Μάστερ (MEng) στην Πολιτική Μηχανική

Προφίλ του Προγράμματος Σπουδών

Τα Μάστερ Μηχανικής και Μάστερ Επιστήμης (MEng. και MSc, αντίστοιχα) Πολιτικού Μηχανικού διακρίνονται σε τέσσερις εξειδικεύσεις ως εξής, για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις, όσον αφορά τα μαθήματα που θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένας/μια μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια και σχετική ερευνητική εργασία που θα πρέπει να ολοκληρώσει:

 1. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική
 2. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά
 3. Γεωτεχνική Μηχανική
 4. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών

Πιο συγκεκριμένα, για τα Μάστερ Μηχανικής και Μάστερ Επιστήμης (MEng και MSc) με τις προαναφερθείσες εξειδικεύσεις Πολιτικού Μηχανικού ορίζονται τέσσερις κατηγορίες μαθημάτων, από τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων ο/η φοιτητής/τρια της κάθε εξειδίκευσης, ως εξής:

Κατηγορία

Περιγραφή

Α

Μεταπτυχιακά μαθήματα βασικού κορμού κατεύθυνσης

Β

Επιλεγόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα κατεύθυνσης

Γ

Μεταπτυχιακά μαθήματα Τμήματος ΠΜΜΠ, εκτός των Α και Β

Δ

Μεταπτυχιακά μαθήματα ΠΚ

Για τα Μάστερ Μηχανικής και Μάστερ Επιστήμης (M.Eng. και M.Sc., αντίστοιχα) Πολιτικού Μηχανικού σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις εξειδικεύσεις, απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση των πιο κάτω αριθμών μεταπτυχιακών μαθημάτων:

Μαθήματα:

Α

Β

Γ

Δ

M.Eng.

≥5

≤5

≤1

≤1

M.Sc.

≥ 4

≤3

≤1

Δηλαδή, για τίτλο σπουδών Μ.Eng. Πολιτικού Μηχανικού, ο οποίος απαιτεί επιτυχή παρακολούθηση 10 μαθημάτων, απαιτούνται τουλάχιστον 5 μαθήματα από την Α-Κατηγορία, μέχρι 5 μαθήματα από τη Β-Κατηγορία, μέχρι 1 μάθημα από τη Γ-Κατηγορία και μέχρι 1 μάθημα από τη Δ-Κατηγορία, της συγκεκριμένης εξειδίκευσης. Παραδείγματος χάριν, ένας/μια φοιτητής/τρια θα μπορούσε να παρακολουθήσει 6 μαθήματα Α-Κατηγορίας και 4 μαθήματα Β-Κατηγορίας, ή 5 μαθήματα Α-Κατηγορίας, 4 μαθήματα Β-Κατηγορίας και 1 μάθημα της Γ ή Δ-Κατηγορίας της συγκεκριμένης κατεύθυνσης.

Βασικά Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το πρόγραμμα προσδοκεί στην εξασφάλιση σύγχρονων γνώσεων, μεθόδων και βασικών αρχών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι ώστε να:

 • καλλιεργήσουν την αντίληψη της συνεχούς εκμάθησης, και της εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων,
 • εισαχθούν στα επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας και των εφαρμογών της μέσα από συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά παραδείγματα,
 • καλλιεργήσουν το πνεύμα της διεπιστημονικής συνεργασίας, η οποία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν θέματα Πολιτικής Μηχανικής.

Σημαντικές Πληροφορίες

Τμήμα: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή: Πολυτεχνική Σχολή

Όνομα Προγράμματος: Μάστερ (MEng)

Κατεύθυνση: Πολιτική Μηχανική

Επίπεδο Τίτλου Σπουδών: 2ος Κύκλος (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) [3 Εξάμηνα]

Είδος Φοίτησης: Πλήρης

Είδος Φοίτησης: Αγγλική (από 09/23)

Συντονιστής:

Δομή Προγράμματος Σπουδών

Tύπος Μαθήματος                                     ECTS

Υποχρεωτικά

Υποχρεωτικά                                                      0

Περιορισμένης Επιλογής                            80

Διπλωματική Εργασία                                 10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS                                                  90

Κατανομή Μαθημάτων ανά Εξάμηνο

Εξάμηνο 1
Tύπος Μαθήματος Μάθημα Τίτλος Μαθήματος ECTS
Υποχρεωτικό

ΠΠΜ 610

Μεταπτυχιακά Σεμινάρια 0
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Ολικό 32
Εξάμηνο 2
Tύπος Μαθήματος Μάθημα Τίτλος Μαθήματος ECTS
Περιορισμένης Επιλογής Μεταπτυχιακά Σεμινάρια 8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

5
Ολικό 32
Εξάμηνο 3
Tύπος Μαθήματος Μάθημα Τίτλος Μαθήματος ECTS
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Περιορισμένης Επιλογής

Επιλογή από Κατάλογο Μαθημάτων

8
Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία

5
Ολικό 21

Σημειώσεις

Σε αυτό το Πρόγραμμα, προσφέρονται οι τέσσερις εξειδικεύσεις πιο κάτω. Σημειώστε ότι ισχύουν διαφορετικές λίστες μαθημάτων για κάθε εξειδίκευση.

Κατάλογος μαθημάτων για εξειδίκευση στην:

 1. Ανάλυση Κατασκευών και Αντισεισμική Μηχανική (MEng)

 2. Καινοτόμα και Παραδοσιακά Δομικά Υλικά (MEng)

 3. Γεωτεχνική Μηχανική (MEng)

 4. Διεύθυνση Κατασκευαστικών και Μεταφορικών Υποδομών (MEng)

Προϋποθέσεις Φοίτησης

Ειδικές Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Οι διαθέσιμες θέσεις προκηρύσσονται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κατά την προκήρυξη, αναφέρονται τα κριτήρια εισδοχής και τα απαιτούμενα έγγραφα που πρέπει να επισυναφτούν με την αίτηση όπως: - Αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό δίπλωμα - Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο) και βαθμολογία σχετικών πτυχίων - Συστατικές επιστολές - Προσωπική συνέντευξη ή/και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς Κανόνες του Τμήματος) Τα Τμήματα δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή φοιτητών σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις φοιτητών σε συνέδρια, (δ) γνώση ξένων γλωσσών, (ε) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.
Κανόνες Φοίτησης
Οι φοιτητές πρέπει πάντα να συμβουλεύονται τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης.
Προϋποθέσεις Αποφοίτησης
Επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτήσεων του Προγράμματος Σπουδών.
Κανονισμοί Εξετάσεων
Παρακαλώ συμβουλευτείτε τους Κανόνες Μεταπτυχιακής φοίτησης.
Αξιολόγηση και Βαθμολόγηση
ο σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός μεταπτυχιακού φοιτητή υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος. Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά δε θα προσμετρώνται στο σταθμικό μέσο όρο του φοιτητή, και δε μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των π.μ. της διατριβής. Η διπλωματική εργασία, η διατριβή, τα ερευνητικά και συγγραφικά στάδια βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Ο τελικός βαθμός για την εκπόνηση της διατριβής καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησής της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία.


Επιπρόσθετες πληροφορίες

Επαγγελματικά Προφίλ Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του προγράμματος “Μάστερ στην Επιστήμη Πολιτικού Μηχανικού”, αναμένεται να στελεχώνουν εξειδικευμένα τμήματα, οργανισμούς και υπηρεσίες του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, εντός και εκτός της Κύπρου, σε όλα τα αντικείμενα των κατευθύνσεων. Από την υπάρχουσα εμπειρία σχετικά με τους αποφοίτους του προγράμματος, ήδη οι απόφοιτοι αναγνωρίζονται σαν εξειδικευμένοι επιστήμονες έχοντας πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας

Πρόσβαση σε Περαιτέρω Σπουδές

Οι απόφοιτοι μπορούν να εισαχθούν σε Διδακτορικά προγράμματα.