-τριες.
  7. Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης μίας από τις πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά).

Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή (μέχρι 10) νέων φοιτητών/-τριών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Πλήρης ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τριών εξαμήνων. Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια οκτώ εξαμήνων.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η ελληνική γλώσσα. Η αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση μη ελληνόγλωσσων φοιτητών/-τριών.