Για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
  1. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA/Mastère) Βυζαντινών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης), Μεσαιωνικών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης), ή συναφών κλάδων.
  2. Ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας, πέραν των Ελληνικών, από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά). Σε περίπτωση μη ελληνοφώνων, πέραν της μητρικής προϋποτίθεται η γνώση των Αγγλικών.
  3. Κατά την κρίση των διδασκόντων του προγράμματος, οι υποψήφιοι/ες μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.