Εργαστήριο Πητικών Οργανικών Ενώσεων, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Ο κυριότερος στόχος του ερευνητικού προγράμματος CAROMA είναι ο προσδιορισμός των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) που απελευθερώνονται από το χαρούπι, ώστε να αποκωδικοποιηθεί η χαρακτηριστική οσμή του χαρουπιού.
 
Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν οι πτητικές εκπομπές από τις κυπριακές ποικιλίες χαρουπιών και θα συγκριθούν με αντίστοιχα δείγματα άλλων χωρών.
Επίσης, θα διερευνηθεί το πτητικό χημικό αποτύπωμα του κυπριακού χαρουπόμελου.
 
Δημοσιεύσεις: