1. Κατάθεση συμπληρωμένης αίτησης για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, η οποία μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
  2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MA/Mastère) Βυζαντινών Σπουδών ή συναφών κλάδων.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, έκθεση ερευνητικών και επιστημονικών ενδιαφερόντων.
  4. Κατάθεση διπλωματικής εργασίας σε θέματα βυζαντινών σπουδών ή συναφών κλάδων.
  5. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς, κατά προτίμηση καθηγητές Πανεπιστημίου ή καταξιωμένους ερευνητές.
  6. Ικανοποιητική γνώση δύο γλωσσών (πέραν της ελληνικής) από τις υπόλοιπες πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ρωσικά).
  7. Κατά την κρίση των διδασκόντων του προγράμματος, οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.
Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή νέων φοιτητών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ ακαδημαϊκά έτη.