Το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού και Μηχανικού Περιβάλλοντος αναγνωρίζεται πλήρως από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Επιτρέπει την εγγραφή του/ης κατόχου στο μητρώο του ΕΤΕΚ μετά από πρακτική εξάσκηση ενός έτους σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς της Κύπρου, παρέχοντάς πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα Πολιτικού Μηχανικού.

Τόσο ο ιδιωτικός τομέας, όσο και οι δημόσιες και κοινωφελείς υπηρεσίες στην Κύπρο, προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για πολιτικούς μηχανικούς και μηχανικούς περιβάλλοντος. Οι απόφοιτοι μπορούν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη συντήρηση, στη διαχείριση κτηριακών έργων και έργων υποδομής, καθώς και στην έρευνα και ανάπτυξη, όπως:

  • Στον ιδιωτικό τομέα και ευρύτερο δημόσιο τομέα ως μελετητές, μηχανικοί εργοταξίου, σύμβουλοι μηχανικοί.
  • Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς του περιβάλλοντος, των υδάτων, της ενέργειας, του ατμοσφαιρικού αέρα και εκπομπών, και των αποβλήτων.
  • Σε κρατικά τμήματα και υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, συγκοινωνιών και δημοσίων έργων.
  • Σε δικές τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μελέτης και κατασκευής κτηριακών έργων και έργων υποδομής και περιβαλλοντικών μελετών.
  • Σε πανεπιστήμια και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Κύπρο και στο εξωτερικό (στη διδασκαλία ή/και στην έρευνα).
  • Σε ερευνητικά κέντρα στην Κύπρο και στο εξωτερικό.