Διδακτορικό (PhD) – 240 ECTS

Το διδακτορικό πτυχίο είναι στην ουσία ερευνητικός τίτλος και αποτελεί την κορύφωση των πανεπιστημιακών σπουδών. Για την εισαγωγή στο πρόγραμμα προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σε συναφή γνωστική περιοχή. Στα προαπαιτούμενα συμπεριλαμβάνονται μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο 80 π.μ., εκ των οποίων μέχρι 56 π.μ. μπορούν να αναγνωρισθούν από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του/της υποψήφιου/ιας διδάκτορα), επιτυχής εξέταση σε περιεκτική εξέταση, παρουσίαση και επιτυχή έγκριση ερευνητικής πρότασης και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με επιτυχή υποστήριξη ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες να προδημοσιεύσουν σε έγκριτα διεθνή περιοδικά μέρος των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.