1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Έτος ίδρυσης 2003
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Ιωάννης Ιωάννου

Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στο πεδίο της Αντοχής Υλικών. Είναι εξοπλισμένο με μηχανή δοκιμής υλικών με δυνατότητα φόρτισης μέχρι 300 kN, εκπαιδευτικά μηχανήματα θλίψης, κάμψης, εφελκυσμού και στρέψης, καθώς επίσης και σκληρόμετρα. Παράλληλα διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για προετοιμασία δοκιμίων.

 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
Έτος ίδρυσης  2003
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Ιωάννης Ιωάννου

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με αυτόματους χωροβάτες, γεωδαιτικούς σταθμούς και ένα πλήρες διαφορικό σύστημα GPS. Ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος ΠΠΜ 113 Τοπογραφία.

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΗΔΡΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Ιωάννης Ιωάννου

Μιχάλης Πέτρου

Ιστοσελίδα http://ucyweb.ucy.ac.cy/bml

Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα που πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και καλύπτει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στον τομέα των Δομικών Υλικών. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου καλύπτουν όλο το φάσμα των δομικών υλικών, από τα παραδοσιακά (ασβεστοκονιάματα, δομικοί λίθοι, πλινθάρι), μέχρι και τα σύγχρονα (αυτοσυμπυκνούμενο και ινοπλισμένο σκυρόδεμα). Επιπλέον, έμφαση δίδεται σε εφαρμοσμένη έρευνα σε τοπικά υλικά (π.χ. αδρανή υλικά) σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του νησιού.

 

4. ΓΑΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ
Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Κεντρικά Κτίρια
(Αίθουσες A064 και A052)
Μέλη Δέσπω Φάττα – Κάσινου
Ιστοσελίδα

Το Εργαστήριο ΓΑΙΑ υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Τμήματος τόσο σε διδακτικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο σε θέματα που αφορούν επεξεργασίες και ποιοτικό χαρακτηρισμό νερών και υγρών αποβλήτων.

Διδακτικές Δραστηριότητες:
– ΠΠΜ 480- Εργαστηριακές Ασκήσεις: Αναλυτικός προσδιορισμός ρυπαντικών παραμέτρων νερού και υγρών αποβλήτων
– ΠΠΜ 585- Εργαστηριακές Ασκήσεις: Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών για την επεξεργασία νερών και υγρών αποβλήτων

Ερευνητικές Δραστηριότητες:
Η ύπαρξη ξενοβιοτικών ενώσεων στο υδατικό περιβάλλον αποτελεί σήμερα ένα νέο πεδίο έρευνας αλλά ταυτόχρονα ακόμα μία ανησυχία αναφορικά με τις επιπτώσεις που μπορεί οι ενώσεις αυτές να επιφέρουν τόσο στο περιβάλλον. Ενώσεις, όπως για παράδειγμα φυτοφάρμακα, φάρμακα, συνθετικά στεροειδή, δεν αποικοδομούνται εύκολα και δεν απομακρύνονται σε ικανοποιητικό βαθμό με τις παραδοσιακές μεθόδους που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία. Οι ενώσεις αυτές είναι δυνατόν να επιφέρουν ενδοκρινικές διαταραχές και άλλες επιπτώσεις σε οργανισμούς. H ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου ΓΑΙΑ που περιλαμβάνει ερευνητές/μεταπτυχιακούς φοιτητές δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό ξενοβιοτικών ουσιών σε νερά και απόβλητα, την αξιολόγηση των επιπτώσεων των ενώσεων αυτών στο περιβάλλον μέσω της εκτίμησης της επικινδυνότητας τους, και κυρίως με την ανάπτυξη και εφαρμογή προχωρημένων μεθόδων επεξεργασίας νερών και λυμάτων με στόχο την απομάκρυνση τέτοιων ενώσεων (π.χ. υπερηχοβόληση, ετερογενής/ομογενής φωτοκατάλυση, μεμβράνες). Άλλες εργασίες που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν εφαρμογές αναερόβιας συγχώνευσης κτηνοτροφικών και άλλων αποβλήτων.

 

5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση  Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Πάνος Παπαναστασίου

Ιωάννης Ιωάννου

Δημήτριος Λουκίδης

Το εργαστήριο γεωμηχανικής είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή τριαξονικής θλίψης, μια συσκευή απευθείας διάτμησης, συσκευές στερεοποίησης, περατόμετρα σταθερού και πίπτοντoς υδραυλικού ύψους, και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια δοκιμών κατάταξης εδαφών και συμπύκνωσης. Η τριαξονική συσκευή έχει τη δυνατότητα να εκτελεί δοκιμές σε μερικώς κορεσμένα εδαφικά δοκίμια με το να ελέγχει την τιμή της υδατικής αναρρόφησης χάρη σε ένα προηγμένο ρυθμιστή πίεσης αέρα πόρων / όγκου. Το εργαστήριο εξυπηρετεί τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος ΠΜΜΠ στον τομέα της γεωτεχνικής μηχανικής.

 

6. ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΝΕΡΟΥ
Έτος ίδρυσης 2004
Διεύθυνση Κτίριο Green Park
Μέλη Συμεών Χριστοδούλου
Ιστοσελίδα http://www.eng.ucy.ac.cy/schristo/index.html
Το ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ είναι ένα Εργαστήριο Διαχείρισης Κατασκευών και Δικτύων Διανομής Νερού, το οποίο εστιάζει στην επιστημονική και βιομηχανική έρευνα που σχετίζεται με τις κατασκευές και τη βιώσιμη διαχείριση δικτύων διανομής νερού. Το εργαστήριο ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ συνδέεται με το Τμήμα Πολιτικών και Περιβαλλοντικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού Νηρέας (Nireas-IWRC), συντονίζεται από το Δρ Συμεών Χριστοδούλου και έχει φιλοξενήσει ερευνητικά προγράμματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τέτοια έργα αφορούν τους τομείς της Μηχανικής και Διαχείρισης Κατασκευών, των Δικτύων Διανομής Αστικών Υδάτων και των Μεταφορών.

 

7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Έτος ίδρυσης 2005
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Μιχάλης Πέτρου

Ιωάννης Ιωάννου

Διώροφο εργαστήριο εμβαδού 500 τ.μ. Είναι εξοπλισμένο με ένα υδραυλικό έμβολο MTS με δυνατότητα φόρτισης μέχρι 250 kN, στο οποίο μπορούν να δοκιμαστούν δομικά στοιχεία και συστήματα σε συνθήκες στατικής και ανακυκλιζόμενης φόρτισης. Το εργαστήριο διαθέτει επίσης εξοπλισμό παρασκευής και δοκιμών σκυροδέματος, τόσο στη νωπή, όσο και στη σκληρυμένη κατάσταση.

 

8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Έτος ίδρυσης 2006
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Μαρίνα Νεοφύτου
Ιστοσελίδα https://efml.ucy.ac.cy/

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής υποστηρίζει τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος ΠΜΜΠ στους ακόλουθους τομείς: διασπορά ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστικό περιβάλλον, προσομοίωση στροβιλισμών, ροές σε κανάλια, ρεύματα λόγω άνωσης/βαρύτητας, εξαερισμός κτιρίων, μηχανική του ανέμου, και παράκτιες ροές.

 

9. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έτος ίδρυσης 2007
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Συμεών Χριστοδούλου

Μάριος Φωκάς

Το εργαστήριο εικονικής πραγματικότητας (VR) στοχεύει στη δημιουργία ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος για οπτικές αναπαραστάσεις, animations, και προσομοιώσεις μηχανικών, αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών έργων. Το εργαστήριο, που χρηματοδοτήθηκε μερικώς από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας της Κύπρου, διαθέτει ένα state-of-the-art περιβάλλον CAVE και απτικά περιφερικά, ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό τετραδιάστατης προσομοίωσης.

virtualreality

 

10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έτος ίδρυσης Υπό δημιουργία
Διεύθυνση Εργαστήρια Στροβόλου
Μέλη Παναγιώτης Ρουσής

Δήμος Χαρμπής

Οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις από έναν καταστροφικό σεισμό μπορεί να γίνουν αισθητές στην περιοχή μας για πολλά χρόνια μετά το κτύπημα του Εγκέλαδου. Οι κατασκευές του πολιτικού μηχανικού είναι δυνατό να αποδειχτούν φονικές κατά τη διάρκεια ενός ισχυρού σεισμού, αν δε συνάδουν με πρότυπες διαδικασίες σχεδιασμού και κατασκευής. Η μόνη λογική άμυνα στη διαχείρηση του σεισμικού κινδύνου ως προς το δομημένο περιβάλλον είναι η εφαρμογή σύγχρονων αντισεισμικών κωδίκων σχεδιασμού και η προσήλωση σε αντισεισμικές τεχνικές και κατασκευαστικές πρακτικές υψηλής ποιότητας, προάγοντας συνάμα τη γνώση μας και την τεχνογνωσία σε καινοτόμες αντισεισμικές στρατηγικές.

Η δημιουργία του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας θα συμβάλει στην ανάπτυξη βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και στην τεκμηρίωση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας αιχμής για τη βελτίωση της σεισμικής συμπεριφοράς των κατασκευών. Ο σεισμικός προσομοιωτήρας (ή σεισμική τράπεζα), κύρια συνιστώσα του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας, είναι μια προηγμένης τεχνολογίας πλατφόρμα η οποία είναι σχεδιασμένη για να αναπαράγει με πιστότητα τη σεισμική διέγερση, και ως εκ τούτου είναι ιδανική για τη μελέτη των επιπτώσεων των σεισμών και των δονήσεων στις κατασκευές του πολιτικού μηχανικού.

 

11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έτος ίδρυσης 2014
Διεύθυνση Κτίριο Green Park
Μέλη Λουκάς Δημητρίου
Ιστοσελίδα http://www.eng.ucy.ac.cy/transporteng/index.html
Το Εργαστήριο Μηχανικής Μεταφορών δημιουργήθηκε με όραμα την παραγωγή έρευνας υψηλού διεθνούς διαμετρήματος, παρέχοντας επιστημονική και μηχανική τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση προκλήσεων και συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων που θέτει η Ευρώπη. Η έρευνα στο Εργαστήριο είναι ευρεία και περιστρέφεται γύρω από μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη μελέτη του συστήματος μεταφορών στο σύνολό του. Το Εργαστήριο έχει μια εξαιρετική συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς ακαδημαϊκούς και δημόσιους οργανισμούς και προσπαθεί να γίνει ένα Ερευνητικό Κέντρο Μεταφορών που θα παρέχει έρευνα αιχμής και λύσεις για προβλήματα μεταφοράς. Το Εργαστήριο δίνει έμφαση στην έρευνα μεταφορών και επιχειρήσεων με μοναδικό στόχο την ανάλυση φαινομένων και συστημάτων μεταφορών και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τεχνικών για τον ασφαλή, οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό και λειτουργία του συστήματος μεταφορών τόσο εντός πόλεων όσο και μεταξύ αστικών περιοχές.

 

12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Έτος ίδρυσης 2020
Διεύθυνση Κεντρικά Κτίρια
Αίθουσα (A060)
Μέλη Αργυρώ Τσιπά

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας (EmBIOSysTech Lab) ασχολείται με την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης χρησιμοποιώντας τις εξαιρετικές ιδιότητες και δυνατότητες των μικροοργανισμών. Οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι συμβιώνουν με φυσικό τρόπο μαζί μας, αποτελούν τον κινητήριο μοχλό απορρύπανσης καθώς μπορούν να καταναλώσουν διαφορετικού τύπου απόβλητα μειώνοντας αισθητά το ρυπαντικό τους φορτίο. Παράλληλα αυτή η διαδικασία οδηγεί στην παραγωγή χρήσιμων προς τον άνθρωπο προϊόντων που αποτελούν τη βάση για δημιουργία φαρμάκων, καυσίμων, ηλεκτρισμού, καθαρού νερού κλπ. Τέλος, η διαδικασία αυτή οδηγεί σε οικονομικές τεχνολογίες που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και σε αποτελεσματικές στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης κατοικημένων και μη περιοχών. Tο Εργαστήριο EmBIOSysTech υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Τμήματος. Το εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανήματα για ανάπτυξη και επεξεργασία μικροβιακών καλλιεργειών, μηχανήματα για μελέτη των ιδιοτήτων των μικροοργανισμών και μηχανήματα αναλυτικής χημείας.

 

13. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Έτος ίδρυσης 2022
Διεύθυνση Κτίρια Καλλιπόλεως

Κτίριο Green Park

Μέλη Νικόλας Χατζηπαντελής
Περιοχές έρευνας

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστήριου Μεταλλικών Κατασκευών γίνονται στις πιο κάτω περιοχές έρευνας:

(1) Τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών κατασκευών – Wire Arc Additive Manufacturing (WAAM)

(2) Προεντεταμένες μεταλλικές κατασκευές

(3) Κατασκευές από χάλυβα ψυχρής διαμόρφωσης

(4) Κατασκευές από χάλυβα θερμής έλασης

(5) Ευστάθεια κατασκευών

Μεθοδολογία

Για τη διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών του εργαστηρίου, χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες μέθοδοι:

(1) Πειραματικές μέθοδοι – π.χ. δοκιμές σε επίπεδο υλικού, μέλους και κατασκευής

(2) Αριθμητικές μέθοδοι – π.χ. μοντελοποίηση με πεπερασμένα στοιχεία

(3) Αναλυτικές μέθοδοι – π.χ. ενεργειακές μέθοδοι

Το εργαστήριο μπορεί να φιλοξενήσει τις ερευνητικές εργασίες μεταδιδακτορικών και δικακτορικών ερευνητών, αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.