Προπτυχιακές Σπουδές

Προφίλ του προγράμματος
Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος καλύπτει τους παραδοσιακούς τομείς της πολιτικής μηχανικής όπως κατασκευές, οικοδομικά υλικά, αντισεισμική τεχνολογία, προγραμματισμό και διεύθυνση κατασκευαστικών έργων, γεωτεχνική μηχανική, μεταφορές, υδραυλική μηχανική, καθώς επίσης και περιβαλλοντικά θέματα όπως διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει δομηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών να παρέχει στους φοιτητές ισχυρές βάσεις στα μαθηματικά, τη φυσική και τη μηχανική, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εμβάθυνση σε πιο προηγμένα θέματα. Κατά το τρίτο έτος οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε εφαρμοσμένα μαθήματα του κλάδου πολιτικών μηχανικών και μηχανικών περιβάλλοντος. Κατά το τέταρτο έτος, οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να επιλέξουν από μια ποικιλία μαθημάτων πολιτικής μηχανικής και μηχανικής περιβάλλοντος ανάλογα με τα επιμέρους ενδιαφέροντα τους. Επιπλέον, το τέταρτο έτος περιλαμβάνει την διπλωματική εργασία ενοποιημένου σχεδιασμού έργου, της οποίας το θέμα κάθε χρονιά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων του κλάδου. Μετά την ολοκλήρωση των απαιτήσεων του προγράμματος σπουδών, απονέμεται στον φοιτητή Πτυχίο (B.S.) Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος.
 
Μαθησιακά αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών ο φοιτητής θα μπορεί να :
  1. Συλλάβει, αναλύει και να σχεδιάζει έργα πολιτικού μηχανικού
  2. Επιβλέπει και να διευθύνει εργοτάξια κατασκευών πολιτικού μηχανικού
  3. Διεξάγει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επαγγελματικά στη σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση έργων πολιτικού μηχανικού (κτίρια, έργα υποδομής) στον ιδιωτικό τομέα όσο και στις δημόσιες υπηρεσίες.
 
Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε τομείς, όπως: δομοστατική μηχανική, αντισεισμική μηχανική, γεωτεχνική μηχανική, μηχανική περιβάλλοντος, ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη, μηχανική πετρελαίων, διαχείριση κατασκευαστικών έργων, μηχανική των μεταφορών, παράκτια μηχανική.
 
Διάγραμμα προγράμματος σπουδών με πιστωτικές μονάδες
 
1ο εξάμηνο
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 101 Τεχνική Μηχανική 5
ΜΑΣ 025 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 5
ΦΥΣ 134 Φυσική για Μηχανικούς 5
ΜΑΣ 029 Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 5
ΕΠΛ 033 Αρχές Προγραμματισμού για Μηχανικούς 5
ΓΛΩ 100 Γενικά Αγγλικά Προχωρημένου Επιπέδου 5
 Υποσύνολο 30
2ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΑΡΗ 123 Σχεδιάσεις με Η/Υ 5
ΠΠΜ 113 Τοπογραφία 5
ΠΠΜ 121 Στατική Ανάλυση Κατασκευών Ι 5
ΜΑΣ 030 Εισαγωγή στις Πιθανότητες και Στατιστική 5
ΓΛΩ 104 Αγγλικά για Τεχνικά Θέματα 5
ΜΑΣ 026 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 5
 Υποσύνολο 30
3ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 220 Στατική Ανάλυση Κατασκευών ΙI 5
ΠΠΜ 230 Αντοχή Υλικών 5
ΠΠΜ 232 Πειραματική Αντοχή Υλικών 2,5
ΠΠΜ 270 Μηχανική Ρευστών για ΠΜΜΠ 5
ΠΠΜ 272 Πειραματική Ρευστομηχανική 2,5
ΜΑΣ 033 Μαθηματική για Μηχανικούς ΙΙΙ 5
ΧΧΧ xxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
 Υποσύνολο 30
4ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 201 Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική 5
ΠΠΜ 221 5
ΠΠΜ 231 Δομικά Υλικά 5
ΠΠΜ 233 Εργαστήριο Δομικών Υλικών 2,5
ΠΠΜ 251 Εδαφομηχανική 5
ΠΠΜ 253 Πειραματική Εδαφομηχανική 2,5
XXX xxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 2
 Υποσύνολο 30
5ο εξάμηνο
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 310 Προγρ. & Διεύθυνση Κατασκευαστικών Έργων Ι 5
ΠΠΜ 320 Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών 5
ΠΠΜ 340 Σχεδιασμός Δομ/κών Στοιχείων Οπλ/νου Σκυρ/τος 5
ΠΠΜ 342 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών 5
ΠΠΜ 370 Υδραυλική 5
ΠΠΜ 381 Εισαγωγή στη Μηχανική Περιβάλλοντος 5
 Υποσύνολο 30
6ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΑΡH 331 Οικοδομική-Τεχνολογία Κτηρίων 5
ΠΠΜ 325
5
ΠΠΜ 341 Σχεδιασμός Κατ/ών Οπλισμένου Σκυρ/τος 5
ΠΠΜ 353 Θεμελιώσεις 5
ΠΠΜ 371 Υδρολογία 5
ΠΠΜ 383 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 5
 Υποσύνολο 30
7ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 400 Αντισεισμική Τεχνολογία 5
ΠΠΜ 460 Τεχνική της Κυκλοφορίας 5
ΠΠΜ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
XXX xxx Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 5
ΠΠΜ 490 Διπλωμ. Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι 5
 Υποσύνολο 30
8ο εξάμηνο  
Κωδικός μαθήματος Τίτλος μαθήματος ECTS
ΠΠΜ 461 Οδοποιία 5
ΠΠΜ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜ xxx Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής 5
ΠΠΜ 491 Διπλωμ. Εργασία: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, ΙΙ 5
 Υποσύνολο 30
 Σύνολο 240

 

Σημείωση για το Διάγραμμα Δομής του Μαθήματος με Πιστωτικές Μονάδες
Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής (ΠΠΜ xxx) συναφή με τον κλάδο Πολιτικής Μηχανικής μπορούν να επιλεγούν από την παρακάτω λίστα:
Τα μαθήματα περιορισμένης επιλογής (ΠΠΜ xxx) συναφή με τον κλάδο Μηχανικής Περιβάλλοντος μπορούν να επιλεγούν από την παρακάτω λίστα:
Προσφέρονται επίσης οι Ανεξάρτητες Μελέτες ΠΠΜ 492 και ΠΠΜ 493, μόνο για φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγών.