Εργαστήριο Πτητικών Οργανικών Ενώσεων, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Κύπρου
 
Ο κυριότερος στόχος του ερευνητικού προγράμματος BEOCIGID είναι η διερεύνηση των πιθανών θετικών ευεργετικών επιδράσεων των χαρουπιών στις γαστρεντερικές διαταραχές.
 
Η μελέτη θα γίνει σε αρουραίους που θα υποβληθούν σε διατροφή με χαρουπόσκονη, όπου θα μελετηθούν οι αλλοιώσεις των μεταβολιτών στα ούρα και τα κόπρανα τους σε σχέση με αντίστοιχα δείγματα από αρουραίους μάρτυρες, χρησιμοποιώντας υγρή χρωματογραφία-διαδοχική φασματομετρία μάζας (LC-MS/MS) έτσι ώστε να αναγνωριστούν οι μεταβολίτες που άλλαξαν λόγο της συγκεκριμένης μεταχείρισης.
 
 Παρουσιάσεις: