Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Bυζαντινών Σπουδών μπορεί να γίνει είτε μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου είτε σε έντυπη μορφή. Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπο της αίτησης από τις γραμματείες των δύο εμπλεκομένων τμημάτων (BNE και IΣA). Tα συμπληρωμένα έντυπα αιτήσεων υποβάλλονται σε ένα από τα δύο αρμόδια τμήματα.
 
 
Tελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου (για εισδοχή τον Σεπτέμβριο)
 
 
Πιστοποιητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση
  1. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών διπλωμάτων και άλλων μεταπτυχιακών τίτλων (αν υπάρχουν) ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης το καλοκαίρι που προηγείται της έναρξης του μεταπτυχιακού προγράμματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα πρωτότυπα διπλώματα.
  2. Aναλυτική βαθμολογία και λεπτομερής κατάλογος των μαθημάτων του σχετικού προγράμματος σπουδών.
  3. Mια εργασία σε θέματα Βυζαντινής Φιλολογίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας της Τέχνης, Κλασικών Σπουδών ή συναφούς κλάδου.
  4. Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης μίας από τις πέντε διεθνείς γλώσσες της Bυζαντινολογίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά).
  5. Oι δύο συστατικές επιστολές θα στέλνονται από τους ειδικούς απευθείας σε ένα από τα αρμόδια τμήματα. Tο ειδικό έντυπο με τις οδηγίες για τις συστατικές επιστολές μπορούν να το κατεβάσουν οι υποψήφιοι από το διαδίκτυο ή να το προμηθευτούν από τις γραμματείες των δύο εμπλεκομένων τμημάτων.
 
Γλώσσα
Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.