1. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 μονάδες ECTS (1 ECTS = 25 ώρες εργασίας).

2. Αναλυτική κατανομή ECTS

α. Οι 90 ECTS συμπληρώνονται με την επιτυχή παρακολούθηση 9 μεταπτυχιακών σεμιναρίων (9x9 ECTS = 81) και με  τη συμμετοχή στο «Εργαστήρι Βυζαντινών Σπουδών» σε τρία εξάμηνα (3x3 ECTS = 9). Για το «Εργαστήρι», βλ. Τεχνικές διευκρινήσεις §3.γ.

β. Οι 225 ώρες των 9 ΕCTS ανά σεμινάριο κατανέμονται ως εξής:

  • 39 ώρες εντός του σεμιναρίου
  • 117 ώρες προετοιμασίας της σεμιναριακής εργασίας
  • 69 ώρες συγγραφής της σεμιναριακής εργασίας

γ. Οι 75 ώρες των 3 ΕCTS ανά συμμετοχή στο «Εργαστήρι Βυζαντινών Σπουδών» περιλαμβάνει:

  • 30 ώρες εντός του «Εργαστηρίου Βυζαντινών Σπουδών»
  • 45 ώρες προετοιμασίας για παρουσιάσεις.

δ. Οι υπόλοιπες 30 ECTS συμπληρώνονται με την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

ε. Οι 30 ECTS της διπλωματικής εργασίας κατανέμονται ως εξής:

  • 20 ΕCTS για την έρευνα και τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας
  • 6 ΕCTS για την εβδομαδιαία παρακολούθηση του «Εργαστηρίου Βυζαντινών Σπουδών» (3 διδακτικές ώρες)
  • 4 ΕCTS για την προετοιμασία υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας (βλ. Τεχνικές διευκρινήσεις §3.δ.).

3. Τεχνικές διευκρινήσεις

α. Οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 9 σεμινάρια. Τα σεμινάρια αυτά πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 4 θεματικές ενότητες. Επίσης, είναι υποχρεωτικό να αντιστοιχούν 2 τουλάχιστον σεμινάρια σε κάθε ένα από τα τρία γνωστικά πεδία.

β. Κάθε εξάμηνο θα προσφέρονται τουλάχιστον τρία σεμινάρια από το σύνολο του καταλόγου των θεματικών ενοτήτων.

γ. Παράλληλα με τα σεμινάρια λειτουργεί «Εργαστήρι Βυζαντινών Σπουδών», στο οποίο παρουσιάζουν εισηγήσεις διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Kύπρου, προσκεκλημένοι ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συμμετέχουν ενεργά με δικές τους εισηγήσεις.

δ. Στο τέταρτο εξάμηνο των σπουδών τους οι φοιτητές υποστηρίζουν στο «Eργαστήρι» τη διπλωματική εργασία τους ως μέρος της τελικής αξιολόγησης. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας κάθε ακαδημαϊκού έτους έχει τη μορφή μιας μικρής ημερίδας ανοικτής και στο κοινό. Την οργάνωση του «Εργαστηρίου» όσο και της ημερίδας μπορούν να αναλαμβάνουν οι υποψήφιοι διδάκτορες σε συνεργασία με ένα διδάσκοντα.

ε. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα σε 12-15 χιλιάδες λέξεις χωρίς τη βιβλιογραφία. Στο σύνολό της η εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 50 σελίδες.

στ. Η διπλωματική εργασία στη Βυζαντινή Φιλολογία φέρει τον σταθερό κωδικό ΒΝΕ 590, στη Bυζαντινή και Mεσαιωνική Ιστορία ΙΣΤ 590 και στη Bυζαντινή Tέχνη και Αρχαιολογία ΑΡΧ 590.