• Εκπρόσωπος Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (Συντονιστής)
  • Εκπρόσωπος Τμήματος Γεωργίας (Υπ. ΓΑΑΠ)
  • Φορέας Πιστοποίησης Βιολογικής Καλλιέργειας
  • 2-3 άτομα με εμπειρική γνώση