Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ):
 
  • Τυποποίηση και εγγραφή προϊόντων χαρουπιού
 
Στόχος αυτού του έργου είναι η συνεισφορά του Γ.Χ.Κ στην ετοιμασία λεπτομερούς φακέλου με επιστημονικά στοιχεία για την κατοχύρωση των προϊόντων χαρουπιού (όπως αλκοολούχα ποτά με βάση το χαρούπι και σιρόπι χαρουπιού), ως προϊόντα με ειδική παραδοσιακή αξία: «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» ή «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».
 
Έτσι, άρχισε ο προσδιορισμός του χημικού, ισοτοπικού και φασματοσκοπικού αποτυπώματος τόσο των υπαρχόντων όσο και των καινούργιων προϊόντων, έτσι ώστε να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ της βοτανικής προέλευσης και των ειδικών γεωκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στην Κύπρο.