Για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ
  1. Πτυχίο Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου με βαθμό «λίαν καλώς» και άνω.
  2. Ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας, πέραν των Ελληνικών, από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά). Σε περίπτωση μη ελληνοφώνων, πέραν της μητρικής προϋποτίθεται η γνώση των Αγγλικών.
  3. Κατά την κρίση των διδασκόντων του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.