Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ περιλαμβάνει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS (1 ECTS = 25 ώρες εργασίας). Προσφέρονται δύο επιλογές για τη συμπλήρωσή τους: (α) με εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή (β) χωρίς εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/-τριες καλούνται να αποφασίσουν ποια επιλογή θα ακολουθήσουν μετά την επιτυχία σε έξι μαθήματα.

 

1η επιλογή: ΜΕ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Επιτυχής παρακολούθηση έξι μεταπτυχιακών μαθημάτων, η οποία πιστώνεται με 60 ECTS (σε κάθε μάθημα αναλογούν 10 ECTS).
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθήσουν μαθήματα από τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία  και (γ) Τέχνη και Αρχαιολογία. Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε δύο μαθήματα από κάθε γνωστικό αντικείμενο.

          Ειδικότερα, οι 250 ώρες των 10 ΕCTS ανά μάθημα κατανέμονται ως εξής:
           • 39 ώρες παρακολούθησης του μαθήματος,
           • 26 ώρες προετοιμασίας για το μάθημα,
           • 120 ώρες μελέτης και έρευνας για τη συγγραφή της σεμιναριακής εργασίας,
           • 65 ώρες συγγραφής της σεμιναριακής εργασίας.

Β. Εκπόνηση και υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, η οποία πιστώνεται με 30 ECTS ως εξής:
  • 20 ΕCTS για το ερευνητικό στάδιο, 
  • 8 ΕCTS για το συγγραφικό στάδιο,
  • 2 ΕCTS για την παρουσίαση στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών,
  • υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής
  • Η έκταση της διπλωματικής εργασίας κανονικά κυμαίνεται μεταξύ 20-25 χιλιάδων λέξεων. Στο σύνολό της η εργασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 100 σελίδες. Κατά την κρίση του επόπτη, η έκταση της εργασίας μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Γ. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών και συνοδεύεται με σύντομη έκθεση (200–300 λέξεων) για κάθε διάλεξη του Εργαστηρίου στο τέλος κάθε εξαμήνου.

  
2η επιλογή: ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
Α. Επιτυχής παρακολούθηση εννέα μεταπτυχιακών μαθημάτων, η οποία πιστώνεται με 90 ECTS (σε κάθε μάθημα αναλογούν 10 ECTS).
Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές/-τριες πρέπει σε κάθε εξάμηνο να παρακολουθήσουν μαθήματα από τα τρία διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος: (α) Φιλολογία, (β) Ιστορία   και (γ) Τέχνη και Αρχαιολογία. Στο τέλος των σπουδών τους, οι φοιτητές/-τριες θα πρέπει να έχουν επιτύχει σε τρία μαθήματα από κάθε γνωστικό αντικείμενο.
 
           Ειδικότερα, οι 250 ώρες των 10 ΕCTS ανά μάθημα κατανέμονται ως εξής:
           • 39 ώρες παρακολούθησης του μαθήματος,
           • 26 ώρες προετοιμασίας για το μάθημα,
           • 120 ώρες μελέτης και έρευνας για τη συγγραφή της σεμιναριακής εργασίας,
           • 65 ώρες συγγραφής της σεμιναριακής εργασία

Β. Παρακολούθηση και συμμετοχή στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών.
Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική στα πρώτα τρία εξάμηνα των σπουδών και συνοδεύεται με σύντομη έκθεση (200–300 λέξεων) για κάθε διάλεξη του Εργαστηρίου στο τέλος κάθε εξαμήνου.
 
 
 
Επιπρὀσθετες πληροφορίες
  1. Κάθε εξάμηνο προσφέρονται τουλάχιστον τρία μεταπτυχιακά μαθήματα, ένα από κάθε γνωστικό πεδίο, τα οποία προέρχονται από τον κατάλογο των μαθημάτων (βλ. Δομή - Περιγραφές Μαθημάτων).
  2. Στο Εργαστήρι Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών παρουσιάζουν εισηγήσεις διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κύπρου, προσκεκλημένοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/-τριες πρέπει να συμμετέχουν ενεργά με δικές τους ερωτήσεις. Στο πλαίσιο της εκπόνησης της διπλωματικής τους εργασίας (Επιλογή 1), οι φοιτητές/-τριες παρουσιάζουν στο Εργαστήρι τη διπλωματική τους εργασία
 
 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόταση για αποφοίτηση σε τρία εξάμηνα