ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
 
Το έργο αναμένεται να είναι βιώσιμο, αποτελώντας πρότυπο μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα, με πολλαπλά οφέλη πέραν του συγκεκριμένου στόχου του, ενώ ήδη αξιολογούνται διάφορες πιθανές πηγές χρηματοδότησης και συνεργασίες με διάφορες εταιρείες.

Ως βασική γραμμή οικονομικής βιωσιμότητας θεωρήθηκε η παραγωγή και πώληση του πρωτογενούς προϊόντος χωρίς μεταποίηση. Από τον 9ον χρόνο, το έργο αρχίζει να γίνεται οικονομικά ανεξάρτητο καλύπτοντας τα αρχικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται περίπου στις €600.000, υπό τις προϋποθέσεις ότι, (α) το επιτόκιο στο κεφάλαιο από δανεισμό δεν θα υπερβαίνει τα 6% και (β) το χαμηλό ενοίκιο κρατικής γης. Επίσης, αναμένεται ότι το έργο θα εξασφαλίσει επιδοτήσεις για βιολογική παραγωγή καθώς και ενιαία εκταρική επιδότηση, για κάλυψη των 30% των δαπανών του.
 
 
Τα στάδια που ακολουθούν τη βασική γραμμή οικονομικής βιωσιμότητας αφορούν:
 
(i) «Πρώτη Ύλη και Τοπικά Προϊόντα»

• Πώληση πρώτης ύλης σε τοπικούς παραγωγούς. Ο διαχωρισμός του χαρουπιού θα πραγματοποιείται είτε σε συνεργασία με τοπικές εταιρείες ή με τη δημιουργία εργαστηρίου επεξεργασίας χαρουπιού ή κατάλληλου εργοστασίου με πιθανή συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Junker.

• Σύναψη συνεργασιών με τοπικές εταιρείες για μεταποίηση προϊόντων με περιορισμένη εμβέλεια εξαγωγών.
 
(ii) «Διεθνή και Νέα Προϊόντα»

• Συνεργασία με πολυεθνική εταιρεία για παραγωγή εξειδικευμένου προϊόντος. Στόχος η δημιουργία βιομηχανίας στην Κύπρο με σημαντική οικονομική δραστηριότητα και πάλι με πιθανή συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα Junker.

• Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων τα οποία θα εξάγονται στη διεθνή αγορά.