1. Κατάθεση συμπληρωμένης αίτησης για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  2. Πτυχίο Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου με βαθμό «λίαν καλώς» και άνω. Να επισυνάπτεται αναλυτικός κατάλογος των μαθημάτων του σχετικού προγράμματος σπουδών.
  3. Σύντομο βιογραφικό και έκθεση επιστημονικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
  4. Κατάθεση μιας εργασίας σε θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου.
  5. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς, κατά προτίμηση καθηγητές πανεπιστημίου ή καταξιωμένους ερευνητές.
  6. Ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας, πέραν της Ελληνικής, από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά).
  7. Κατά την κρίση των διδασκόντων του προγράμματος, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.
Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή νέων φοιτητών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Πλήρης φοίτηση διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων.