Το Τμήμα ΠΜΜΠ προσφέρει τα ακόλουθα διπλώματα:

  • Μάστερ Επιστήμης (MSc) και Μάστερ Μηχανικού (MEng) στην Πολιτική Μηχανική
  • Μάστερ (MSc) και Μάστερ Μηχανικού (MEng) στη Μηχανική Περιβάλλοντος

Το Τμήμα συμμετέχει επίσης στα Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Πρόγραμματα της Πολυτεχνικής Σχολής και προσφέρει τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα:

  • Μάστερ Επιστήμης (MSc) και Μάστερ Μηχανικού (MEng) στις Ενεργειακές Τεχνολογίες και τον Αειφόρο Σχεδιασμό
  • Μάστερ Επιστήμης (MSc) στη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων
  • Μάστερ Επιστήμης (MSc) στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση

Σκοπός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Τμήμα ΠΜΜΠ είναι η εξειδίκευση και η προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, η καινοτομία και η διάχυση επιστημονικών αποτελεσμάτων. Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος ΠΜΜΠ έχουν κυρίως ερευνητικό προσανατολισμό για να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και την προώθηση της καινοτομίας στη χώρα. Η έρευνα εστιάζεται σε τομείς που εξυπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα της κοινωνίας, αναγνωρίζοντας και δίνοντας λύσεις σε τοπικά και διεθνή προβλήματα και προωθώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και βελτίωση της ζωής στην Κύπρο.

Το Τμήμα ΠΜΜΠ δέχεται κάθε χρόνο μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες στα επίπεδα Μάστερ Μηχανικής (MEng), Μάστερ Επιστήμης (MSc) και Διδακτορικού (PhD). Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ των δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών MSc ή MEng Ενδιάμεση αλλαγή από τον ένα τίτλο σπουδών στον άλλο επιτρέπεται μετά από αίτηση του/ης φοιτητή/τριας και έγκριση του Συμβουλίου του Τμήματος. Το Συμβούλιο του Τμήματος έχει το δικαίωμα της υποχρεωτικής αλλαγής από MSc σε MEng σε περίπτωση μη ικανοποιητικής προόδου του/ης φοιτητή/τριας στην έρευνα διατριβής και μετά από πρόταση του ερευνητικού συμβούλου του/ης φοιτητή/τριας.

Επισημαίνεται ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (διδασκαλία, εκπαιδευτικό υλικό, διατριβές, εργασίες κ.λπ.), θα προσφέρονται από τον Σεπτέμβριο του 2023 στην Αγγλική γλώσσα για όλους τους εγγεγραμμένους φοιτητές (ανεξαρτήτως του έτους και της ειδικότητας εγγραφής των φοιτητών στο πρόγραμμα).

Μάστερ Μηχανικής (ΜΕng) – 90 ECTS

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω απόκτησης γνώσεων από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων. Από το σύνολο των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μονάδων ECTS, στο πρόγραμμα αυτό οι 80 προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση 10 μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου.

Μάστερ Επιστήμης (ΜSc) – 110 ECTS

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας μέσω της εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής με τεκμηριωμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης. Από το σύνολο των απαιτούμενων εκπαιδευτικών μονάδων ECTS στο πρόγραμμα, οι 56 προέρχονται από την επιτυχή παρακολούθηση 7 μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες αναφέρονται στην μεταπτυχιακή διατριβή. Οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια κατόπιν κρίσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μελλοντική Απασχόληση

Τόσο ο ιδιωτικός τομέας, όσο και οι δημόσιες και κοινωφελείς υπηρεσίες στην Κύπρο, προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη συντήρηση, στη διαχείριση κτηριακών έργων και έργων υποδομής, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως:

  • Στον ιδιωτικό τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μελετητές, μηχανικοί εργοταξίου, σύμβουλοι μηχανικοί.
  • Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, των υδάτων, της ενέργειας, του ατμοσφαιρικού αέρα και εκπομπών, και των αποβλήτων.
  • Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, συγκοινωνιών και δημοσίων έργων.
  • Σε δικές τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μελέτης και κατασκευής κτηριακών έργων και έργων υποδομής και περιβαλλοντικών μελετών.
  • Σε πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (στη διδασκαλία ή/και στην έρευνα).